Nytt parkprogram antaget

Stora Allén under 1940-talet. Då fanns fortfarande de flesta träd kvar.
Lidingö27 maj 2021 kl 04.10

Ett femårigt program om hur stadens över hundra parker, lekparker och grönområden ska utvecklas och bevaras har klubbats. Flera åtgärder sker redan i år.

Parkprogrammet ska säkra de gröna kvaliteterna på Lidingö och peka ut riktningen för våra grönområden, till exempel parker, torg och lekparker. Det ska bidra till att det finns en god tillgång på parker av skiftande karaktär, värna och förstärka befintliga parkmiljöer och vid behov skapa nya.

Inriktningen är att erbjuda ett lustfyllt parkliv med funktioner och aktiviteter för alla målgrupper. Olika typer av parker fördelas jämnt i stadsdelarna och det unika i varje park tas till vara, till exempel i form av natur- och upplevelsevärden. Parkerna ska vara inbjudande och lättillgängliga. Förutom att de ska upplevas trygga, tack vare belysta gångvägar och sittplatser, ska de också vara välvårdade.

– Att vistas i grönområden är positivt för människors livskvalitet och hälsa. Parker och lekparker har ofta en social funktion och underlättar för att skapa kontakt och gemenskap. Vårt parkprogram vill främja detta genom att erbjuda attraktiva och tillgängliga parker för Lidingöbor i olika åldrar, säger Eva Robins, Lidingö stads landskapsarkitekt.

Upprustning och nyplanteringar

Vi kommer bland annat att restaurera lekparker, utveckla kulturmiljöer, inventera och värdera parkträd och göra nyplanteringar. För att gynna den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan väljer vi växter med omsorg.

– En varierad vegetation med lökväxter, perenner, buskar och träd minskar sårbarheten vid till exempel extremväder och sjukdomar. Det ger också många insekter och djur möjlighet att hitta föda och boende. Träd fungerar som luftrenare och klimatutjämnare och har stor betydelse för en naturlig dagvattenhantering, säger Eva Robins.

Åtgärder 2021

  • Stora allén i Brevik återställs, ett 50-tal träd, avenbok och silverlönn, planteras i höst
  • Längs Södra Kungsvägen, mellan Lejonvägen och avfarten mot Baggeby, planteras träd, buskar, klätterväxter och lökväxter. Perennängar sås våren 2022
  • Lekparken vid Bertilbergsvägen i Kottla rustas upp under sommaren, Väpnarparken i Brevik och Siggeboparken i Torsvik under hösten
  • I Hembyparken i Rudboda, Kyttingeparken görs förstudier inför ombyggnation och upprustning 2022
  • En förstudie görs för att i höst rusta upp Källängstorget på Näset i en första etapp.
Plan för hur Stora Allén i Brevik ska planteras.

Lidingö grönast i Sverige

På Lidingö finns 88 parker och 43 lekparker. Därutöver finns många andra grönområden som vägparker, kulturminnesområden som Elfviks gård, Mölna och Hustegaholm, friluftsbad med grönområden, väg- och torgparker, bostadsnära skog, större skogsområden och naturreservat.

– Lidingö har den högsta andelen grönyta av alla Sveriges tätorter, 72 procent av markytan. I stort sett alla Lidingöbor har minst ett grönområde inom 300 meter från sin egen bostad. Vi vill värna de gröna kvaliteterna och bevara Lidingö som en grön, hållbar ö, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Parkprogrammet gäller under åren 2021–2025 och är vägledande för beslut, prioriteringar och dialog med Lidingöborna. Det bygger på gjorda inventeringar, kontakt med intressegrupper, lagrum på regional, nationell och europeisk nivå samt stadens kunskap och erfarenheter.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *