Lidingö behöver ett nytt och bättre miljöprogram

Debatt17 februari 2021 kl 04.52

Den politiska majoriteten (M, Lp, L, Kd) avser att vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari besluta godkänna sitt förslag till miljöprogram för Lidingö stad. Miljöprogrammet är undermåligt, har låga ambitioner och uppvisar bristande intresse för vår tids ödesfråga – klimatet.

Under tiden som andra kommuner konkurrerar med varandra för att kunna kallas framgångsrika miljökommuner, är det tydligt att den styrande majoriteten helt abdikerat i sina ambitioner.

Den moderatledda majoritetens miljöprogram saknar analys över hur de åtagna miljömålen ska uppnås. Istället för tydlig ansvarsfördelning och målinramning är programmet anspråkslöst och skjuter till stor del över ansvaret på de olika verksamheterna inom Lidingö stad. Genomförande, uppfyllelse samt uppföljning klarläggs inte i detalj, varken för stadens nämnder eller bolag. Varken hinder, förutsättningar, risker, kostnader, olika aktörers roller etcetera, beskrivs eller analyseras. Programmet saknar i stort inte bara tydliga mätbara miljömål, utan även etappmål, exempelvis när det gäller koldioxidutsläpp.

Miljöprogrammet redogör heller inte i någon nämnvärd detalj för hur internationella, nationella och regionala målsättningar ska uppfyllas. Miljöambitioner för Lidingö kopplas således inte till det internationella arbetet. Samtidigt har stadens verksamheter inte klimatprissats och det saknas dessutom uppföljning av det tidigare miljöprogrammet.

Resultatet av ett så bristfälligt intresse för miljön blir uppenbart. Lidingös miljö- och klimatarbete försämras och staden kommer fortsätta tappa mark mot andra kommuners starka ambitioner. I miljöbarometerns kommunrankning 2020 föll Lidingö till 184:e plats bland Sveriges kommuner, ett ras och en förlust på 68 platser jämfört med föregående år.  

Socialdemokraterna vill att Lidingö ska vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi föreslår ett nytt miljöprogram, som tydligare utgår från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.
Vi vill se ett brett förankrat framåtsyftande arbete för att skapa ett långsiktigt hållbart miljöprogram som på ett tydligt sätt utgår från internationella, nationella och regionala krav och uppsatta mål.

Lidingö stad ska kraftigt minska stadens verksamheters klimatpåverkan, bland annat genom att göra stadens fordonsflotta fossilfri innan mandatperiodens slut, ställa tydliga miljökrav i alla upphandlingar av varor och tjänster, minska matsvinnet och öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunala verksamheter. Staden ska även underlätta för och uppmuntra Lidingöborna, näringslivet och föreningslivet till att göra kloka miljö- och klimatval. Vi vill även se möjligheten för staden att fortsätta utveckla och stödja satsningar på lånecykelsystem så att ännu fler kan välja att cykla, ett alternativ som förutom att vara ett hållbart resande även befrämjar hälsan.

Lidingös medborgare förtjänar ambitioner och en större vision när det kommer till miljöarbetet. Socialdemokraterna har den framåtandan.

Daniel Larson, Oppositionsråd (S)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *