MUF Lidingö: Så vill vi göra Lidingös skolor ännu bättre

Debatt23 augusti 2022 kl 03.47

En god utbildning är en förutsättning för den enskilda individens frihet såväl som för samhällets långsiktiga välstånd. Därför verkar MUF Lidingö för en politik som ställer skolan i främsta rummet.

Lidingös skolor levererar höga studieresultat och våra niondeklassare tillhör de med högst avgångsbetyg i hela landet. Förra året var det endast Lommas och Danderyds niondeklassare som gick ut med högre meritvärden. Naturligtvis bör målet vara att Lidingö ska vara bäst i landet, men vi måste samtidigt se till att ingen halkar efter. Skolans verksamhet ska inriktas på att öka alla elevers kunskaper, med målet att alla ska ha fullständiga avgångsbetyg oavsett bakgrund och förutsättningar.

Viktigt är att arbetet med ökad skolnärvaro fortsätter och att elever med studiesvårigheter får rätt stöd. Ju tidigare svårigheter med inlärning upptäcks hos en elev, desto större blir möjligheterna att nå kunskapsmålen.

Genom en ökad skolpeng har löneskillnaden mellan Lidingös lärare och kollegorna i Stockholms stad minskats under senare år. Det har gett såväl kommunala som fristående skolor bättre förutsättningar att behålla och rekrytera yrkesskickliga lärare.

Lönen är en viktig faktor, men att locka bra lärare handlar minst lika mycket om att bygga bra arbetslag. I kombination med en satsning på rekryteringar och kompetenshöjningar av duktiga lärare vill vi därför prioritera resurser så att Lidingös skolor blir ännu mer attraktiva arbetsplatser för skickliga skolledare. Lidingös skolor ska vara trygga och utvecklande arbetsplatser, vilket ställer höga krav på gott ledarskap.

Det blandade utbudet av kommunala och fristående skolor ger Lidingöungdomarna en stor valfrihet. Under mandatperioden har antalet gymnasieplatser på Lidingö utökats tack vare Christinagymnasiets etablering.

För att ytterligare bredda valfriheten och utöka möjligheterna att läsa sin gymnasieutbildning på Lidingö stödjer MUF Lidingö Lidingömoderaternas önskan om att utreda möjligheterna till ett nytt gymnasieprogram - en yrkesförberedande gymnasieutbildning inom ramen för hotell- och turismprogrammet, tillsammans med den lokala besöksnäringen.

Genom att ge framstående lärare möjligheter att kompetenshöjande vidareutbildning vill vi höja läraryrkets attraktivitet.

Vi vill även minska de delar av lärarnas arbetsbörda som stjäl tid och kraft från undervisningen. Därför vill vi se fler lärarassistenter, tydliggöra förväntningar och säkerställa ordning och reda i skolorna genom att upprätta ordningskontrakt mellan skola och föräldrar samt öka elevhälsans tillgänglighet för elever i behov av särskild hjälp. På så sätt minskas såväl personalomsättningen som sjukskrivningstalen, vilket gör att vi får behålla våra duktiga längre.

Kommunen har under mandatperioden antagit en ny handlingsplan för särskilt begåvade elever. För att fortsätta det viktiga arbetet med att anpassa skolgången till varje elevs unika förutsättningar vill vi undersöka möjligheterna till nivåindelade klasser i exempelvis svenska, engelska och matematik.

Vi är stolta men inte nöjda. Nu gör vi Lidingös skolor ännu bättre!

MUF Lidingö
Philip Hallberg, ordförande
Nathan Glückman, ledamot

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *