Lidingö församling får inte skära ned i diakonin

Debatt6 oktober 2020 kl 05.233
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Julian Kaijser, Centerpartiet
Annika Persson, Fria liberaler i Svenska kyrkan

Kommentarer

 1. Vid kyrkorådets budgetberedning hösten 2019 diskuterades utrymmet för det diakonala stödbiståndet, det så kallade diakonala biståndet till konfident, inför beslut om församlingens budget för 2020. Vid sammanträdet var samtliga nomineringsgrupper överens om att det föreslagna utrymmet på 100.000kr var för lågt och det räknades därför efter justeringar upp till 150.000kr. Dessutom var vi överens om att vi skulle skjuta till ytterligare pengar under 2020, om medel för detta kunde avsättas. Detta ställde sig kyrkofullmäktige enhälligt bakom när frågan om diakoni lyftes muntligt i samband med att budgeten fastställdes i november 2019.
  Kyrkorådet fattade i september beslut om att bevilja ett tilläggsanslag för ett ökat utrymme på 100.000kr för innevarande års diakonala bistånd. Beslutet ger församlingen förbättrade möjligheter att under denna höst kunna möte ett ökat behov, inte minst utifrån hur Coronapandemin har drabbat många människor. Församlingen har därmed avsatt totalt 250.000kr för det diakonala biståndet under 2020.
  Vid kyrkorådets arbetsutskott den 22 september ställde sig Julian Kaijser, Centerpartiet, och Annika Persson, FiSK, bakom framlagt förslag till budget för 2021, med nämnd halvering av anslag till diakonalt stödbistånd. Centerpartiets och Fisk:s gruppledare har i detta debattinlägg gått ut med att de vid kyrkorådets sammanträde kommer yrka avslag på det förslag som de själva, så sent som för två veckor sedan, ställde sig bakom. Som församlingsmedlem kan man tycka att det är ett märkligt agerande, i synnerhet när det gäller frågan om avsättningar i budget för församlingens arbete med att stödja människor som lever i utsatthet, men vi väljer att bortse från det och fäster i stället vår uppmärksamhet kring visat engagemang runt församlingens förutsättningar att bedriva en bra diakonal verksamhet.
  Lidingö församlings kyrkoråd utgör församlingens styrelse. Kyrkorådet består av kloka, ansvarstagande och engagerade församlingsmedlemmar som har ett stort hjärta för såväl diakonin som församlingens övriga verksamheter. Församlingens löpande verksamhet finansieras i huvudsak av kyrkoavgift som därmed utgör ram för det ekonomiska utrymmet. Nu har vi fått årets sista kyrkoavgiftsprognos, baserad på läget den 1 oktober i år. Prognosen visar att kyrkoavgiften netto för Lidingö församlings del minskar med 326.000kr för 2021. Sedan arbetsutskottets sammanträde i september har kansliet därför, utifrån nya ekonomiska förutsättningar, föreslagit justeringar i budget som avser sänkta kostnader för underhåll av fastigheter med sammanlagt 326.000kr, dessa förslag föredras vid kyrkorådets sammanträde.
  Under 2021 ska ett kyrkoval genomföras och vi vill även fortsätta arbetet med att sträva efter att vara Lidingös bästa arbetsgivare bland annat genom att erbjuda samtliga medarbetare en hälsoundersökning, för att kunna upptäcka och förebygga t. ex vibrationsskador inom gruppen som arbetar på kyrkogården och ”vita fingrar” samt tinnitus inom kyrkomusikerkollegiet.
  Vi värnar de konstruktiva samtal som förs inom kyrkorådet inför viktiga beslut. Den 8 oktober ska beslut fattas om ett väl avvägt budgetförslag inför behandling av kyrkofullmäktige vid dess sammanträde i november. Vi tar med oss frågan om de ekonomiska förutsättningarna för Lidingö församlings diakonala arbete. Det viktiga arbetet ligger även oss mycket varmt om hjärtat.
  Solveig Fröberg (BA) ordförande i kyrkorådet
  Daniel Larson (S) vice ordförande i kyrkorådet

 2. Inledningsvis vill vi med bestämdhet vända oss emot sättet som vårt agerande på arbetsutskottets möte den 22 september framställts, då det inte stämmer överens med det som verkligen skedde. Vi lyfte på sammanträdet frågan om arbetsutskottet skulle ta ställning till det budgetförslag som tjänstemännen arbetat fram eller om de politiska diskussionerna och övervägandena istället skulle föras fram i kyrkorådet. På det fick vi svar att arbetsutskottet inte skulle ta ställning till budgetens materiella innehåll; alltså att arbetsutskottet inte skulle lämna någon viljeyttring kring det aktuella budgetförslaget till kyrkorådet. Vi kan sedan konstatera att det är kyrkorådets vice ordförande som har justerat protokollet, av vilket det framgår att arbetsutskottet föreslagit kyrkorådet att förslå kyrkofullmäktige att fastställa budgetförslaget för 2021. Detta stämmer alltså inte överens med det besked som gavs oss under sammanträdet, vilket övriga som deltog vid sammanträdet kan intyga om. Det kan i sammanhanget noteras att vi under sammanträdet opponerade oss mot halveringen av anslaget till det diakonala stödbiståndet. Om vi på frågan om hur budgeten skulle hanteras av arbetsutskottet istället hade fått svaret att arbetsutskottet skulle ta ställning till budgeten hade vi såklart reserverat oss mot det liggande förslaget redan på det aktuella sammanträdet.

  Vi kan bara beklaga att vi inte är helt överens om vad som skedde under arbetsutskottets sammanträde den 22 september men vi väljer att bortse från det och fäster i stället vår uppmärksamhet på församlingens förutsättningar att bedriva en bra diakonal verksamhet. I denna del kan vi konstateras att det är tråkigt att kyrkorådets ordförande och vice ordförande inte svarat på frågan hur de ställer sig till den halveringen av anslaget till det diakonala stödbiståndet som föreslås i det nu liggande budgetförslaget.

  Julian Kaijser, Centerpartiet
  Annika Persson, Fria liberaler i Svenska kyrkan

 3. Det stämmer att jag har justerat protokollet, av vilket det framgår att arbetsutskottet föreslagit kyrkorådet att förslå kyrkofullmäktige att fastställa budgetförslaget för 2021.
  Jag deltog i sammanträdet via videolänk och uppfattade kanske inte allt som sas, men det fördes inte fram olika meningar om beslutspunkten, inga alternativa yrkanden ställdes mot förslaget och det anmäldes inte heller några reservationer.
  Vi får ta ställning till om protokollet i efterhand ska rättas, med ett tydliggörande i en protokollsanteckning. För mig är det viktigt att alla som deltar i ett sammanträde känner igen och därmed kan ställa sig bakom det som står i ett justerat protokoll.
  Inför kyrkorådets sammanträde ikväll har jag tillsammans med kyrkorådets ordförande gått ut med ett besked om att vi kommer att föreslå att ärendet om budget för 2021 återremitteras.
  Det ger oss möjlighet att tillsammans sätta oss runt sammanträdesbordet för att ta ställning till nya ekonomiska förutsättningar, med ett lägre utrymme än tidigare underlag utgjort grund för, utifrån prognos om kyrkoavgift gällande från och med den 1 oktober. Precis som jag skrev i ett tidigare svar tar vi med oss frågan om de ekonomiska förutsättningarna för Lidingö församlings diakonala arbete i de diskussionerna. I övrigt hänvisar jag frågor om behandling av budget för Lidingö församling till kyrkorådets arbetsutskott och kyrkorådets kommande sammanträden.

  Daniel Larson (S) vice ordförande kyrkorådet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *