Oenighet kring dispens för Ekholmsnäs golfklubb

Stad & Politik24 april 2020 kl 07.002

För en tid sedan skrev Lidingö Nyheter (läs här) om önskemålet från Ekholmsnäs Golf AB (EGAB) att få dispens för strandskyddet utmed en bit av Kyrkviken så att klubben kan utöka sin verksamhet. Den 14 april var frågan var uppe i kommunstyrelsen som beslöt att lämna in en ansökan om dispens till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Men oppositionen reserverade sig.

När kommunstyrelsen nyligen diskuterade EGAB:s begäran om att få utöka sitt område, som ägs av Lidingö stad, för att kunna bygga ett par nya hål, så reserverade sig tre partier i frågan. Hela området för den utökade golfverksamheten ligger inom strandskyddat område och det krävs dispens från strandskyddet. I kommunstyrelsen så ville både Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna att ärendet skulle återremitteras. Även om partierna i princip gärna vill medverka till att främja motion och hälsa på ön så anser de att det i beslutsunderlaget helt saknas förslag till alternativa lösningar, lösningar som partierna menar finns för placering av de nya golfhålen. Det behöver utredas närmare och redovisas, både fördelar och nackdelar med de olika alternativen innan man kan fatta beslut. Partierna menar också att det är en brist att kommunekologens synpunkter inte funnits med i det underlag som legat till grund för beslutet. Partierna tror också att det är tveksamt om Länsstyrelsen kommer att bevilja dispens för strandskyddet. Idag har allmänheten tillgång till området via ett promenadstråk som nyligen förbättrats av Lidingö stad. I och med förbättringarna så har området stort friluftsvärde för allmänheten.

Miljöpartiet skriver bland annat i sin reservation att det är beklagligt när motion och hälsa ställs mot naturhänsyn. Vänsterpartiet menar att det är viktigt att vara restriktiv när det gäller dispens från strandskyddet och Lidingö bör vara rädda om de stråk där det är möjligt för fotgängare att promenera nere vid vattnet. Slalom och golf konkurrerar inte med varandra eftersom de inte är aktuella under samma årstid. ”Redan i dagsläget utnyttjas samma mark delvis av både slalomåkare på vintern och golfare under resten av året. Att använda detta som ett argument för att försvåra för fotgängare att promenera längs strandlinjen i Kyrkviken menar vi inte är motiverat”, skriver Vänsterpartiet i sin reservation.

Återstår att se vilka argument Länsstyrelsen kommer att ta i beaktande när de får upp frågan om dispens från strandskyddet på sitt bord. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Kommentarer

  1. Denna golfbana är mycket populär för ungdomar som inte har råd eller får plats på den stora golfbanan. Det var också en massa kritik när Rudboda skulle byggas och miljöhänsyn, djurlivet m.m var i fara, men samma sak här djur flyttar o hittar andra platser.

  2. Stort tack @Bengt Barkman för din support! Vi behöver lyfta fram just ungdomsverksamheten. Vi har idag en av Lidingös största junior och ungdomsverksamhet och det förvånar mig att Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill återremittera ett ärende som främjar just verksamhet för ungdomar. Trodde man var mån om just detta men hade tydligen fel.

    Vänligen,
    Johan Mihkelson Ringqvist
    Ekholmsnäs Golf Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *