Nytt naturreservat bildas

Natur21 december 2023 kl 03.312

Ett nytt naturreservat bildas i Sticklinge och Långängen-Elfviks naturreservat utökas. Det beslutade kommunfullmäktige den 18 december 2023. 

Ett nytt naturreservat bildas i Sticklinge och Långängen-Elfviks naturreservat utökas. Det beslutade kommunstyrelsen den 18 december 2023. Så snart beslutet vunnit laga kraft gäller nya reservatsytor, skötselplaner och föreskrifter.

–Det här är ett stort beslut. I ett slag utökar vi Lidingös naturreservat med omkring 75 procent, när vi går från 450 till drygt 800 hektar skyddad mark. Reservaten kommer att bli en enorm tillgång för Lidingöborna, säger Daniel Källenfors (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Skydda och bevara
Syftet med att utöka reservatsytan på Lidingö är att säkerställa att det finns tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation på lång sikt samt att vårda och bevara naturvärden, med växt- och djurliv och kulturhistoriska miljöer. De områden som blir naturreservat har höga upplevelsevärden och en rik biologisk mångfald som bör skyddas.

–Lidingös unika karaktär är beroende av miljön, precis som människan behöver naturen. De områden som nu blir naturreservat ser vi som extra viktiga att skydda för framtida generationer, både för Lidingöbornas rekreationsmöjligheter och för att skydda naturen i sig, säger Anders Paulsen (LP) kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Mycket höga naturvärden i Sticklinge
Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. Området har höga upplevelsevärden och erbjuder ett rikt och omväxlande friluftsliv. I Sticklinge finns bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade stränder med klippor. Här finns också Lidingös äldsta gravfält, som hålls öppet av betande får, flera grillplatser, vindskydd och stigar. En yta på 108 hektar blir nu naturreservat.

Rejäl utökning i Långängen-Elfvik
Naturreservatet utökas med 262 hektar och blir totalt 702 hektar stort. Det utvidgas med Elfvikslandets vidsträckta skogspartier och stränder i den norra delen, skogar söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöer vid Ekholmsnäs, samt natur- och kulturlandskap vid Mölna. Detta tätortsnära naturreservat har en rik biologisk mångfald samt kustnära och kulturhistoriska miljöer som ska bevaras och utvecklas.

De regler som gäller för allmänheten i de nya naturreservaten träder i kraft redan den 22 december. Besluten väntas i sin helhet vinna laga kraft i mitten av januari 2024, förutsatt att de inte har överklagats.

Mer info: lidingo.se/nyanaturreservat

Kommentarer

  1. Det är helt underbart och verkligen föredömligt att mer natur skyddas som naturreservat på Ön! Våra äldre naturskogar och andra viktiga biotoper är ovärderliga och förtjänar att skyddas. Det som krävs nu är att skötseln av naturreservaten ges tillräckliga resurser, så att de kan tas om hand på ett bättre sätt än hittills, t.ex. genom att: 1) Invasiva arter (parkslide, jättebalsamin, oxbär m.fl.) bekämpas effektivt och uthålligt. 2) Städningen förbättras. 3) Informationsskyltar som gått sönder lagas och ersätts (t.ex. i Kappsta). 4) Biltrafiken regleras hårdare inom naturreservatet. 5) Det tydliggörs att hundar ska vara kopplade. 6) Naturreservaten lämnas fria och ostörda från allehanda installationer (p-platser, utegym, hundrastgårdar, ”konstverk”…). Slutligen: det finns fler områden på Lidingö som lämpar sig som naturreservat eller biotopskyddsområden (det senare gäller främst mindre skogspartier). Se till att utreda skydd av de områdena också! I andra områden behöver naturen restaureras, som t.ex. Gångsätra träsk, en utdikad f.d. sjö som bör restaureras för att gynna grodor.

  2. Mångfalden i det blivande Sticklinge naturreservatet tackar!
    I morse, 6 Jan i bitande kylan (-12 C) fiskade övervintrande (!) kungsfiskare i dammen och fortvarande öppet diket i dalen vid Tyktorpsvägen.
    Hoppas att den överlever kylan och kan bosätta sig i det nya fantastiska naturreservatet..

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *