Nu tändas åter ljusen…

Två veckor gammal bild. Påsarna är nu borta och ljusen igång.
Stad & Politik17 december 2021 kl 12.143

Lidingö Nyheter har tidigare rapporterat om trafikljusen vid Skärsätra över Södra Kungsvägen. Nu ska frågan utredas vidare. Trafikljusen vid övergången vid Primulavägen är borttagna, vilket de boende i området motsatte sig. Däremot finns de kvar vid järnvägsövergången. Så här skriver Lidingö stad på sin hemsida:

Trafiksignalen vid övergångsstället Södra Kungsvägen-Primulavägen har nu tagits bort och trafiksäkerheten vid övergångsstället närmast järnvägsövergången ska analyseras vidare. Under tiden kommer trafiksignalen vid bommarna vara påslagen.

I november anlades gupp på tre platser vid Södra Kungsvägen, mellan järnvägsövergången vid Skärsätra station och korsningen med Tykövägen. Syftet var att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. I samband med det skulle trafiksignalerna tas bort. Trafiken på Södra Kungsvägen, där det i rusningstrafik ofta bildas köer, förväntades med det flyta bättre.

Trafiksignalerna har sedan guppen kom till varit släckta och övertäckta. Nu har trafiksignalen närmast Primulavägen tagits bort. Signalen närmast järnvägsövergången tänds däremot tillfälligt under tiden som trafiksäkerheten vid övergången utreds ytterligare. Det är en kortare och djupare analys som ska göras och den beräknas vara klar i början av nästa år.

– Flera tycker att trafikflödet har blivit bättre under den tid som trafiksignalerna varit släckta, vilket förstås är positivt. Vi har också lyssnat på boende i området, som är oroliga över säkerheten för de som ska korsa vägen närmast järnvägsövergången. Därför kommer vi att analysera trafiksäkerheten just där ytterligare. Under tiden tänder vi trafikljuset närmast bommarna igen, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Flytt av övergångsställe och bättre belysning

Guppen, som lagts för att sänka hastigheten för biltrafiken och skapa säkra passager för gående och cyklister, är placerade utifrån vägens förutsättningar. De kan till exempel inte läggas för nära utfarter eller i kurvor, vilket inte fungerar för bussar. Det bästa är att ett gupp ligger före ett övergångsställe men det ger också bra hastighetsdämpning om det ligger efter.

– En åtgärd vi planerar för att öka säkerheten ytterligare är att flytta övergångstället vid järnvägsövergången så att det ligger i höjd med det närmaste guppet. Vi kommer också att förstärka belysningen vid båda övergångsställena vid Skärsätra station och följa upp med nya hastighetsmätningar och siktröjning under våren, säger Carl-Johan Schiller.

Varför tas trafiksignalerna bort?

Signalerna tas bort både för att öka trafiksäkerheten och förbättra trafikflödet på Södra Kungsvägen. Det har ofta blivit dubbla stopp vid järnvägsövergången för bilister, vid bomfällning och vid rött ljus när gående ska passera. Den tid som bilister behöver stanna för att släppa över gående kortas väsentligt när trafiksignalerna tas bort.

Signalreglering i sig höjer inte trafiksäkerheten. Om det bidrar till att minska risken för olyckor beror helt på vägens förutsättningar. Signalreglerade gång- och cykelpassager fungerar bäst på breda gator med mycket biltrafik. Där ger trafiksignaler positiva säkerhetseffekter, i andra fall förväntas ingen olycksreducering. Generellt sett bidrar gupp, som begränsar bilarnas hastighet, mer till minskad olycksrisk vid övergångsställen.

Det är förstås viktigt att respektera att gående alltid har företräde vid ett obevakat övergångsställe.

Bakgrund

Hösten 2020 mättes trafikflöden och hastigheter på ett 50-tal platser på Lidingö. Arbetet sammanställdes i en rapport och utmynnade i ett antal åtgärder för att höja trafiksäkerheten och minska buller. De åtgärder som nu genomförs är en del av åtgärdsprogrammet och en del av ett uppdrag om att förbättra trafikkapaciteten i området.

Södra Kungsvägens sträcka mellan Skärsätra plankorsning och Kottlavägen är en av Lidingös mest diskuterade vägavsnitt. Den är högt trafikerad, över 10 000 fordon passerar ett vardagsmedeldygn. Med relativt höga hastigheter, utfarter direkt mot körbanan, smala trottoarer och en blandning av trafikanter är vägen inte anpassad för den typ av trafik som passerar. Sträckan skiljer sig i utformning mot resten av Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Källa: Lidingö stad

Kommentarer

  1. Om det är någon trafiksignal som ska tändas under utredningsskedet så är det den vid övergångsstället S:a Kungsvägen – Primulavägen. Vad är viktigast – skolbarn eller lätt förståndshandikappade bilister?

  2. ”Det är förstås viktigt att respektera att gående alltid har företräde vid ett obevakat övergångsställe.” Det är tyvärr få förare som begriper att detta även gäller en trafiksignal när den är släckt så låt oss hoppas att den här artikeln bidrar till att fler lär sig det. Tillsvidare trycker jag rött här vilket också är en hjälp till dem som ska till/från Pyrolavägen. Det flödet har inte blivit bättre med tätare trafik på Lidingöbanan. Planskild korsning nån? Men visst ja ,det är ju nerröstat.

  3. Varför gör man inte en enkät med de boende i området innan projektering påbörjas? Vad är bra/dåligt förslag förändringar mm. Jag är inte förvånad över att boende blir upprörda över ett dåligt förslag. Har inte trafikkontoret lärt sig av cykelbanan på Näset som lär ha kostat 4 milijoner totalt med återställning. För några år sedan åkte man runt på ön och fräste bort markeringar för befintliga övergångställen. I mitt område fanns fyra tre togs bort det som är kvar använder nästan ingen.
    Jag minns de bevingade orden från trafiknämnden när det gällde cyckelbanan ”det blev visst inte så bra”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *