Lidingökoalitionen tar ansvar för hållbarheten och boendemiljön på ön!

Debatt1 februari 2023 kl 04.2914
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande

Kommentarer

 1. Hej,
  Centerpartiet har aldrig velat maximera byggandet på ön. För oss är och har alltid småstadskänslan varit en grundbult i vår politik. I detta fall tycker vi att M ska leva upp till de motprestationer de själva förhandlat in i stadsmiljöavtalet. T ex lever man inte upp till 250 bostäder i Högsätra utan landat på drygt 200 vilket gör att Lidingöborna får betala mer än nödvändigt för bron. Antal bostäder är inte någon oppositionen eller Trafikverket hittat på utan vad Lidingö under Moderaternas ledning själva lagt in som motprestation.

 2. Bra Patrik. Precis så. Varför var Moderaterna inte ärliga i sin uppsåt när man förhandlade stadsmiljöavtalet?

 3. Pengar i sjön

  Lilla Lidingöbron är nog den enda spårvägsbro som en kommun fått betala själv för. Den kostar 687 miljoner kronor. I regel bekostar regionen (f.d. landstinget) kollektivtrafikens infrastruktur. Ett närliggande exempel är Lidingöbanans upprustning och spårvägshallen i AGA, båda finansierade av landstinget. Att Lidingö tvingas bekosta den nya spårvägsbron, ”Lilla Lidingöbron”, beror på ett avtal med SL från 1980-talet som reglerade detta.

  Lidingö ansökte och beviljades ett statsbidrag på 50 procent till finansieringen av Lilla Lidingöbron. Lidingö skulle ursprungligen få 343,5 Mkr i statsbidrag. Förutsättningen var motprestationer från Lidingö i form av fler bostäder och förbättringar i trafikmiljön. Det handlade bl.a. om 500 bostäder i Högsätra och 300 bostäder i Lidingö Centrum, med igångsättning senast år 2022. Av detta blev det ingenting inom tidsfristen.

  Så nu har staten sammanlagt dragit ned på bidraget till Lidingö med ca 24 Mkr.
  Det är nu en betydande risk att statsbidraget kommer att minska ytterligare. Risken är i värsta fall att hela bidraget på 343 Mkr går upp i rök, eller snarare ned i Värtan. Detta är inga småpengar. Det är lika mycket som 11 procent av Lidingös driftbudget under ett år.

  Lidingö Vänner och många med oss anser att det som den nuvarande politiska majoriteten under Moderaternas ledning har låtit ske är ett avtalsbrott, ett oförsvarligt slöseri med våra skattemedel som har sin grund i en extremt restriktiv byggpolitik. Det som hänt står också i strid med de förväntningar Lidingöborna har haft med anledning av vad som varit känt om brons finansiering.

  För Lidingö Vänner
  Karl Alexanderson
  Helena Bargholtz
  Kersti Johnson
  Anders Ulfvarson
  Jan Weissenrieder

 4. Kom ihåg att den nuvarande politiska majoriteten inte är densamma som en gång förhandlade om Stadsmiljöavtalet. Det har dessutom varit ett val emellan, där de båda partier (M+Lp) som tydligast värnar om Lidingös stadsmiljö faktiskt fick väljarnas förtroende.

  Att kalla en ny politisk majoritets uppfyllande av sina vallöften för ”avtalsbrott” är väl ganska löjligt?

  1. Utan att gå in i en sakdiskusion vill jag som gammal jurist framhålla att jag ställer mig undrande till påståendet att Lidingö stad ej är bundet av avtal som staden träffat i en tidigare politisk ledning
   Jag vill erinra om naturrättens fader Hugo Grotius som tillskrivs uttrycket ”pacta sunt servanda” (fördrag skall hållas)
   De rättigheter o skyldigheter som man fastställer i ett avtal gäller givetvis även vid politiska förändringar

   1. Hej Henrik,
    Överenskommelsen med Trafikverket är utformad för att löpande stämmas av. Beroende på eventuellt förändrad ambition från Lidingö uppstår en konsekvens kring statsbidrag. Således bryts inga avtal. Hugo Grotius skulle vara nöjd 🙂

  2. Christer Mohlin ägnar sig åt bortförklaringar genom att hävda att: ”den nuvarande politiska majoriteten inte är densamma som en gång förhandlade om Stadsmiljöavtalet”.
   Jo, detta med en ny majoritet känner Lidingö Vänner mycket väl till. Detta är ju en del av problemet. Men vi undrar när ett skifte av politisk majoritet blev en ursäkt för att frångå ett ingånget skriftligt avtal? Avtals-anarki skulle vi kalla en sådan princip.
   Vidare anser vi det vara vilseledande att hävda att väljarna explicit skulle ha gett majoriteten förtroendet att bryta ett avtal och spela bort inemot 24 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Detta hörde vi ngenting om i valrörelsen? Lovade Christer Mohlin detta sina väljare före valet?
   För Lidingö Vänner
   Karl Alexanderson
   Helena Bargholtz
   Kersti Johnson
   Hildegard Keijer
   Anders Ulfvarson
   Jan Weissenrieder

   1. Hej Anders,
    Jag ängar mig enbart åt förklaring, eftersom Lidingö Vänner försöker sprida felaktig information.

    ”Avtalsanarki”, ”avtalsbrott”, ”spela bort” och ”…hela bidraget på 343 Mkr går upp i rök, eller snarare ned i Värtan”. Inget av detta är ju sant.
    -Varför vill välrenommerade personer som Karl Alexanderson, Helena Bargholtz, Kersti Johnson, Hildegard Keijer, Anders Ulfvarson och Jan Weissenrieder sprida dimridåer?

    Att Lidingö Vänner anser att en ny politisk majoritet är ett problem kan jag inte påverka. Det viktiga är att vår nya koalition arbetar i linje med utställda löften och det gör vi nu.

    1. Lidingö Vänner konstaterar att Christer Mohlin undvek att besvara vår fråga om han hade lovat sina väljare att spela bort inemot 24 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Detta slöseri var inte ens en dimridå i förra årets valrörelse.
     Nu pratar han stolt om hans nya koalition ”arbetar i linjer med utställda löften”.

     Fakta kvarstår: Den nya majoriteten sprätter iväg 24 miljoner kronor genom att frångå ingånget avtal med svenska staten. Detta skatteslöseri har även väckt berättigad uppmärksamhet i pressen utanför vår egen ö.
     Inget att vara stolt över, precis.
     Lidingö Vänner

 5. Lidingö Vänner är tyvärr dåligt informerade!

  När beslutet om att bygga en helt ny bro togs hade staden inga garantier alls om något statsbidrag. Beslutet om en ny bro, istället för att lappa och laga på den nästan 100 år gamla bron, togs mot bakgrund av att en noggrann analys hade visat att det var ekonomisk fördelaktigare för staden att bygga en helt ny bro, som håller i över 100 år, jämfört med att med jämna mellanrum tvingas reparera den gamla bron för stora belopp. Ett mycket klokt beslut! I sammanhanget är det värt att påpeka att det numera inte alls är ovanligt att kommunerna bidrar till investeringar i kollektivtrafik – läs Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen – för att få attraktivare kollektivtrafik än basutbudet. Sedan är det också så, vilket de flesta vet, att nya Lilla Lidingöbron inte bara är en bro för spårvagnar, den är också en viktigt bro för gång- och cykeltrafiken till och från Lidingö. Den nya bron kommer dessutom att erbjuda en betydligt högre standard för dem som cyklar eller går över bron, genom att gång- och cykelbanorna är betydligt bredare än på gamla bron. Dessutom får den nya bron, genom en samfinansiering med Region Stockholm, dubbla spår istället för enkelspår för spårvägstrafiken. En viktig framtidsinvestering för utökad trafik. En kommun har dessutom ansvar för trafikleder för gång- och cykeltrafik. Någon risk för att statsbidraget skulle minska till noll kronor eller till ett obetydligt belopp finns inte, vilket Lidingö Vänner rimligen vet. Så vänligen, sprid inga sådana påståenden för att oroa Lidingöborna!

  För att friska upp minnet kan Lidingö Vänner läsa denna publika artikel från Lidingö stads hemsida:
  https://lidingo.se/toppmeny/byggabo/harplanerarochbyggervi/harbyggervi/lillalidingobron/varforbyggerviennybro.4.4c47ed0916b2d943d8614fd.html

 6. Lars H Eriksson skriver utförligt och informativt om Lilla Lidingöbrons tillkomsthistoria. Bra!
  Han förbigår klokt nog totalt Lidingö Vänners svidande kritik mot avtalsbrottet och skatteslöseriet. Han skriver i stället: ”Någon risk för att statsbidraget skulle minska till noll kronor eller till ett obetydligt belopp finns inte”. Hur vet Lars H Eriksson detta? Hur många av de i avtalet återstående utlovade 292 bostäderna kommer att detaljplaneläggas under den innevarande mandatperioden? Om bara en liten fraktion av dessa bostäder kommer till stånd, blir sannolikheten hög att statsbidraget kommer att krympa ihop i motsvarande grad, anser vi i Lidingö Vänner.
  För Lidingö Vänner
  Karl Alexanderson
  Helena Bargholtz
  Kersti Johnson
  Hildegard Keijer
  Anders Ulfvarson
  Jan Weissenrieder

 7. Tack för att Lidingö Vänner bekräftar att min historiebeskrivning här ovanför om Lilla Lidingöbron är korrekt!

  Jag ser inget avtalsbrott i det som skett, nämligen att Lidingö stad och staten har omförhandlat statsbidraget ett par gånger på grund av nya förutsättningar. Att statsbidraget minskat något efter förhandlingarna bevisar ju också att det finns en möjlighet att omförhandla utan att bryta mot principen ”pacta sunt servanda” (avtal ska hållas). Det vore dessutom väldigt märkligt om inte staten skulle lämna ett ansenligt bidrag när en enskild kommun bygger en bro för regional samfärdsel för runt 700 miljoner kronor mellan två kommuner. Det borde egentligen vara ett helt statligt eller regionalt ansvar. Lidingökoalitionen skäms inte för det statsbidrag vi får!

  Projektet Lilla Lidingöbron är en viktig framtidsinvestering som vi ska vara stolta över och som vi kan genomföra därför att Lidingö stad har en stark och stabil ekonomi. Vi vet att partierna på vänsterkanten (då inkluderar jag även den borgerliga vänsterkanten) väldigt gärna vill bygga mycket på Lidingö. Det vill inte en majoritet av Lidingös väljare. Därför gick både LidingöPartiet och Moderaterna kraftigt framåt i det senaste valet”.

  1. Lars H Erikson undviker nogsamt att besvara Lidingö Vänners fråga: ”Hur många av de i avtalet återstående utlovade 292 bostäderna kommer att detaljplaneläggas under den innevarande mandatperioden? Den frågan var för omöjlig att besvara!

   I hans och Lidingöpartiets nya sköna värld likställs ett avtalsbrott med en omförhandling. Två parter (Lidingö och staten) ingår ett avtal om vilka motprestationer som Lidingö behöver åta sig och som då krävs för att Lidingö stad ska få 50 % i statsbidrag till en bro som kostar trekvarts miljard kronor. Detta viftar Lars H Eriksson lättvindigt bort med att ”Lidingö stad har en stark och stabil ekonomi”.

   Jasså, är principen sådan hos den nya majoriteten, att om man har en god ekonomi, då kan mnan gladligen strula bort 24 miljoner kronor?

   År 2018 satt både M och LP i majoritet. Det var det året då avtalet ingicks. Det innebar då ett löfte om att Lidingö skulle detaljplanelägga 882 bostäder på sikt. Detta motsvarade ca 160 bostäder per år. Då ansåg tydligen inte majoriteten att detta var ”att bygga mycket”, utan lagom mycket. Det som ansågs vara normalt byggande för fem år sedan, har nu blivit att ”bygga mycket”. Majoritetens politik påminner om Groucho Marx’:
   ” Jag håller hårt på mina principer och om dom inte passar er så har jag andra.”
   Lidingö Vänner

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *