Oppositionen: Minoritetsstyret brister i demokratiskt ansvar

Debatt27 december 2022 kl 04.131

Minoritetsstyret (M och LP med stöd av SD) på Lidingö brister i sin syn på hur demokratiska processer ska hanteras. Oppositionen (C, S, L, KD, MP och V) vill se en stärkt demokrati på Lidingö och ett lyssnande ledarskap även i praktiken.

Moderaterna och Lidingöpartiet har i flera fall visar prov på att bortse från negativa konsekvenser av beslut för det politiska arbetet och demokratin på Lidingö.

I valrörelsen riktade villaägarföreningarna kritik mot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden som leds av M och LP. Politiken la sig i och ändrade eller stoppade tjänstemännens förslag i sådan omfattning att det var svårt, för att inte säga omöjligt, för fastighetsägare att veta vad som gäller när man ansöker om bygglov. Nämndens tidigare ordförande försökte också påverka sakägare direkt genom samtal och hembesök. Villaägarföreningarna var också mycket kritiska till hanteringen av kulturmiljöprogrammet. Om det hade genomförts skulle det hindra en stor del av Lidingös fastighetsägare från att utveckla sina fastigheter utifrån de rättigheter som övriga fastighetsägare i Sverige har. M och LP som var drivande i programmets framtagande var tvungna att dra tillbaka förslaget.

Strax efter valet tvingades M och LP också att dra tillbaka förslaget om utvecklingen av Rudboda centrum. Tävlingsbidragen blev inte vad dåvarande majoritet hade tänkt sig.  Samtidigt saknade tävlingsutformningen en förankring hos boende och näringsliv. Vid senaste kommunfullmäktige ville M och LP, med stöd av SD, klubba igenom ett förslag om villabebyggelse i centrum, trots att de allra flesta remissinstanser var kritiska, inklusive ägarna till tomterna och Centrala Lidingö Villaägarförening. Oppositionen återremitterade förslaget i en så kallat minoritetsåterremiss med uppdrag att lyssna in kritiken och justera förslaget.

Vid kommunfullmäktige i december kom två ytterligare exempel på när den demokratiska kompassen slirar hos M och LP. Först framkom att kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors varit i kontakt med sakägare i ett byggärende i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utan att mötet och vad som sades fanns med i underlaget till beslut. Byggärenden är reglerade enligt lag och om kommunstyrelsens ordförande lägger sig i ärenden ska detta naturligtvis diarieföras.

Nu gav dessutom Daniel Källenfors löften till dessa sakägare, vilket gjorde att de valde att inte lämna in sin kritik till det lagenliga samrådet, vilket de tänkt göra från början. De trodde helt enkelt att deras synpunkter skulle komma med som underlag i beredningen av ärendet via Daniel Källenfors. Vilket också borde ha gjorts. Kommunstyrelsens ordförande är enligt kommunallagen skyldig att notera möten och information som kommit till kommunen från t ex medborgare. Hur ska Miljö- och stadsbyggnadsnämndens och kommunfullmäktiges ledamöter kunna fatta korrekta beslut om inte alla fakta finns på bordet?

I det andra ärendet i kommunfullmäktige den 19 december beslutade M och LP med stöd av SD att välja kommunfullmäktiges ordförande till att också vara ordförande i fastighetsnämnden. Minoritetsstyret visar på ett anmärkningsvärt sätt prov på att de bortser från konsekvenserna av beslutet. En moderat företrädare sitter nu på dubbla stolar.

Som ordförande ska man leda fullmäktiges arbete, vara stadens främsta företrädare och det politiska arbetets sammanhållande kraft med ett övergripande ansvar för att en god dialog förs mellan de olika delarna i den politiska organisationen. Som nämndordförande ska man bereda svar på motioner, interpellationer och frågor, samt i fullmäktige debattera i nämndens frågor. Det blir mycket märkligt att samma person samtidigt ska leda kommunfullmäktiges möten.

Från oppositionens sida ser vi inte att det är i linje med fullmäktigeordförandens uppgifter och ansvar att inneha dessa två uppdrag samtidigt och ifrågasätter därför beslutet. Det handlar här helt och hållet om demokratiska principer och inte om person. Ordföranden i kommunfullmäktige ska ha en mer neutral roll. Inte är talmannen i riksdagen också ordförande i något av riksdagens utskott, det skulle aldrig gå. Något liknande borde inte gå på Lidingö heller.

Under debatten, inför fullmäktiges beslut att utse kommunfullmäktiges ordförande till ordförande i fastighetsnämnden, avstod både valberedningens ordförande samt minoritetsstyret från att svara på oppositionens kritik och redogöra för sin ståndpunkt kring denna principfråga.

Minoritetsstyrets agerande är beklagligt. Att avstå från att besvara relevanta frågor försämrar den demokratiska transparensen, samt åsidosätter kommunfullmäktiges ledamöters och Lidingöbornas rätt till saklig redogörelse. Oppositionen vill tvärtom stärka medborgarnas delaktighet och de demokratiska processerna.

Patrik Buddgård (C)
Daniel Larson (S)
Suzanne Liljegren (L)
Carl-Johan Schiller (KD)
Patrik Sandström (MP)
Jonas Lundgren (V)

Kommentarer

  1. Hur kommer det sig att små partier numera idkar utpressning, eller till och med civil olydnad, för att få igenom sina krav och mål? Är det demokratiskt? Alltså när säg 4% av de som röstat på dom får igenom krav som inte 96% vill ha, men ja….

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *