Lidingö stad klättrar mot toppen i Sveriges Agenda 2030 arbete

Debatt3 oktober 2023 kl 03.42

Tidningen Dagens Samhälle gör årligen en genomgång av hur Sveriges 290 kommuner ligger till i förhållande till hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. I årets mätning har Lidingö glädjande nog klättrat rejält, från plats 85 till plats 12 på listan. Bland Stockholms läns 26 kommuner ligger Lidingö näst bäst.

Agenda 2030, som är FN:s mål för hållbar utveckling, inkluderar alla tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Sju av de 17 globala målen handlar om ekologiska utmaningar, till exempel att hejda förlusten av biologisk mångfald. Sveriges nationella miljömål omfattar också den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Målen beskriver vad som ska uppnås i miljön, till exempel begränsad klimatpåverkan eller ett rikt växt- och djurliv.

I Stockholms län är bland annat begränsad klimatpåverkan, ett rikt växt- och djurliv samt en god bebyggd miljö prioriterade områden. Lidingö stads miljöprogram har koppling till sex av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och till åtta av de 16 nationella miljömålen. Miljöprogrammet syftar även att bidra till Sveriges klimatmål som säger att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att utsläppen ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än 1990 och att det behövs en 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005.

Stadens fokus, som givit framgång, har varit att inte drunkna i FN:s hundratals delmål utan fokusera på vissa områden och hantera dessa i stadens ordinarie strukturer istället för att bygga upp en separat byråkratisk organisation. En mindre kommun som Lidingö behöver anpassa sitt arbete efter kommunens storlek för att inte överbyråkratisera.

Att Lidingö nu ur ett brett hållbarhetsperspektiv klättrat kraftigt i den nationella rankningen visar att vårt arbetssätt är det rätta för just Lidingö. Särskilt glädjande är naturligtvis att Lidingö ligger långt fram när det gäller storstadskommunerna i vårt eget län. Under hösten kommer staden att anordna en miljö- och klimatvecka där vi kommer att berätta mer om stadens klimat- och miljöarbete. Håll utkik efter inbjudan.

Daniel Källenfors (M), ordförande, kommunstyrelsen
Anders Paulsen (LP), vice ordförande, kommunstyrelsen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *