Lidingös naturreservat

På vår gröna ö finns många värdefulla naturmiljöer och växt- och djurarter värda att värna om.
Natur29 juli 2021 kl 05.00

Sverige har över 5000 naturreservat och två av dem finns faktiskt på Lidingö -– Kappsta och Långängen-Elfvik. På vår gröna ö finns även annan skyddad natur som naturminnen, nyckelbiotoper och alléer. 

Långängen-Elfviks naturreservat 

Vackra ängar vid Elfviks gård.

I Långängen-Elfviks naturreservat ingår hela Långängen och Kottlasjön samt det öppna jordbrukslandskapet och Elfviks gård på Elfvikslandet. Syftet med reservatet är att säkerställa tillgången till området för friluftsliv samt att bevara, vårda och vid behov återställa och utveckla värdefulla natur-, vatten- och kulturmiljöer. Reservatet är ett av de viktigaste områdena för friluftsliv på Lidingö och har stor betydelse för den biologiska mångfalden. I reservatet måste hunden hållas kopplad, förutom på Elfvikslandet. 

Kappsta naturreservat 

Kappsta naturreervat. Foto: Jerker Idestam Almquist. Källa: Lidingö Stad.

I Kappsta finns ett mycket rikt och värdefullt djur- och växtliv. Länsstyrelsen har beslutat att Kappsta ska vara skyddat som naturreservat för at kunna bevara den biologiska mångfald som framför allt finns i landmiljön, och för att skydda värden och friluftslivet. Kappsta naturreservat har ett kulturhistoriskt värde och anknytning till Raoul Wallenberg och hans familj. Här finns många olika naturtyper representerade som blåbärsgranskog, hällmarkstallskog, ädellövlund och vass- och klippstrand. Ett spännande djurliv finns också här med många häckande fågelarter, bland annat spillkråka, storskrake och knölsvan. Tack vare att det finns mycket förmultnad ved finns också en varierad insektsfauna där man kan finna många ovanliga arter av skalbaggar och sniglar. 

Också i Kappsta måste du hålla hunden kopplat och du får heller inte ankra med båt under en period längre än två dygn.

Nyckelbiotoper 

Foto: Picography. Källa: Pixabay

På Lidingö finns runt 20 nyckelbiotoper. En nyckelbiotop är ett områden i skogen som i och med sina höga naturvärden har stor betydelse för skogens djur och växter. I en nyckelbiotop kan det finns sällsynta eller hotade arter som är beroende av området för sin överlevnad. Många av Lidingös nyckelbiotoper har kopplingar till och stärker den biologiska mångfalden i anslutning till vattenmiljöer, exempelvis delar av Kottlasjön och Mölnaåns stränder. 

Alléer och naturminnen

Lindallén vid Västra Allén i Brevik ser nästan lite kuslig ut nattetid.
Lindallén vid Västra Allén i Brevik. Foto: Isabel Hygstedt. Källa: Lidingö Stad.

Många stora gårdar har funnits på ön och det finns därför många fina alléer bevarade. Dessa alléer skyddas av miljöbalken. Alléerna finns band annat på Västra allén i Brevik och vid Hustegaholm och Lidingö Kyrka där vackra gamla lindar ståtligt ramar in vägen. 

På Lidingö finnsäven två ekar som klassas som naturminnen. Ekarna står invid strandpromenaden längs Kyrkviken, alldeles efter skylten som visar att det återstår 22 kilometer kvar till mål i Lidingöloppsspåret. 

Naturreservat
Ett naturreservat är ett naturområde vilket skyddas av markägare eller myndigheter i syfte att långsiktigt bevara natur som av något skäl anses värdefull. Det kan vara ett område som är av betydelse för floran, faunan, fungan, friluftslivet eller av intresset ur naturmiljömässiga eller geologiska perspektiv. 

De senaste fem decennierna har människan förstört och påverkat naturmiljöerna runt oss i mycket snabbare takt än någonsin tidigare skådat i historien. Det är därför viktigt att vi blir bättre på att vårda och värna våra vattendrag, skärgårdar, skogar, betesmarker och andra naturmiljöer. 

Miljöbalken anger dessa skäl till att bilda naturreservat
* Bevara biologisk mångfald 
* Tillgodose behov av områden för friluftslivet
* Vårda och bevara naturmiljöer 
* Skydda, återställa eller återskapa värdefulla naturmiljöer 
* Skydda, återställa eller återskapa livsmiljöer för skyddsvärda djur- och växtarter. 

Källa: Lidingö Stad, Naturvårdsverket och Wikipedia

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *