Ovanliga salamandrar trivs på ön

Större vattensalamander, hona. Fridlyst och ovanlig art att vara rädd om. Foto: Jerker Idestam-Almquist, Lidingö stad
Natur12 juni 2021 kl 04.331

Sällsynta vattensalamandrar finns på ön - och nu har de räknats, mätts och artbestämts i Rudboda.

Under våren har staden räknat vattensalamandrar vid kärret i Rudboda. Det gjordes för att vi behöver veta hur många groddjur som finns på platsen så att staden kan ta hänsyn till dem inför att vi ska sanera marken. På platsen låg tidigare en skjutbana och i de gamla skjutvallarna finns det bly och andra gifter efter ammunition som behöver tas bort och tas omhand.

– Vi hittade fler vattensalamandrar än väntat. Det ska vi vara glada och stolta över, och det är viktigt att vi har koll på deras livsmiljö så att de fortsätter att trivas här på ön, säger Jerker Idestam-Almquist, kommunekolog i Lidingö stad.

Den större vattensalamandern är så ovanlig inom Europa att den har fått skydd på EU-nivå. Huvudsakligen beror det på att miljöerna den lever i har blivit betydligt färre, och den kan även ha lite svårt att föröka sig.

Vid inventeringen av groddjuren tog staden hjälp av biologen Torbjörn Petersson. Han art- och könsbestämde och mätte de vattensalamandrar som hittades och räknade antalet av varje art. Sammantaget fann han 1438 salamandrar vid i slänten mellan Norra Kungsvägen och Rudbodakärret, 588 större vattensalamandrar och 850 mindre. Däremot hittade han inga grodor, så de grodor som brukar leka i kärret tycks övervintra någon annanstans.

– Groddjur är både fridlysta och sällsynta och man får varken hantera salamandrar eller andra groddjur utan tillstånd från Länsstyrelsen. Lidingö stad fick dispens från Länsstyrelsen för att göra den här studien, säger Jerker Idestam-Almquist.

Inventering av salamandrar och grodor kan göras när de börjar röra på sig efter sin vinterdvala. Så fort det blir varmare ute börjar de att vandra inför parningssäsongen, särskilt om det är både varmt och regnigt. Då är det möjligt att sätta upp hinder i deras väg för att räkna och artbestämma dem. Vandringen kan vara över på ett par veckor, men den kan också dra ut på tiden i kanske en månad eller två, beroende av väderförhållandena. I år blev det tidigt ganska varmt och studien gjordes från slutet av mars till slutet av april. De funna djuren släpptes varje morgon försiktigt ut i kanten av Rudbodakärret.

Saneringen av marken vid den tidigare skjutbanan i Rudboda kommer att påbörjas efter sommaren och vara klar under hösten. Platsen kommer efter saneringen att återställas på rätt sätt – sett ur ett grod- (och salamander-) perspektiv.

Kommentarer

  1. Härligt att höra, vore intressant att höra från våra vakna och alerta ekologer och biologer, hur många de eventuellt hittat vid den noggranna mycket fina inventeringen av Stockbysjön fiskbestånd m.m gjord av företaget Naturvatten
    2016.
    Om övergödningen av sjön med fosfor och kvävenitrater samt samt olika tungmetaller oljeprodukter från P-platsen ovanför samt industriområdet som kommer med lakvatten, regnvatten, spillvatten m m, som rinner ut i våtmarken, ovanför Stockbysjön påverkar groddjuren, salamander, som vi nu ej hör mer på våren.
    Marinbiolog
    Jan König

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *