MP:s miljöprogram för Lidingö 2021-2026

Stad & Politik22 mars 2021 kl 05.167

Lidingö stads nya miljöprogram har diskuterats friskt på sistone. Såväl Centerpartiet som Socialdemokraterna har underkänt dess låga ambitioner och snäva fokus (Lidingö Nyheter 15/1 resp. 17/2). Den moderatledda majoriteten har dementerat och talar om en ”glädjande utveckling” med ”kemikaliesmarta skolor och förskolor” och åtgärder mot ”mikroplaster från konstgräsplaner” (Mitt i Lidingö, 6/2).

Men majoritetens replik visar bara än mer hur bristfällig och feltänkt deras miljöpolitik är. Man blandar svävande formuleringar (”glädjande utveckling”? ”kemikaliesmart”?) med föga förpliktigande förslag om att inrätta nya ”energi- och klimatrådgivande tjänster”. Och man gömmer sig bakom en vilseledande idé om att inte ”detaljstyra människors liv och vardag”. Det vittnar om en naiv syn på politik och om oförståelse för de miljöutmaningar som stora delar av världen är fullt upptagna med att hantera.

Demokratin ska självklart slå vakt om människors frihet, men politikens kärna består av att ta ansvar för och påverka hur samhället utvecklas. Och vi möter löpande nya rön som inskärper betydelsen av en offensiv politik för klimat och miljö: från det faktum att halten koldioxid i atmosfären nu närmar sig nivåerna för 15 miljoner år sedan – då jordens medeltemperatur var 3-4 grader högre och havsnivån 20 meter över dagens nivå – till belägg för att Golfströmmen försvagas och kan förlora nästan hälften av sin styrka inom 80 år – vilket skulle innebära vintrar med 50 minusgrader i vårt land – och konsterandet att Amazonas har börjat släppa ut mer CO2 än den absorberar till följd av torka och avskogning.

I det här läget lägger alltså Lidingös moderatledda majoritet fram ett miljöprogram som:

 • Saknar analys av varför det gamla miljöprogrammet endast uppnådde 8 av 40 indikatorer samt av vad man avser göra för att undvika att det nya programmet går samma öde tillmötes.
 • Innehåller genomgående otydliga målsättningar, inte minst på klimatområdet. Programmet ska ”minska våra utsläpp av växthusgaser”, men det säger ingenting om hur stora minskningarna ska vara, eller om hur eller när de ska genomföras.
 • Saknar ambition och konkret strategi för att uppfylla Sveriges klimatmål. Man vill t ex ”öka” mängden producerad el från solceller, men anger inte med hur mycket eller på vilket sätt. Följdriktigt görs ingen analys av hur stora utsläppsminskningarna kan bli och därmed kan ingen säga vilken roll åtgärden spelar för att uppfylla de nationella klimatmålen.
 • Riktar in sig på miljöbelastningen från Lidingö stads egna verksamheter men ignorerar alla övriga verksamheter i kommunen. Skillnaden kan belysas på energiområdet: i kommunens egna fastigheter är det relativt enkelt att få ner förbrukningen jämfört med Lidingö som geografisk enhet, där förbrukningen knappt minskat de senaste 10 åren

Kontentan är ett program som består mer av retorik än tillräckliga åtgärder. Lidingö riskerar på så vis en riktig greenwash. När beräkningar visar att Stockholms kommuner måste minska klimatutsläppen med 95 procent till 2045 för att vi ska kunna nå våra nationella klimatmål, så presenterar den moderatledda majoritetens miljöprogram raka motsatsen till vad vi faktiskt behöver!

Därför har Miljöpartiet tagit fram ett nytt miljöprogram för Lidingö stad som tar itu med våra största miljö- och klimatutmaningar. Det har sju övergripande mål som ska bidra till att Sveriges klimat- och miljömål uppnås, från ett fossilfritt och klimatneutralt Lidingö 2045 till en kretsloppsanpassad ö. Till varje mål finns konkreta etappmål och mätbara indikatorer som stakar ut vägen framåt. Här är ett axplock:

 • En koldioxidbudget för stadens verksamheter, inklusive en kartläggning av hela Lidingös klimatpåverkan, tas fram senast 2022
 • En handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp för väg- och sjötrafiken till år 2030, som uppfyller Sverige klimatmål, tas fram senast 2022
 • En ny översiktsplan som utgår från biologisk mångfald, ekosystemtjänster, områdesskydd, skötsel av grönytor samt rekreation tas fram 2022
 • Lidingö ska vara 100 procent klimatneutralt som geografiskt område år 2045
 • Lidingös samlade CO2-utsläpp ska inte överstiga 1,5 ton per invånare år 2045
 • Allt byggande på Lidingö ska vara klimatneutralt år 2045

Att möta klimat- och miljöutmaningen är vår tids stora uppgift. Det kräver strategiskt arbete på alla nivåer i samhället. Sveriges kommuner har en nyckelroll som problemlösare och politisk kraft för hållbar utveckling: det är på kommunnivå som mycket av den konkreta förändringen måste omsättas i handling. Vi i Miljöpartiet vill att Lidingö blir en kommun som går i bräschen för den nödvändiga omställningen och axlar sitt ansvar för att våra barn och barnbarn får leva i ett grönt, rent och hållbart samhälle. Det är hög tid att lägga om kursen!

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Jarmo Kukka (MP, ledamot i teknik och fastighetsnämnden
Erik Wallin, (MP), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentarer

 1. Att möta Miljöpartiets besatthet och dåligt underbyggda verklighetsuppfattning är vår tids stora uppgift. Det kräver strategiskt arbete på alla nivåer i samhället. Sveriges kommuner har en nyckelroll som problemlösare och politisk kraft för hållbar utveckling: det är på kommunnivå som mycket av den konkreta förändringen måste omsättas i handling, genom att rösta rätt. Vi boende på Lidingö vill se en hållbar utveckling men inte med det sektliknande beteende som Miljöpartiet propagerar för. Vi vill att Lidingö blir en kommun som går i bräschen för den nödvändiga omställningen och axlar sitt ansvar för att våra barn och barnbarn får leva i ett fungerande samhälle utan galna miljötalibaner. Det är hög tid att lägga om kursen! Ut med Miljöpartiet.

  1. Hej Lena!
   Vi stödjer vår förslag till miljöprogram för Lidingö på den forskning som finns och de beslut som fattats av regeringar i Sverige, EU och världen.

   Vi stödjer oss också på den omställning som sker inom näringslivet och den finansielka sektorn, där man insett att utan hållbarhet när vi producerar och konsumerar så kommer vi såga av den gren vi sitter på.

   Vi stödjer oss också på att den stora majoriteten av befolkningen i Sverige vill ha en ren och hälsosam miljö och är oroad över klimatet.

   Sverige har uppnått endast två av sexton miljömål för en renare miljö och mindre klimapåerkan. Det behövs fler insatser på lokal nivå för att vi ska kunna lämna över ett bättre samhälle och natur till våra barn och barnbarn.

   Patrik Sandström,
   gruppledare Miljöpartiet de gröna Lidingö.

  2. Tack, Lena, för en fullständigt oseriös kommentar. Du slänger dig med tendentiösa uttryck som saknar substans och precision. Så kan man inte förfara i ett demokratiskt samtal, om man menar allvar med att vilja ha demokrati.

   -Vad åsyftar du KONKRET med ”sektliknande beteende”?
   -Vilka konkreta exempel har du för påståendet om att MP håller sig med en ”dåligt underbyggd verklighetsuppfattning”?
   -Hur definierar du ”dåligt underbyggd verklighetsuppfattning”?
   -Hur definierar du ”galna miljötalibaner”? Och hur ska det förstås i relation till riksdagen, EU och FN:s internationella klimatpanel som samtliga ligger i linje med MP:s förslag på klimatområdet, för att bara ta ett exempel?

 2. Miljöpartiet kämpar på mot sitt mål att nå en framtid som beskrivs av Agenda 2030! Denna bondfångar liknande ”vision” vilken centrerar sig omkring en ”omstart” av ekonomin. Uppvisande fruktansvärda likheter med Pol Pot’s ”vision” av ett nytt Kambodja. Utan kapitalism och med ett ”rättvisare” samhälle vilket återgått till grönare produktionsmetoder med mindre Co2-avtryck.

  1. 1. ”Moderaterna välkomnar att regeringen har ett engagemang i genomförandet av Agenda 2030, och det är betydelsefullt att riksdagen involveras i arbetet. ”

   https://data.riksdagen.se/fil/2A171240-C67A-4A14-A919-9C2B3BFA2241

   2.”Kristdemokraterna anser att arbetet med att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – är av största vikt och välkomnar därför propositionens intention att ta arbetet med att genomföra Agenda 2030 vidare.”

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201920188-sveriges_H802357

   3.”Centerpartiets Miljö- och klimatprogram bör utgå från Agenda 2030″.

   https://www.centerpartiet.se/lokal/blekinge/startsida/nyheter/nyheter/2019-09-27-centerpartiets-miljo-och-klimatprogram-bor-utga-fran-agenda-2030

   4. ”Sveriges genomförande av Agenda 2030, punkt 1 (SD)
   av Oscar Sjöstedt (SD), Dennis Dioukarev (SD) och Charlotte Quensel (SD).

   Förslag till riksdagsbeslut
   Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:
   Ett övergripande mål för Sveriges genomförande av Agenda 2030

   =utskottet

   Ett mål för Agenda 2030 och en samstämmig politik

   Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

   Därmed bifaller riksdagen motion

   2020/21:171 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1”

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sveriges-genomforande-av-agenda-2030_H801FiU28/html#_Toc58504503

   Etc.

 3. Tragiskt att så många inte analyserar innan de stämmer upp i kören. Men tråden började med ett inlägg mot MP:s ogenomtänkta ”miljöpolitik”. Att MP silar mygg och sväljer kameler visste vi innan, men att fullständigt ignorera den stora påverkan överfisket av i praktiken alla hav har på CO2 halten ger ett löjets skimmer över MP:s politik. Man kan vara bekymrad, men ta reda på fakta.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *