Ny detaljplan antagen för Tindrahuset

Stad & Politik24 februari 2023 kl 03.171

En ny detaljplan har antagits för Lejonet 43 (Tindrahuset) och de två närliggande fastigheterna. Den nya planen tillåter att huset rivs och att tre nya villor byggs.

Huset på fastigheten Lejonet 43 och som tidigare inrymde Café Tindra byggdes 1921.
På senare år har huset vandaliserats, brandskadats och förfallit. Fastighetsägaren har vid flera tillfällen ansökt om rivning, men eftersom huset bedömts som kulturhistoriskt värdefullt har staden velat att det i stället bevaras och restaureras.

I den detaljplan som nu antagits finns varken rivningsförbud eller varsamhetsbestämmelser. Detta för att byggnaden trots allt är i så pass dåligt skick. Om huset rivs får en ny byggnad uppföras på samma tomt. Huset ska då byggas i klassisk stil så att det passar in i den kulturhistoriska miljön från tidigt 1900-tal.

Mark för bostäder

Markanvändningen för fastigheten Lejonet 43 och intilliggande Lejonet 42 har dessutom justerats från handel och kontor till bostäder. Fastigheten Lejonet 42 är i dag obebyggd och består av en parkeringsplats och ett mindre naturområde. Detaljplanen tillåter att totalt tre nya enbostadshus i klassisk stil byggs inom planområdet.

—Den nya detaljplanen överensstämmer väl med vår ambition att bevara Lidingö villastad och dess småskalighet. En högre exploatering skulle leda till en sämre boendemiljö, ökad trafik och en oönskad förändrad stadsbild, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Rivningsförbud på tidningshuset

I samma planområde ingår fastigheten Lejonet 28 där en kontorsbyggnad från 1950-talet står. Byggnaden var tidigare Lidingö Tidnings redaktionshus och har kulturhistoriska värden som staden vill bevara. Byggnaden förses nu med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.

Beslutet att anta den nya detaljplanen fattades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari, 2023. Fram till den 16 mars kan beslutet överklagas. Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft.

Källa: Lidingö stads hemsida

Kommentarer

  1. Trivsam bild från Stadshuset. Tyvärr är Tindrahusets andra långsida och östra gavel mot gränsgrannar i ett bedrövligt skick. Undrar om det blir nya bostäder före 2030?
    Tindrahuset är bebott till och från. Boendes uppehälle är att vid återvinningsstationer plocka ut vissa typer av batterier samt förpackningar som har pant eller som går att sälja till aluminiumköpare.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *