MP: Majoritetens trafikplan backar in i framtiden

Debatt2 april 2020 kl 05.44

Lidingö stad tar i veckan beslut om en ny trafikpolicy. Det är ett viktigt dokument som slår fast kommunens långsiktiga ambition för hela trafiksystemet – från kollektiv- och biltrafik, till cykel- och gångtrafik. Rätt utformad ger policyn staden möjlighet att skapa ett tillgängligt, säkert och hållbart resande för Lidingöborna – men majoriteten misslyckas kapitalt.

Det förslag som den moderatledda majoriteten lägger fram har så stora brister att Miljöpartiet yrkar på återremiss:

  • Målen är otillräckliga och oklart formulerade.
  • Det saknas koppling till stadens miljöprogram och Sveriges klimatmål. Det finns överhuvudtaget ingen ansats till klimatmål.
  • Det saknas analys av viktiga samhällstrender inom trafikområdet och Lidingöbornas resvanor.
  • Det finns ingen analys av hur den tidigare trafikplanens mål har uppfyllts eller ej, och hur bristande måluppfyllelse ska åtgärdas i den nya planen.
  • Trafiksäkerheten kring skolor och fritidsaktiviteter ska prioriteras, vilket flera remissinstanser har påpekat.

Utan en grundläggande analys av Lidingöbornas resvanor, av lokala och regionala förutsättningar och trender vad gäller demografi, framkomlighet och miljö, samt av vad som tidigare har fungerat – hur kan man veta att man utformar en trafikpolitik som fungerar i praktiken?

Det är också häpnadsväckande att man år 2020, med den klimatmedvetenhet som nu finns, i princip ignorerar trafiksektorns stora klimat- och miljöpåverkan.

När Lidingömajoriteten sätter som mål att “Trafikens negativa påverkan på omgivningen ska fortsatt vara låg” undrar man vilken verklighet de lever i. Inrikes transporter står idag för hela 30 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, en nivå som varit så gott som konstant sedan 1990. Detta är inte någon “låg påverkan” på miljön utan en avgörande svårighet för att nå riksdagens mål om noll klimatutsläpp till 2045. Med nuvarande arbete och prognoser når Sverige bara halvvägs till etappmålet att minska utsläppen med minst 70 procent till 2030.

Hur avser den styrande majoriteten ta itu med detta? Svaret är: inte alls. Istället meddelar man att “samtliga trafikslag ska bedömas likvärdigt i planering och prioritering” och enbart analyseras “ur en funktionell och ekonomisk synvinkel”. Man abdikerar från ansvaret att forma en hållbar framtid.

Kommunerna har en nyckelroll för att vi ska nå våra klimatmål. Ska Sverige minska utsläppen måste kommunerna minska utsläppen. Med lokala utsläppsmål, tydliga krav vid bil- och flygresor, bättre kollektivtrafik och smart samhällsplanering som minskar behovet av transporter kan man ta ansvar för minskade utsläpp. Flera kommuner väljer till och med att sätta mer ambitiösa klimatmål än regeringen!

För Miljöpartiet är det självklart att Lidingös trafikpolicy ska vara ett viktigt verktyg som bidrar till att uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål. Vi vill underlätta för kommunens verksamheter, näringslivet och Lidingöborna att göra övergången till en fossilfri transportsektor möjlig.

Vi vill använda offentlig upphandling för att fasa ut de fossila bränslena och möjliggöra förnybara energislag – då kommer marknaden att följa efter. Vi vill se fler laddstationer, mål för hållbart resande, fossilfria bilpooler för kommunens verksamhet och en resepolicy för klimatvänliga tjänsteresor.

En trafikpolicy värd namnet prioriterar trafiklösningar som har minst påverkan på klimat och miljö, samtidigt som de påverkar hälsan positivt. Ett annat kriterium är att de ska erbjuda så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt för infrastruktur och underhåll på lång sikt. Så tar vi Lidingö in i en hållbar framtid.

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd
Jarmo Kukka (MP), ledamot i teknik och fastighetsnämnden
Annelie Lundgren (MP), ersättare i teknik och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *