Natur, trygghet och rekreation fokus 2022

Debatt21 oktober 2021 kl 04.07

I budget för teknik- och fastighetsnämnden 2022 fokuserar majoriteten på att öka möjligheterna att njuta av Lidingös fantastiska miljö och att vårda den för kommande generationer. Samtidigt kommer tryggheten fortsätta vara en prioriterad fråga med fler väktarronderingar och en ambition om att sätta upp kameror på otrygga platser och att belysa fler gång- och cykelvägar.

Inför 2022 klubbas en ny skötselplan för naturmark. När den planen klubbas säkerställer vi att inga fler stora och olämpliga avverkningar sker på ön. Naturen ska vårdas och inte ses som en intäktskälla på Lidingö. Vårt läge nära vattnet är uppskattat av många invånare. Tyvärr finns det dock mycket att göra för att bättre ta hand om de marina miljöerna. Därför avsätts medel för att börja städa bottnarna runt ön. Tidigare har ideella krafter gjort stora insatser kring det arbetet och nu vill även Lidingö stad bidra. Dessutom kommer beslut om dagvattendammar vid Kyrkviken att fattas.

– Under mandatperioden har teknik- och fastighetsnämnden arbetat intensivt med att sanera ekonomin på förvaltningen. Glädjande nog har det arbetet resulterat i en god kostnadskontroll vilket nu möjliggör ett större fokus på bland annat naturen och trygghet. Målet är att nedskräpningen i skog, längs stränder och på bottnen ska minska samtidigt som vattenkvaliteten i Kyrkviken ska öka precis som vi har lyckats åstadkomma i Kottlasjön, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

En viktig uppgift för teknik- och fastighetsnämnden är att skapa god trafikmiljö för Lidingöborna, där utgångspunkten är att alla trafikslag behövs och kompletterar varandra. Under 2020 antogs en ny Trafikpolicy som började tillämpas under 2021 för att underlätta Lidingöbornas vardag. Det arbetet fortgår. Under 2022 kommer framkomligheten och säkerheten runt Lidingö centrum att prioriteras. Många fotgängare upplever en otrygghet längs cykelbanorna i centrum. Därför utreds en ny dragning av cykelvägen från centrum och upp till Torsvik.

Stadens park-, natur- och vattenområden ska vara attraktiva och tillgängliga för Lidingöborna. Det skapar förutsättningar för ett aktivt friluftsliv på ön. Lidingö är unikt, vilket ska värnas framåt. Att Lidingö är en grön ö med stora naturområden i en allt mer tätbefolkad region bidrar också till en god livsmiljö för såväl människor som djur.

Stadens tillgångar ska vårdas och underhållas väl. I de kommersiella fastigheter som staden äger ska god avkastning säkerställas.

I ett samhälle som är trivsamt och vackert minskar risken för skadegörelse, offentliga miljöer upplevs tryggare och invånarnas välbefinnande ökar. Exempelvis tas anmält klotter på stadens egendom bort inom 24 timmar och budgetmedel för att rusta upp vägskyltar kommer att tillföras nämnden.

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *