Ny detaljplan för Tindra-huset

Stad & Politik11 februari 2020 kl 06.00

Arbete med att ta fram förslag till en ny detaljplan för bland annat det så kallade Tindra-huset ska inledas, skriver Lidingö stad på sin hemsida.

Kommunstyrelsens planutskott har den 22 januari 2020 gett miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Lejonet 43 och ett antal andra fastigheter, där bland annat Tindra-huset och tegelbyggnaden på Lejonvägen ingår.

Byggnaden på fastigheten Lejonet 43 (Tindra-huset) är från 1921 och står i dag tom och är förfallen, vandaliserad och brandskadad.

Fastighetsägaren har vid ett flertal tillfällen ansökt om att få riva byggnaden. Då huset bedöms som kulturhistoriskt värdefullt är det från stadens sida önskvärt att huset bevaras och rustas upp.

— Nu har vi påbörjat arbetet att ta fram en ny detaljplan med förhoppningen att kunna bevara Tindrahuset. Vi vill bevara villastaden, då den ger Lidingö sin särprägel, och därför är det inte aktuellt att bygga nya flerbostadshus på den sidan om Lejonvägen, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att ändra markanvändningen på fastigheterna Lejonet 43 och intilliggande obebyggd tomt (Lejonet 42) från handel och kontor till bostadsändamål. Planen ska utreda möjligheten att uppföra 1-2 nya friliggande enbostadshus bredvid Tindra-huset. Nya byggnader ska ges en gestaltning som överensstämmer med villastadens arkitektur och karaktär.

Under planarbetet kommer hanteringen av den förfallna Tindra-huset att utredas. Eftersom huset har fått förfalla under en lång tid behöver stommens skick undersökas för att se om det är möjligt att förse huset med rivningsförbud.

Kontorshuset på Lejonvägen, tidigare Lidingö Tidningsredaktion. Foto: Lidingö stad

Syftet med detaljplanen är också att förse kontorsbyggnaden på Lejonvägen med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Kontorsbyggnaden från 1954- 56 har kulturhistoriska värden och är skyddad med varsamhetsbestämmelser i den i dag gällande detaljplanen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *