M, LP och SD brister i sitt ”lyssnande ledarskap”

Debatt16 februari 2023 kl 04.08

Ett lyssnande ledarskap är visionen för Lidingös nya minoritetsstyre enligt det politiska program som M, LP och SD kommit överens om. Men vackra ord faller platt när de möter verklighetens agerande från de tre styrande partierna.

M, LP och SD tar inte hänsyn till grannarnas synpunkter när beslutet om tomten bakom Sturegården ska fattas. Och protesterna från ägarna till ”Tindra-tomten” mot att deras fastighet inte längre får bli ett seniorboende, bryr sig M, LP och SD inte om.

På måndag, den 20 februari, förseglas ödet för några tomter i centrala Lidingö när beslut om nya detaljplaner fattas. Den ena, Högvattnet 10, är tomten bakom Sturegården. De andra, är tre tomter vid Lejonvägen, Lejonet 43 m fl, där bl a det s k Tindra-huset ligger. I båda fallen finns exempel på tydliga och starka åsikter och protester från grannar, remissinstanser och fastighetsägare. Trots det lyssnar inte M, LP och SD.

Det lyssnade ledarskapet lyser med sin frånvaro när Lidingö hembygdsförening, Lidingö Centrala Villaägarförening och ägarna till Lejonet 43 m fl säger nej till villor men ja till att tomterna används som en del av Lidingö centrum. För fastighetsägarna, som ville bygga ett seniorboende med butiker och service i gatuplanet, betyder det stora ekonomiska förluster. För lidingöborna en förlust av ett efterlängtat seniorboende.

Det lyssnade ledarskapet saknas också i frågan om Högvattnet 10. Grannarnas synpunkter finns inte med i underlaget till beslut. Varför? Därför att grannarna avstod från att skicka in sina synpunkter när de fick ett muntligt löfte från Daniel Källenfors att planen inte skulle fullföljas. Nu fullföljs planen. Oppositionen krävde därför i en återremiss att underlaget skulle kompletteras med grannarnas synpunkter innan beslut fattades. Men M, LP och SD vägrar att låta grannarna skicka in sina synpunkter i efterhand.

Detaljplanearbete är en del av den myndighetsutövning som staden bedriver utifrån svensk lagstiftning. Det är stadens ansvar att inhämta och ta hänsyn till grannars, fastighetsägares och andra remissinstansers synpunkter. Ytterst fattar politiken beslutet men i all myndighetsutövning är lyhördhet för synpunkter som kommer från fastighetsägare, grannar och andra som berörs av beslutet extra viktigt.

M, LP och SD har med sitt agerande i Högvattnet 10 och Lejonet 43 m fl visat att de inte lyssnar utan snarare slår dövörat till när fastighetsägare, grannar och andra berörda lidingöbor ber om att få bli hörda.

Oppositionen vill att Lidingö ska ha en demokrati där politik och civilsamhälle tillsammans formar vår gemensamma närmiljö.

Suzanne Liljegren (L)
Patrik Buddgård (C )
Daniel Larson (S)
Patrik Sandström (MP)
Jonas Lundgren (V)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *