Mer demokrati mellan valen

Debatt22 april 2020 kl 07.305

Vi i Centerpartiet menar att det demokratiska inflytandet behöver stärkas mellan valen. Vi vill ha en lyssnande stad på riktigt. Det kräver en tydlig vision och ett genomtänkt arbetssätt som idag saknas hos majoriteten (M, LP, L och KD).

För att nå framgång med demokratiskt inflytande mellan valen räcker det inte att ha några få möten per år där medborgare får lyssna och ställa frågor till ledande politiska företrädare. Dels når den typ av möten långt ifrån alla medborgare. Dels blir denna typ av möten snarare informationsmöten där medborgarna inte har någon uppriktig chans att faktiskt påverka.

För att ha lyckade medborgardialoger krävs ett genomtänkt arbetssätt och en neutral samtalsledare som ger struktur i samtalet. Vilka frågor ska man ha dialog kring? Hur når staden ut till alla grupper i samhället? På vilket sätt tar staden vidare input från medborgarna i stadens organisation? Hur säkerställs att det blir verkstad och inte bara prat?

Vi vill se att staden utvecklar mellanvalsdemokratin genom fler och mer genomtänkta dialogformer. Exempelvis vill vi se medborgardialog i utvecklingen av Rudboda torg för att säkerställa att utvecklingen sker på ett sätt som ger mervärde till de boende i Rudboda. Vi skulle vilja se medborgardialoger på ett tidigt stadium innan detaljplanen börjat ta form så att medborgarna får ge sin input innan stora låsningar har gjorts. Centerpartiet vill även att staden provar medborgarbudget när det gäller innehållet på torget i Rudboda. Då får de boende själva vara med och prioritera hur pengar för upprustning av torget ska användas.

Centerpartiet frågade i fullmäktige hur majoriteten ämnar arbeta för att stärka mellanvalsdemokratin. Svaren imponerade inte. Man saknar helt idéer inom området. Idag görs de allra flesta besluten i kommunen upp i stängda rum i förhandling mellan majoritetens fyra partier.

Vi önskar mer transparens, mer uppriktig dialog och en strategi för att stärka mellanvalsdemokratin.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Gabor Sebastiani (C), ordförande Centerpartiets demokratiberedning

Kommentarer

  1. Kommun och Riks går inte att jämföra rakt av, men om vi tillåter oss, är det ungefär som när en röst på Alliansen och Centerpartiet på riksplanet visar sig i praktiken ge en vänsterregering?

    1. Hej, om alliansen hade fått tillräckligt med stöd av väljarna hade Centerpartiet velat bilda en alliansregering såklart. Tyvärr innebar valresultatet 2018 att de tre rödgröna partierna var större än alliansen. /Patrik

  2. Mycket klok och bra artikel som belyser hur våra politiker agerar. Alla beslut tas utan att vi medborgare fått vara med. Man talar om dialog, men vill helt uppenbart inte att vi ska lägga oss i då vi inte får veta vad som ska beslutas på förhand.
    Det skulle kanske komma intressanta och bra förslag från Lidingöborna om man som föreslås i artikeln delar med sig av information om vad som är på gång.

  3. Måndagen den 9 december ordnade majoriteten en medborgardialog om stadsbyggnad. Även om några kritiska frågor ställdes fick mötet mest karaktär av envägsinformation. Pandemin har under våren stört löftet att återkomma med medborgardialoger i aktuella ämnen, närmast i tid var planerat Medborgarforum den 30 mars, som blev inställd. Stadsbyggnadsprojekten fortgår oavsett och det demokratiska underskottet ökar.

    Lidingö Vänner delar Patrik Buddgårds och Gabor Sebastianis uppfattning om att medborgarnas inflytande måste förbättras för att motsvara reellt demokratiskt inflytande mellan valen. Det finns kunniga och intresserade lidingöbor, som kan ge betydelsefull återkoppling på information från den politiska majoriteten om rätt form erbjuds. De projekt till vilka Lidingö Vänner för närvarande vill bidra med kunskap är de planerade förändringarna av Lidingö Centrum, Hälsans hus i Högsätra samt utvecklingen av Rudboda.

  4. Vi som bor i Rudboda vill gärna medverka i planeringen. Att ICA äntligen skall få större och bättre butiksytor är en utgångspunkt. Men den största utmaningen är att det skall bli ett levande torg med verksamheter som kan bäras upp av de boende i närområdet. Därför är ett samarbete med dom som bor nära avgörande. I kvarteret Lojo finns över 300 bostäder och 120 lägenheter skall byggas inom gångavstånd till torget. ICA har kunder från hela norra ön. Här finns stark lokalkänsla. I februari påbörjades i området ett utbyte av idéer om torget och dess framtid. Kommer stadsbyggnadskontoret få uppdrag att träffa Rudbodabor för att dela åsikter och information? Vi är beredda.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *