Lidingös elever bättre än riket

Lidingö6 februari 2024 kl 03.19

Skolresultaten sjunker runtom i Sverige, men det gäller inte för ön. Tvärtom visar mätningarna att våra elever blivit ännu starkare i både läsning och matte.

Landets skolresultat sjunker – men inte på Lidingö. Den negativa trend som syns i de nationella PISA-testerna gäller inte här. Tvärtom kan man se att kunskaperna i såväl läsförmåga som matematik ökar på Lidingö.

Lidingö stads kommunala skolor arbetar aktivt med läsning, från förskolan och ända upp i gymnasiet. För att analysera elevers läsförmåga använder stadens egna grundskolor screeningverktyget Lexplore. Verktyget mäter läsförmåga genom att spela in ögonrörelsemönster som analyseras av AI. Vi använder det redan från lågstadiet och uppåt, och verktyget kan också ge läsrekommendationer.

Mätresultaten visar en positiv trend. Antalet starka läsare i årskurs 8 har gått från 11 procent (läsåret 2020/2021) till hela 38 procent (läsåret 2023/2024). Under samma period har andelen svaga läsare minskat från 31 till 9 procent, vilket motsvarar en minskning på hela 71 procent.

– Läsförståelse är grunden för att lära sig andra ämnen i skolan, det är därför det är så viktigt att satsa på det. Att utmana eleverna så att de går vidare i sin kunskapsutveckling är en mycket viktig uppgift för skolan, säger Stefan Anderman, verksamhetschef för Lidingö stads kommunala grundskolor.

Flera av stadens skolor arbetar med utmanargrupper i matte redan i låg- och mellanstadiet för elever som har kommit mycket långt i sin utveckling. Det, liksom stöd för de som är svagare i ämnet, har visat sig ge positiva effekter.

Kunskaperna i matematik går att analysera genom resultaten i de nationella proven. Där ser vi att trenden är uppåtgående för de senaste fyra åren bland Lidingös niondeklassare.

Det genomsnittliga betygspoänget var för Lidingö 15 poäng, att jämföra med riket på strax under 12 poäng.

Mätningarna på Lidingö visar alltså att kunskapsresultaten i våra skolor på Lidingö ökar, tvärtemot vad de svenska resultaten från senaste PISA-undersökningen visar.

Även Skolinspektionen är nöjd

Förutom PISA blev det fina vitsord för Lidingös kommunala grundskolor efter Skolinspektionens granskning under höstterminen 2023.

‌Skolinspektionen håller i löpande granskning och tillsyn av grundskolor i hela Sverige. Sex av stadens kommunala skolor blev rutinmässigt inspekterade av Skolinspektionen under hösten med mycket goda resultat. Vi har en god undervisning, utbildning av hög kvalitet och en trygg miljö, enligt Skolinspektionen.

Skolinspektionen har under höstterminen 2023 genomfört inspektion i sex grundskolor som staden är huvudman för: Bo skola, Bodals skola, Högsätra skola, Käppala skola, Torsviks skola och anpassad grundskola.

Skolinspektionens beslut av tillsynen och kvalitetsgranskningarna är genomgående positiva och visar på goda resultat, och vi är stolta att kunna konstatera att kvaliteten i Lidingös kommunala skolor är hög.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *