(MP): Bryt Lidingös miljöras, skapa en grön och levande stad!

Debatt10 juni 2021 kl 05.49

Miljöpartiet gör rejäla satsningar på hållbarhet och stadsutveckling i vårt förslag till Lidingö stads direktiv för budgeten 2022. Vi vill kickstarta klimat- och miljöarbetet, stärka välfärden och sätta fart på utvecklingen av Lidingös centrum och stadsdelar.

För att bromsa jordens uppvärmning och klimatförändringarna måste Sveriges klimatutsläpp minska snabbare. När vi behöver satsa som mest så rasar Lidingö till botten i den största granskningen av hållbarhetsarbetet i Sveriges kommuner. Majoritetens budgetdirektiv har obefintliga satsningar för att möta dessa utmaningar.

 • Lidingö måste ta större ansvar för miljö- och klimatarbetet. Miljöpartiet höjer ambitionsnivån rejält med med våra förslag på klimatfond, hållbarhetsstrateg och koldioxidbudget, säger Patrik Sandström, gruppledare för Miljöpartiet på Lidingö.

Det vill vi göra genom att:

 • Inrätta ett hållbarhetsutskott och anställa en hållbarhetsstrateg för att stärka Lidingö stads kompetens och styrningen av hållbarhetsarbetet.
 • Avsätta medel till en klimatfond för åtgärder som minskar stadens och Lidingöbornas klimatutsläpp.
 • Kartlägga Lidingös klimatutsläpp. Utan kunskap vet vi inte hur mycket och snabbt vi måste minska vår klimatpåverkan.
 • Upprätta en koldioxidbudget som sätter gränser för hur mycket Lidingö får släppa ut per år.
 • Skapa ett hållbarhetsråd med näringslivet, föreningar och universitet för att tillsammans göra Lidingö mer hållbart.
 • Ge extra resurser för att stärka den biologiska mångfalden, rena vattnet på och runt Lidingö samt minska buller och luftföroreningar.
 • Investera i att ställa om stadens bilpark till elbilar och utbyggd laddning.

Det är brist på bostäder, service och arbetstillfällen på vår ö, och befolkningen minskar och blir allt äldre. Majoritetens passiva byggpolitik motverkar en framtidsinriktad utveckling av livskraftiga stadsmiljöer på Lidingö.

 • Vi behöver levande och vitala stadsmiljöer med fler mötesplatser, bättre gång- och cykelvägar och kollektivtrafik, ett rikare kulturliv och en blomstrande handel.

Lidingö behöver helt enkelt ett mer genomtänkt arbete för en hållbar stadsplanering, säger Patrik Sandström.

För att nystarta och vitalisera stadsutvecklingen vill vi se:

 • Ett sammanhållet stadsstråk från Torsvik till Lidingö centrum och vidare till Kyrkviken. I Torsvik vill vi överdäcka vägdiket och skapa ett levande torg och i andra änden i Kyrkviken vill vi anlägga en aktivitets- och kulturpark.
 • En sammanhållen stadsbebyggelse mellan Lidingö centrum och Dalénum längs med Södra Kungsvägen med en blandning av bostäder, handel, mötesplatser, företagslokaler. I Bodal vill vi omvandla dagens outnyttjade grönyta till en stadspark.
 • Utveckla stadsdelarna Högsätra, Rudboda och Käppala med fler bostäder, affärslokaler, arbetsplatser, mötesplatser och hög miljöstandard.

En välfärd med människan i centrum, ett vitalt kulturliv och större delaktighet i demokratin är områden vi vill utveckla på Lidingö. Vi vill:

 • Göra hemtjänsten mer human för både omsorgstagare och anställda. Ta bort tidsbestämda insatser och inrätta fri tid som utgår från äldres dagsbehov.
 • Förenkla för äldre och andra med sociala behov att få rätt stöd och boende oavsett vem som ger omsorgen. Anställ en omsorgssamordnare som ska utveckla stadens arbete med detta.
 • Skapa ett kulturhus med scen i stadshuset, starta upp en kulturskola och sänk avgifterna till musikskolan och Sagateatern.
 • Förbättra integrationen på Lidingö, avskaffa tvåårsregeln och anställ en integrationssamordnare.
 • Stärka demokratin mellan valen. Anställ en demokratisamordnare och förbättra Lidingöbornas insyn och inflytande genom medborgarförslag och allmänhetens frågestund.

Stabila finanser samsas väl med hållbar utveckling. Vi genomför nödvändiga satsningar på miljö och klimat med en oförändrad skattesats för 2022 och en procents överskottsmål (35 mnkr).

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Wiktoria Wittboldt (MP), ersättare i kommunstyrelsen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *