Majoriteten prioriterar inför sommaren ner Lidingöbornas hälsa och välmående!

Debatt15 maj 2020 kl 10.40

I Lidingö stads budget för 2020 beskrivs teknik- och fastighetsnämndens uppdrag, ansvar och verksamhetsidé: utveckling och förvaltning av Lidingö stads offentliga miljö, gata och trafik, broar och hamnar, park och natur, samt stadens idrotts- och fritidsanläggningar, med syfte att utveckla, bygga och förvalta fastigheter, anläggningar och allmän plats åt Lidingöborna, samt verka för att öka människors livskvalitet. Trafik- och stadsmiljön, likväl som skogs- och parkmiljöerna, ska utvecklas lyhört och professionellt för att skapa en trygg, hälsosam och attraktiv offentlig miljö som på olika sätt ska främja Lidingöbornas hälsa och välmående genom att inbjuda till utevistelse, motion, lek och social samvaro.

Förväntningarna från lidingöborna är mycket höga på detta område och resultatet av en väl fungerande verksamhet uppskattas högt. Vi lidingöbor uppskattar och värnar vår skärgårdsös unika miljöer och ställer krav på att dessa ska vårdas. I år kommer det dock att märkas att något gått snett.

För att förvaltningen ska kunna vara en resurseffektiv och professionell organisation som sätter lidingöbornas behov i fokus, krävs rätt förutsättningar, tillräckliga resurser och arbetsro. Majoriteten väljer nu att rycka undan mattan för förvaltningens tjänstemän genom ett besparingspaket som på olika sätt kommer att drabba lidingöborna. Besparingarna försämrar förvaltningens förutsättningar att kunna skapa de miljöer som ska främja Lidingöbornas hälsa och välmående. Majoritetens hantering av den beslutade budgeten är anmärkningsvärd ur många aspekter och besparingarna faller dessutom extra olyckligt ut just nu, då ovanligt många lidingöbor förväntas stanna hemma på ön under sommarsemestern pg a Coronapandemin.

I budgeten för 2020 redogörs för att det utifrån beslutad blåplan tagits fram en åtgärdslista och att åtgärdsplaner årligen ska tas fram inför kommande arbetsår. Provtagning av Kottlasjöns vatten har skett två gånger sedan den restaurerande åtgärden genomfördes 2018. Åtgärden bestod av att man spred ut en lösning av aluminiumsalter för att förhindra att den fosfor som har sedimenterat i sjön går i omlopp igen. Innan slutgiltig utvärderingen av denna åtgärd skulle, enligt beslutad budget för 2020, en ytterligare provtagning genomföras i år. Nu kommer endast en vegetationsklippning utföras vid badet, vilket kommer leda till igenväxning och att det bli svårare att bada. Dessutom kommer inte den beslutade uppföljning av Kottlasjöns vattenkvalitet att utföras, vilket kan leda till att viktigt underlag för beslut om nödvändiga åtgärder inte kommer att tas fram. Majoriteten väljer, istället för att säkra Kottlasjöns vattenkvalitet, att riskera att den kan försämras på grund av uteblivna nödvändiga åtgärder och verkar helt bortse från att det förutspås en värmebölja i sommar.

En hel del gräsytor kommer att klippas färre gånger under säsongen och aktivitetsytor i parkerna, de ytor som allmänheten vistas på, kommer att bli färre. Det kommer att se mer igenväxt och ovårdat ut, vilket säkerligen och med all rätt kommer resultera i ett ökat antal klagomål.

I den bostadsnära skogen kommer inga åtgärder utföras förutom hantering av riskträd. Kundärenden från bostadsrättsföreningar, medborgare, husägare och föreningar kommer därför inte att kunna åtgärdas vilket naturligtvis kommer att leda till ytterligare klagomål.

Nymålning kommer endast att utföras på ny asfalt och vid akut underhåll t ex utanför skolor eller förskolor. Majoriteten skjuter trots försämrad trafiksäkerhet fram allt annat planerat underhåll t ex linjemålningar på övergångsställen och stoppliktsmarkeringar till 2021.

Vi socialdemokrater menar att frågan om de stora besparingarna inom beslutad budget borde ha behandlats i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen, där avsatta medel finns till kommunstyrelsens förfogande. Vi konstaterar att effekterna av majoritetens skattesänkningar innebär en fortsatt försämrad service till Lidingöborna och beklagar att majoriteten inför sommaren prioriterar ner arbetet med att främja Lidingöbornas hälsa och välmående!

Daniel Larson
Gruppledare Socialdemokraterna Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *