Nya lagar och regler under 2024

Lidingö31 december 2023 kl 04.16

Under 2024 träder flera nya lagar och regler i kraft. Flera av dem kan komma att påverka din privatekonomi. Vi har hämtar de viktigaste förändringarna från Svea Ekonomis hemsida. Här är dem, punkt för punkt:

Skatter 2024

 • Ett förstärkt jobbskatteavdrag gör att låg- och medelinkomsttagare får sänkt skatt nästa år. För en person med en månadsinkomst på 25 000 kronor handlar det om cirka 113 kronor mer i månaden och för någon med 35 000 kronor i månaden blir det cirka 230 kronor mer.
 • Efter årsskiftet sänks skatten för pensionärer. En genomsnittspensionär får då mellan 200 och 300 kronor mer per månad.
 • Nästa år höjs ISK-skatten från 0,88 procent till 1,09 procent, detta på grund av den höjda statslåneräntan. För någon som har 100 000 kronor på sitt ISK-konto innebär det drygt 1 000 kronor mer i skatt 2024.
 • Skatten på drivmedel sänks 1 januari 2024. Det innebär en sänkning med 1,64 kronor per liter för bensin och 43 öre per liter för diesel.
 • Skatten för plastpåsar sänks från tre kronor per kasse till 50 öre. Från 1 november.
 • Från och med 1 november 2024 sänks skatten för en dosa snus med cirka tre kronor. Samtidigt höjs skatten på cigaretter med cirka fyra kronor per paket.


Andra ändringar som kan påverka din ekonomi

 • De pensionärer som har garantipension får nästa år nästan 1 000 kronor mer i månaden före skatt.
 • Regeringen förlänger den tillfälliga höjningen av bostadsbidrag för barnfamiljer till och med 30 juni 2024. För en barnfamilj kan det handla om upp till 2 100 kronor extra varje månad.
 • Från och med 1 juli 2024 höjs rotavdraget tillfälligt från 50 000 kronor per person och år till 75 000 kronor per person och år. Även summan för hur mycket avdrag du får göra totalt för rot och rut per person och år höjs från 75 000 kronor till 150 000 kronor.
 • Nästa år höjs studiemedlet från CSN med 1 104 kronor, 336 kronor av dem är bidrag och 768 kronor lån. Även fribeloppet höjs, det vill säga gränsen för hur mycket du får tjäna innan studiemedlet påverkas. Från 2024 ligger gränsen på 18 500 kronor i månaden vid 20 veckors studier.
 • Räntan för CSN-lån höjs. Under 2022 låg räntan på 0,00 procent för att under 2023 höjas till 0,59 procent. Nu höjs räntan igen, den här gången till 1,23 procent. Det innebär att du som betalar tillbaka på ditt studielån kommer få betala en högre summa under 

Här är fastighetsägarnas viktigaste punkter:

Matavfall ska sorteras ut separat

Från och med första januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall från hushåll och verksamheter. Fastighetsägare ansvarar bland annat för att ordna kärl för matavfall. Om du inte är i gång med matavfallssorteringen i din kommun rekommenderar vi att vända sig till respektive kommun för att ta reda på mer information.

Läs mer om avfallshantering

Kommunerna får ansvar för förpackningsinsamling

Kommunerna får 2024 ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna har till 2027 på sig att bygga ut den fastighetsnära insamlingen. Det är upp till varje kommun att bestämma hur man vill hantera insamlingen av förpackningsavfallet mellan 2024 och 2027.

Läs mer om förpackningsinsamling

Ordningsvakter får utökade befogenheter

Den 1 januari 2024 träder en ny lag och förordning om ordningsvakter i kraft. Ordningsvakter får utökade befogenheter och ett bredare ansvarsområde. Befogenheter inkluderar möjligheten att transportera vissa omhändertagna personer, genomföra kroppsvisitationer i identifieringssyfte och förstöra beslagtagen alkohol om dess värde är obetydligt. För att använda ordningsvakter krävs tillstånd som måste sökas hos Polisen.

Läs mer om tillstånd och vanliga frågor och svar om ordningsvakter: FAQ om nya lagen om ordningsvakter.

Nya krav på hållbarhetsredovisning införs successivt

Från och med årsskiftet införs nya krav på hållbarhetsredovisning för stora företag i enlighet med EU-direktivet om hållbarhetsredovisning (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). CRSR ersätter EU-direktivet om rapportering av icke-finansiell information (NFRD, Non Financial Reporting Directive) och Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering. Kraven gäller för stora företag som är börsnoterade och har mer än 500 anställda, och dessa krav kommer att successivt utvidgas under 2025 och 2026 för att inkludera fler företag.

Läs mer om CSRD och krav på hållbarhetsredovisning

Digitala stämmor blir möjliga

Från 1 januari 2024 blir det möjligt för bostadsrättsföreningar att hålla stämmor helt digitalt utan fysisk närvaro. För bostadsrättsföreningar som vill gå över till helt digitala stämmor krävs en stadgeändring.

Läs mer om de nya möjligheterna för digitala stämmor.

Underhållsplan blir obligatoriskt i nya bostadsrättsföreningar

Vid årsskiftet träder ändringar i bostadsrättslagen i kraft som påverkar nya bostadsrättsföreningar, såväl i nyproduktion som ombildningssituationer. Ändringarna innebär att ekonomiska planer, som upprättas främst när nya bostadsrättsföreningar bildas och huset byggs, ska innehålla en underhållsplan som sträcker sig 50 år framåt. Dessutom införs även nya krav på att intygsgivare som ska granska den ekonomiska planen vilket syftar till att motverka opartiskhet hos intygsgivarna.

Läs mer om Proposition Tryggare bostadsrätt

En tilläggsskatt för bolag i stora koncerner införs

Den 1 januari 2024 träder lagen om tilläggsskatt i kraft. Det är ett internationellt regelverk om så kallad global minimibeskattning som har tagits fram av organisationen OECD och som också blivit bindande EU-rätt genom direktiv. Lagstiftningen innebär ett krav på att stora koncerner minst ska betala 15 % effektiv bolagsskatt. Om den effektiva beskattningen av koncernen understiger 15 % måste mellanskillnaden erläggas som en tilläggsskatt. Reglerna syftar till att motverka att koncerner etablerar bolag i lågbeskattade länder för att sänka sin bolagsskatt. Reglerna träffar även rent nationella koncerner.

Läs propositionen Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Företagarnas jurister och experter

har listat många nya författningar som det kan vara bra att känna till som företagare eller medborgare. Nyheterna spänner över en rad olika områden. Se nedan:

Skatter på arbete och företag m.m.
Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar
Förstärkt jobbskatteavdrag
Indexering av jobbskatteavdraget för äldre och höjd åldersgräns till 66 år
Utvidgad tidsgräns för expertskatt Justering av beräkning av FoU-avdraget
Pausad indexering av skiktgränsen för statlig inkomstskatt
Höjning av jämförelseränta (ränteförmån)
Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Skatter på konsumtion m.m.
Rättelse: Sänkt plastpåseskatt genomförs ej
Sänkt skatt på bensin och diesel
Utökad nedsättning av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i arbetsmaskiner
Justerad skatt på naturgrus och avfall
Avdrag för uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster 

Folkhälsa
Produktanmälan och rapporteringsskyldighet för tobaksfria nikotinprodukter 

Miljö och hållbarhet
Obligatorisk utsortering av matavfall
Marknadsdrivna system för materialåtervinning
Producentansvar för däck
Tillfällig skrotningspremie för äldre bilar
EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning
Ny uppgiftsinlämning för kemiska blandningar

Trygghet och brottsbekämpning
Ny lag och ny förordning om ordningsvakter
Utbetalningsmyndigheten inleder sin verksamhet
Skärpta straff för brott med skjutvapen och explosiva varor
Ny lag om frysning av tillgångar (sanktioner mot terrorism)
Förstärkt reglering av valutaväxlare

Import och export
Gränstullsamarbetet med Åland upphör
Transporter
Nya regler för drönare  

Övrigt
Ny (delvis förändrad) lag om stöd vid korttidsarbete
Auktorisationssystem för digitala brevlådor

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *