Lidingös plan mot invasiva växter

Lidingö6 augusti 2022 kl 03.324

Inom ramen för stadens grönplan planeras en rad åtgärder för att främja Lidingös natur, kan man läsa på Lidingö stads hemsida. I år ligger fokus på en flora och en handlingsplan för att begränsa invasiva växter.

Grönplanen innehåller mål och strategier för hur Lidingös natur ska bevaras och utvecklas. För att uppnå målen finns en lång lista med åtgärder som ska genomföras fram till år 2030.

– Åtgärderna handlar bland annat om att göra våra grönområden tillgängliga och att sprida kunskap om Lidingös djur- och växtliv. I år fortsätter vårt arbete med att göra en Lidingöflora och en handlingsplan för att begränsa spridningen av invasiva växter, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Lidingöfloran, som blir en sammanställning av de kärlväxter som finns på ön, kommer att fungera som underlag vid bland annat exploatering av nya områden och för att öka den biologiska mångfalden. Kärlväxter omfattar alla träd, buskar, gräs, örter och blomväxter som leder näringsämnen och vatten i så kallade kärlsystem i stammen.

Kamp mot invasiva arter

Spridningen av invasiva växter hotar att tränga ut den ursprungliga växtligheten. EU har en förteckning över invasiva främmande arter, som inte får importeras, säljas, odlas, transporteras eller sättas ut i naturen. I listan ingår bland annat jätteloka och jättebalsamin, växter som finns på Lidingö.

– Vi behöver jobba aktivt för att begränsa de invasiva växterna, som inte har några naturliga fiender. De slår ut annan växlighet och blir ensidig föda för pollinatörer och hotar på så sätt den biologiska mångfalden. Vi måste också hantera dem på ett säkert sätt, till exempel vid skötsel av grönytor, planering av nya områden och avfallshantering, säger Eva Robins, Lidingö stads landskapsarkitekt.

Pollinering, träd- och skogsskötsel

Kommande år ska även en pollineringsplan och en handlingsplan för att friställa äldre träd, framför allt ekar, tas fram. Det blir också aktuellt att informera om allemansrätten och hur vi kan hjälpas åt att ta hand om naturen på bästa sätt. Dessutom ska vi utreda skötseln av Lidingös skogsparker och bostadsnära skog samt inventera och värdera Lidingös parkträd.

Grönplanen för Lidingö antogs 2014 som ett komplement till stadens översiktsplan 2012.
De åtgärder som genomförs ska svara upp till ett eller flera av grönplanens tre mål:

 • Lidingöborna har god tillgång till parker och natur av god kvalitet i en sammanhängande grönstruktur
 • Lidingö har en långsiktigt fungerande grön infrastruktur med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv
 • Lidingö har en stark identitet och attraktionskraft genom sina gröna kulturmiljöer och landskapskaraktärer.

Källa: Lidingö stads hemsida

Kommentarer

 1. Jag vet inte hur dessa växter ser ut. Det är läge att ge ut en skrift med bilder till alla hushåll. Analogiskt

 2. Jag håller med dig. Många idag har inte så bred kunskap om naturens alla rikedomar så bilder vore absolut toppen att dela information med.

  Till kommunen:
  Kan känna att Lidingö stad borde bli bättre på att sköta planteringar i tätbebyggda områden. Det ser förskräckligt ut på vissa ställen. Torkade buskar som dött och ogräs i planteringar, eller tillhör det mångfalds tänket?
  Vet att företag som nyttjar planteringar får vite så kan tycka att Lidingö stad kan ge sig själv vite för samma saker. Man kan inte peka åt andra när ni är dom som skall leda och själva låter ogräset flöda fritt. Självklart ska vi bevara blommor och vackra växter men ogräs? Finns så många ängar som går att lämna oklippta runt midsommar och höst så att man kan få beskåda det vackra som växer i våra grönområden.

 3. I Elfvik, nära stranden finns ett område där det växer Parkslide, som är ett invasiv växt. Man märker, att området blir större och större från år till år. Det vore kanske dags att rensa bort det.

 4. Till att börja med se till att inte Trädgårdscenter är inne på naturreservatet på Hustegaholm och massakerar blomsteängar med stora traktorer , enligt lag är allt som växer och lever på ett naturreservat fredat

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *