MP: Här är 6 förslag för en starkare demokrati i Lidingö

Debatt14 april 2021 kl 05.552

Demokratin behöver ständigt förnyas och utvecklas. Förtroende för politiken och demokratin uppstår när det är enkelt att delta i beslut och förstå dem. Förtroendevalda ska vara goda förebilder, ha en respektfull samtalston och idka återhållsamhet i arvoden och förmåner. I ett demokratiskt samhälle ska alla ges lika möjligheter att kunna delta i den demokratiska processen.

Statistiska Centralbyrån gjorde 2019 en stor medborgarundersökning för Lidingö. Den visade att medborgarnas förtroende för staden var lågt när det gällde inflytande. Möjligheten att påverka sågs som ringa och informationen från staden som otillräcklig.

Centerpartiet har i en ny demokratirapport belyst liknande problem (Lidingö Nyheter, 5 april). Vi i Miljöpartiet delar i mångt slutsatserna och andan: politikerna behöver bli bättre på att lyssna på Lidingöborna. I sin replik (8 april) avvisar den moderatledda majoriteten kritiken, men faktum är att demokratin på Lidingö har flera problem:

Breda medborgardialoger och remissinstanser har blivit färre

När stadens nya miljöprogram gick på remiss fick endast två föreningar tycka till. Kulturmiljöprogrammet, som påverkar hela Lidingö, togs fram av en liten grupp politiker och tjänstemän. Detsamma gäller utvecklingen av Lidingö centrum och stadsdelarna: breda dialoger saknas.

Arvodesfrågan 2018

De kraftigt höjda arvoden som M, KD, LP och L föreslog 2018 vittnade om en brist på markkontakt med väljarna, ett demokratiskt underskott. Efter starka negativa reaktioner från lidingöborna tvingades man kovända.

Ökad toppstyrning

Lidingö kommun har alltmer gått mot en ordning där specialinrättade politiska grupper utformar projekt innan de kommer till beslut. Detta strider mot sedvanlig praxis där tjänstepersoner tar fram förslag på direktiv från de förtroendevalda. Dessutom är den styrande majoriteten med och styr stadens kommunikation, vilket luckrar upp de tydliga gränser mellan den politiska nivån och tjänstemännens ansvar som kommunallagen föreskriver. Det gör ansvarsutkrävandet svårare. I miljö- och stadsbyggnadsnämnden ledde konflikten om denna arbetsfördelningen till att flera tjänstemän sade upp sig.

Skev resursfördelning

De partier som inte tillhör den styrande majoriteten har oproportionerligt mindre resurser jämfört med många andra jämförbara kommuner. Många kommuner erbjuder samtliga partier mötesrum, kontor, utrustning och personal. Men på Lidingö har oppositionspartierna inte ens brevfack i stadshuset och måste hyra mötesrum mot betalning.

Miljöpartiet presenterar här 6 förslag för att stärka demokratin i Lidingö stad:

1.  Bättre dialog med Lidingös invånare

Staden ska genomföra fler breda medborgardialoger innan beslut tas och genomförs. Vi vill att fler medborgarpaneler tillsätts för att politiker och stadens tjänstemän snabbt ska få återkoppling på förslag. Samråd ska ske i början på beslutsprocesserna. Så minskar vi risken för misstag eller missnöje med beslut.

Tillfälliga eller permanenta medborgarkontor i stadsdelarna skulle kunna sänka trösklarna för människor att ta kontakt med kommunen, och för kommunen att få kontakt med människor där de bor.

2.  Årlig demokratidag

Vi vill att staden ska bjuda in till en årlig demokratidag i stadshuset, förslagsvis på den internationella demokratidagen den 15 september. Aktuella frågor kan tas upp i seminarier, utställningar och frågestunder, och stadens långsiktiga visioner kan diskuteras. En demokratidag kan ge Lidingöborna en inblick i hur stadens arbete går till och ett ansikte på portiker och de anställda.

3. Medborgarförslag och frågestunder för allmänheten

Medborgarförslag ger de folkvalda möjlighet att ta ställning till frågor som är viktiga för allmänheten. Samma sak med allmänhetens frågestund. Både frågor och förslag ska kunna ställas och läggas via stadens hemsida, medborgarkontor eller stadens reception, men också vid kommunfullmäktige i samband med dess möten. Vi vill se utökade möjligheter till medborgarförslag och frågestunder.

4. Rösträtt vid 16 år

Den statliga demokratiutredningen föreslog 2016 att kommuner skulle ge sextonåringar rösträtt, i syfte att stärka ungas möjligheter till inflytande. Vi vill att Lidingö ska ansöka om att bli försökskommun med rösträtt för 16-åringar i kommunalvalet. Många kommunfrågor berör särskilt ungas liv, så som skola, kultur och fritid. I dag är den genomsnittliga rösträttsåldern 20 år i Sverige.

5.  Starkare kommunfullmäktige

Miljöpartiet vill stärka fullmäktiges inflytande, där de folkvalda finns. I dag är fullmäktige ofta reducerat till ett debattforum. Besluten är tagna långt tidigare. Det kan ske genom att ge fullmäktige en tydlig roll tidigt i processer som behandlar de långsiktiga frågorna om Lidingös framtid. Vi vill exempelvis inrätta ett utskott med alla partier för utvecklings- och hållbarhetsfrågor som kan behandla översiktsplaner, långsiktiga visioner och principiella ställningstaganden.

6. Skäliga arvoden och tydlig ansvarsfördelning

För att upprätthålla förtroendet för demokratin ska arvoden till förtroendevalda vara skäliga. Ingen ska ersättas med mer än en riksdagsledamots lön.

Ansvarsfördelningen mellan politik och tjänstemannaorganisationen ska vara tydlig.

Patrik Sandström
gruppledare Miljöpartiet

Kommentarer

 1. Känns fullt rimligt att MP vill sänka rösträttsåldern till 16 år, en ålder då omsorgen om gulliga djur är större än omdömet. De flesta tycker nog fortfarande att ungdomar som inte är mogna att köpa ut en flaska vin knappast bör styra landets politik.

  Snyggt försök i alla fall. MP fick sitta vid vuxenbordet några år. Det gick sådär.

 2. Hej Peter!
  Det är den statliga demokratiutredningen som genomfördes 2016 under ledning av Olle Wästberg som kommit fram till att rösträttsåldern bör sänkas. Det främsta argumentet är att genomsnittsåldern idag är 20 år och med 16-års gräns skulle genomsnittsåldern ligga på 18 år.

  Det är också bara aktuellt i kommunalval, alltså inte i riksdagsval. Unga skulle därför få mer inflytande över frågor som ligger dem nära, som skola och fritid. Det är bra att unga får en större känsla av delaktighet och ansvar och det får dem om man ger dem förtroendet.

  Vänligen,
  Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *