Lidingö kan få nya naturreservat

Lidingö19 december 2020 kl 05.512

Lidingö satsar ytterligare på att bevara sin rika natur. Tre nya och en rejäl utökning av Långängen-Elfviks naturreservat ska utredas. Det handlar om drygt 500 hektar mark. Utredningen ska vara klar senast våren 2022.

Trots att Lidingö stad är en av Sveriges fem mest tättbefolkade kommuner finns många naturområden med höga värden både för friluftslivet och för den biologiska mångfalden på ön. Här finns rika ekmiljöer och värdefulla barr- och blandskogar med gott om gamla tallar. Huvuddelen av Lidingös värdefulla skogar ligger utanför dagens naturreservat och saknar formellt skydd.

– Naturen är väldigt uppskattad på Lidingö, både för rekreation men också för ett fantastiskt växt- och naturliv. Det handlar om att utreda vilka områden som borde skyddas för framtida generationer. Både med hänsyn till Lidingöbornas behov av rekreation och med hänsyn till naturen i sig själv, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande.

Att skydda värdefull natur är också ett sätt för Lidingö stad att bidra till att uppnå tre av hållbarhetsmålen inom FN:s globala överenskommelse, Agenda 2030. Det bidrar också till att uppnå nationella miljökvalitets- och friluftslivsmål som bland annat ”tillgång till natur för friluftsliv”, ”attraktiv tätortsnära natur” och ”skyddade områden som en resurs för friluftslivet”.

Följande områden ska utredas parallellt:

Långängen-Elfviks naturreservat
I anslutning till Långängen-Elfviks naturreservat finns flera områden med höga naturvärden och områden med höga värden för friluftslivet. Med en utökning av arealen med 230 hektar skulle ett större sammanhängande område på sikt få ökade naturvärden och också högre värde för friluftslivet. Höga naturvärden finns bl a norr om Elfviksvägen väster om Västra Yttringe, i östra delen av Ekholmsnässjön och i områden vid Rudalid och Norra Skärsätra. Riktigt höga naturvärden finns vid Ekholmsnäs och Mölna, men för mindre delar av dessa områden ska avvägningar mot andra intressen göras. Vid norra och östra Elfvikslandets och Kyrkvikens stränder har de grunda vattenmiljöerna påtagliga naturvärden. Även skogen sydöst om Kottlasjön är värd att utvärdera.

Nytt reservat i Sticklinge på 100 hektar
Skogarna i Sticklinge ingår i Stockholms gröna kilar och är värdefull ädellövskog och äldre barrskog. Här finns också ett fågelskär och ett vackert fårbetat gravfält med både fornlämningar och en värdefull flora.

Nytt reservat vid Grönsta på 180 hektar
Grönstaskogen är ett större sammanhängande skogsområde som ger extra kvaliteter för friluftslivet och för utvecklingen av naturvärdena framöver. Här finns också sumpskogar och öppna våtmarker med höga och påtagliga naturvärden. I Grönstaviken finns grunda vattenmiljöer, en större holme och några mindre skär, värdefulla för fågellivet.

Nytt reservat vid Larsberg-Baggeby
Vid Larsberg finns det gott om gamla ekar och tallar och fina lundmiljöer. Vid Baggeby finns en värdefull ädellövskog.

När utredningen av alla fyra områdena är klar kommer politiken få göra en prioritering av de mest angelägna områdena så att beslut kan fattas om vilka delar som är viktigast att bevara för framtida generationer.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *