Ny trafikpolicy på väg

I Skärsätra ska bilar och Lidingöbanan kunna samsas. Hur det ska gå till är en av de saker som trafikpolicyn ska utreda. Foto: Andreas Lindberg
Stad & Politik9 april 2020 kl 05.02

Den nya trafikpolicyn ska verka för bättre reglering av öns parkeringar, bättre framkomlighet för alla transportslag och en robust plan för gång- och cykeltrafiken. 

Ramarna för Lidingös nya trafikpolicy togs upp på teknik- och fastighetsnämndens möte den 1 april, efter att ha varit ute på remiss. Trafikpolicyn ska slutgiltigt fastställas av kommunfullmäktige.

– En ryggrad i trafikpolicyn är ett effektivt, tillgängligt och framkomligt trafiksystem för samtliga trafikslag. På Lidingö ska alla kunna vistas och röra sig tryggt i det offentliga rummet och trafiksystemen ska göra så litet klimatavtryck som möjligt på miljön, säger Carl-Johan Schiller, kommunalråd (KD) och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Den övergripande trafikpolicyn ska omfatta all planering och investering i det offentliga rummet, som gata, trafik parkering, broar och hamnar och gälla långsiktigt.

Siktet är nu inställt på att konkretisera policyn i fem planer: en gång- och cykelplan, en framkomlighetsplan för att förbättra för fordonstrafikens, godstrafikens och kollektivtrafikens framkomlighet. Parkeringsplanen ska verka för att parkeringsregleringarna på ön förbättras. Och trafiksäkerhetsplanen ska främja större säkerhet och trygghet i trafiken. Sist men inte minst läggs också en handlingsplan fram för att minska trafikbullret på Lidingö.

Förslaget till ny policy har varit på remiss i stadens övriga nämnder och bolag, tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet.

– I det fortsatta arbetet med att ta fram konkreta planer och mål kommer vi att beakta de synpunkter som kommit fram. Vår ambition är hög för fortsatt goda, miljövänliga och säkra kommunikationer på hela ön, utan att styra medborgarnas val av färdmedel, säger Carl-Johan Schiller.

Majoriteten godkände hanteringen av de inkomna synpunkterna och föreslog att trafikpolicyn antas av kommunfullmäktige. S, C och MP yrkade återremiss av ärendet och reserverade sig mot besluten.

Källa: Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *