Nya lagar och regler från och med 1 januari 2021

Lidingö31 december 2020 kl 06.09

Många nya lagar och regler börjar gälla från och med i morgon. Här är ett urval av dem, gjorda av Företagarna.

Förändringar i rut-avdraget

Från och med årsskiftet höjs taket i rut-avdraget samtidigt som det utvidgas. För hushållsarbete som utförts efter den 31 december 2020 höjs det sammanlagda taket för rut- och rotavdragen från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och beskattningsår. Rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.

De nya tjänsterna som omfattas av rut-avdraget är:

  • vattentvätt av kläder och hemtextilier som utförs vid en tvättinrättning
  • torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när arbetet utförs i samband med sådan tvätt
  • hämtning och lämning av tvättgods till och från en tvättinrättning när transporten utgör en del av tvätteritjänsten
  • tjänster som avser enklare tillsyn av bostaden
  • möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål
  • transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning
  • transport av bohag till och från utrymmen för magasinering av bohaget, även om magasineringen inte har samband med flytt mellan bostäder.

Arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av det debiterade beloppet, inklusive mervärdesskatt, för den utförda tjänsten i dess helhet.

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Läs mer i Företagarnas nyhetsartikel från i somras: Välkommen utvidgning av Rut

Beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda rut-avdrag

Från och med den 1 januari ska beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete gälla omedelbart. Anstånd med betalning av återbetalning av felaktigt utbetalda belopp kan medges i vissa fall. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på beslut om återbetalning avseende en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020.

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Skattesänkningar för personer över 65 år

Från och med den 1 januari förändras det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Förändringen innebär att det särskilda grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan cirka 213 000 och 1 418 000 kronor per år. För dem med inkomster över cirka 1 423 000 kronor per år minskas det förhöjda grundavdraget. För personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har inkomster över cirka 1 680 000 kronor ska någon förhöjning av grundavdraget inte göras. 

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Skattereduktion för förvärvsinkomster 

Från och med den 1 januari uppgår skattereduktion för förvärvsinkomster som huvudregel till 1 500 kronor per person och år och utgår för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst, det vill säga både arbetsinkomster och inkomster från socialförsäkringsförmåner. För att få del av skattereduktion krävs att den beskattningsbara förvärvsinkomsten är högre än 40 000 kronor. Reduktionen är en del av den gröna skatteväxlingen. Under 2022 och 2023 ska skattesänkningen öka.

Läs mer i regeringens proposition Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Permanent nedsatta arbetsgivaravgifter för första anställda

Från och med den 1 januari ändras bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda i det som kallas förväxa-stödet. Möjligheten för vissa enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget blir permanenta. För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande bestämmelser utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021. 

Läs mer i regeringens proposition Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Banker blir skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster

Från och med den 1 januari är svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som har inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet.

Det betyder att de som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter ska tillhandahålla platser för kontantuttag och att institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton till företag ska tillhandahålla platser för dagskasseinsättningar. 

Läs mer i regeringens proposition Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks till 20,6 procent

Bolagsskatten sänks till 20,6 procent för beskattningsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare. Bakgrunden är att riksdagen fattade beslut 2018 om en successiv sänkning av bolagsskatten i två steg; 2019-2020 21,4 procent och från och med 2021 20,6 procent.

Expansionsfondsskatten för enskild firma följer skattenivån för bolagsskatten. Till skillnad från den stegvisa sänkningen av bolagsskatten sker sänkningen av expansionsfondsskatten i ett enda steg år 2021.

Läs mer i regeringens proposition Nya skatteregler för företagssektorn

Skattereduktion för installation av grön teknik

Vid årsskiftet ersätter en ny skattereduktion för installation av grön teknik flera tidigare stöd. De som ersätts är stödet till fysiska personer enligt förordningen om statligt stöd till solceller, förordningen om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion för installation av grön teknik ges med 15 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 50 000 kronor. 

En privatperson som köper installation av grön teknik behöver endast betala en del av kostnaden till utföraren. Resterande belopp utgör en skattelättnad för köparen och tillgodoräknas denne som preliminär skattereduktion i samband med att motsvarande belopp utbetalas till utföraren efter begäran hos Skatteverket. Skatteverket administrerar preliminär och slutlig skattereduktion samt utbetalning till utförare.

Läs mer i regeringens budgetproposition för 2021

Minoritetsskyddet utökas

En särskild granskare eller minoritetsrevisor kan utses av Bolagsverket utan att frågan först behandlas på en bolags- eller föreningsstämma om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget respektive minst en tiondel av medlemmarna i föreningen står bakom ansökan.

En särskild granskare ska vara lämplig för uppdraget och oberoende i förhållande till bolaget och aktieägarna respektive föreningen och medlemmarna. I privata aktiebolag och i ekonomiska föreningar ska den som har ansökt om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare i undantagsfall kunna bli ersättningsskyldig för bolagets respektive föreningens kostnader för den särskilda granskaren. Ägarna i ett aktiebolag får större frihet att själva bestämma hur skiljeförfarandet ska utformas, när en fråga om inlösen av minoritetsaktier ska prövas.

Läs mer i regeringens proposition Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Den 1 januari träder en förlängning av Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Lagen började gälla den 1 juli och sträcker sig från början fram till utgången av 2020. Nu förlängs den till utgången av maj 2021. Orsaken är fortsatt spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Lagen innebär bland annat att den som driver ett serveringsställe ska ansvara för att trängsel ska undvikas och att verksamheten organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras med mera. 

Läs mer i regeringens proposition om förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Ny kategori av taxitrafik börjar gälla

Vid årsskiftet införs en ny kategori av taxitrafik som bara ska få utföra köruppdrag som är förbeställda till ett fast pris. Den nya kategorin av taxitrafik syftar till att ersätta den möjlighet till dispens från kravet på taxameter som hittills gällt.

Betalningen ska göras till den beställningscentral för taxitrafik som fördelat köruppdraget och får inte ske genom taxiförarens eller tillståndshavarens medverkan. Det krävs tillstånd för att få driva en beställningscentral. Tillstånd ska bara få ges till den som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

Läs mer i regeringens proposition En ny kategori av taxitrafik

Tiden för expertskatten utvidgas

Från och med den 1 januari utvidgas skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner från att gälla under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades.  Ändringen gäller för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020. Utvidgningen av tidsgränsen gör att de svenska reglerna i större utsträckning korresponderar med de tidsgränser som gäller i andra länder i Europa, exempelvis Finland och Danmark.

Läs mer i regeringens proposition Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Källa/läs mer här.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *