MP: Vår budget tar Lidingö in i en hållbar framtid

Debatt7 december 2020 kl 05.55

Ett nytt år närmar sig och Lidingös politiska partier har lämnat sina förslag till stadens budget för 2021. Vi i Miljöpartiet har tydliga satsningar på klimat, stadsutveckling och välfärd, samtidigt som skatten är oförändrad och överskottet är 32 miljoner kronor.

Vår budget är en motpol till den styrande majoritetens snäva besparingsperspektiv, otillräckliga klimatsatsningar och defensiv samhällsplanering. Lidingöborna ska inte behöva förlita sig på andra kommuner för att kunna ta del av boende, handel, kultur och nöje.

Miljöpartiets vision för Lidingö stad är det hållbara och livskraftiga samhället där socialt ansvar, pålitlig välfärd och omsorg om vår gemensamma framtid står i centrum. Vi vill att Lidingö ska vara en föregångskommun i den stora klimatomställning som Sverige och världen måste göra under de kommande decennierna. Vi vill se ett samhälle där de ekonomiska besluten drar åt samma håll som de ekologiska och sociala behoven, istället för att som idag undergräva dem. Vår budget har som ledstjärna att förverkliga ett mer hållbart, jämlikt och solidariskt samhälle.

Huvudinriktningen för vårt budgetförslag för 2021 kan delas in i tre områden:

1.  Lidingö ska ta på sig ledartröjan i klimatomställningen

De pågående och accelererande klimatförändringarna är ett uppenbart existentiellt hot, både för mänskligheten och för livet på jorden som vi känner det. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Lidingö ligger i botten av storstadsnära kommuner i Sverige när det gäller klimatarbetet – det måste självklart ändras på. Därför presenterar vi ett kraftfullt åtgärdspaket med medel avsatta för bl a följande:

 • En klimatfärdplan för att Lidingö ska kunna uppfylla Parisavtalets 1,5 gradersmål, inklusive en klimatfond och helt ny koldioxidbudget för stadens styrning (i likhet med andra framåt kommuner i landet).
 • Ett nytt energiprogram med mål om 100 procent fossilfri, förnybar energi.
 • Kraftigt utbyggd infrastruktur för ladd- och bränslestationer. Vi investerar i nya fossilfria bilar för staden.
 • Ökad andel klimatsmart mat i stadens verksamheter
 • Strategi för klimatanpassning av Lidingö. Idag står Lidingö utan planering för framtida klimatrisker och det finns ingen finansieringsplan för hur stadsmiljön och av stadens fastigheter ska klimatsäkras.
 • En ny strategi för cirkulär ekonomi för stadens upphandling, avgifter, regler, planering samt arbete med avfall och återvinning. Så sluter vi kretsloppen och skapar en klok ekonomisk hushållning.
 • Ställ om stadens kapitalinnehav så att det bidrar till Sveriges klimat- och miljömål samt uppfyller etiska och sociala krav. Idag finns ingen sådan policy i Lidingö stad.

2.  Skapa ett levande och dynamiskt Lidingö

Lidingö centrum och stadsdelar för en smått tynande tillvaro och det råder brist på såväl bostäder som arbetstillfällen på ön. Lidingö har underskott av unga mellan 20 och 35 år och staden likväl som företag har dåliga förutsättningar att rekrytera personal. Brist på tillräckligt befolkningsunderlag hindrar förbättringar av kollektivtrafiken och vården, och mycket sjukvård har försvunnit från Lidingö de senaste åren. Nyanlända tvingas söka sig till andra kommuner och starta om på nytt när bostadskontrakt sägs upp efter två år, vilket försämrar integrationen. I vår budget föreslår vi därför:

 • En ny översiktsplan med tydligt fokus på bättre service, handel och kollektivtrafik jämte fler bostäder och arbetstillfällen.
 • En ny strategi för en växande arbetsmarknad, som tas fram tillsammans med det lokala näringslivet.
 • Ett nytt bostadspolitiskt program ska tas fram med mål att minska bostadsbristen. Bostäder för äldre, unga, studenter, människor med sociala behov samt nyanlända är viktiga.
 • Fler naturreservat och satsningar för att öka den biologiska mångfalden. Lidingö ska fortsätta att vara en grön oas.
 • Att en ny stadspark vid Kyrkviken skapas.

3.  Planera för välfärd och kvalitet staden verksamheter

Lidingö stad har idag ett överordnat fokus på budgetstyrning och besparingar. Den moderatledda majoriteten utgår från sänkta kostnader och skatt när de planerar sin verksamhet. Det ger ett snävt verksamhetsfokus och hämmar kvalitetsutveckling. För oss är det självklart att det ska var ordning i ekonomin och att kommunens låneskuld ska vara låg och soliditeten god. Lika självklart är det att kvalitet, välfärd och bred samhällsnytta ska stå i fokus i planeringen. Vi föreslår därför:

 • En bredare uppsättningar välfärdsmått ska vägleda stadens arbete. Ta inspiration av de kommuner som är bäst på olika områden, som miljö- och klimat, likvärdig skola, hållbar stadsutveckling eller trygghet .
 • Stadens ekonomiska styrning ska vila på hållbar grund, där ledstjärnorna är: minimera resursslöseriet, sluta kretsloppen och sätt människors hälsa och välbefinnande i första rummet.
 • Utökad socioekonomisk peng i skolan och förskolan och förstärkt elevhälsan, läxhjälp och lärarassistenter. Vi stärker Komvux, som vi vill ska finnas kvar på Lidingö.
 • Sänkta avgifter till musikskolan och Sagateatern. Vi tillsätter en utredning om kulturskola.
 • En modell med ”fri tid” för de anställda i hemtjänsten som utgår från de äldres dagsbehov, istället för dagens förutbestämda schablontider.

Vi är övertygade om att detta budgetförslag kommer att skapa bred samhällsnytta, ta itu med stora utmaningar som Lidingö står inför, och ta staden in i den hållbara framtid som vi måste skapa.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Jan Fjellander (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Sanne Welin (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Lise-Lott Ahlsenius (MP), ersättare i kommunfullmäktige

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *