Lidingö är företagsamt

Näringsliv23 april 2019 kl 05.242

Livskvalitet och en enklare vardag. Närhet till barnens liv, öns natur och service. Betydande faktorer för dem som driver eget företag och väljer att arbeta från vår närmiljö, på Lidingö. Trenden är tydlig, men hänger hela kedjan med, från politik till förutsättningar och infrastruktur? Och hur är det att driva företag på Lidingö, stora som små företag?

Idag startar vi en ny serie här på Lidingö Nyheter under vinjetten ”Företagsamt”. Vi kommer löpande att träffa företagare, politiker och invånare. Göra nedslag i alla stadsdelar, i stadshuset och visa öns näringsliv ur olika perspektiv.

Allt fler Lidingöbor vill arbeta på ön för att få en bättre livskvalitet i vardagen. De flesta utrycker även att de vill kunna göra sina inköp på ön. Näringslivet bidrar till välfärd och samhällsservice, för alla. Så även för Lidingöbor. Med våra 6 300 företag och så mycket som 34 procent av kommunalskatten som kommer från Lidingöbor som arbetar i småföretag, är företagande en betydande del av Lidingös skattebas.

Siffrorna kommer ur rapporten Lidingö är Företagsamt, en genomgripande nuläges– och behovsanalys som genomförts av organisationen Lidingö Näringsliv. Syftet är att få bättre kunskap om näringslivet och företagen på ön.

2017 antogs i kommunstyrelsen en ny näringslivspolicy för Lidingö. Till beslutet kopplades 45 förbättringsaktiviteter varav en del är genomförda, andra pågår och en del inte är påbörjade än.

Kunskapen från Lidingö Näringslivs nya undersökning ger en fördjupning och blir värdefull inför det fortsatta arbetet att förbättra företagsklimatet på ön. Det gäller att skapa bättre förutsättningar för företagens utvecklingsmöjligheter på ön, ett innovativt företagsklimat samt god kommunal service som gör det attraktivt att starta, driva och utveckla handel, service och andra företag på Lidingö.

För dig som Lidingöbo betyder det mer lokalt liv, fler verksamheter och dessutom ett enklare, behagligare liv för oss som bor i kommunen.

En sammanfattning
Det här kan vi konstatera: Lidingös företag sjuder av liv och lust att utveckla. Företagarna är stolta över sina företag och jobbar hårt. De allra flesta företag utvecklas också mycket bra och har varierande behov beroende av hur antalet anställda, bransch samt inte minst i vilket geografiskt läge de har sin verksamhet.

Lite fakta
Lidingö har totalt 6 300 bolag med säte på ön. Uppskattningsvis finns bland dem 4 300 aktiva enmansföretag, mestadels konsultbolag. Vi har dessutom cirka 100 filialer och totalt skapar dessa 12 000 arbetstillfällen på Lidingö.

I Svenskt Näringslivs ranking 2018 har Lidingö, i förhållande till andra kommuner, på några år dykt från plats 10 till plats 66, men politiker, staden och näringslivet jobbar nu tillsammans för att Lidingö ska ”klättra upp” igen.

Företagen har olika behov beroende av hur stora de är: Vi har delat in företagen i fyra storleksklasser: Nyföretagare, Enmansföretag, Småföretag och Stora företag.

Kort kan sägas att nyföretagarandan på ön är intensiv med 474 nya företag 2017. De flesta enmansföretag (cirka 4 300) sitter oftast i hemmet och driver någon typ av konsultverksamhet och är nöjda. Många vill växa.

Småföretagen (cirka 1 930) med 1–9 anställdaär minst nöjda. Företagen är innovativa hantverkare, butiker, serviceföretag, etc. men de upplever regelkrångel samt svårt med kompetensförsörjning, ändamålsenliga lokaler, samt bygglov.

De stora förtagen (cirka 70) med 10–999 anställda ska vi värna om då de ger många arbetstillfällen på Lidingö. Trenden är dock att stora industriföretag försvinner från ön till skillnad mot de växande småföretagen.

Ur ett branschperspektiv är konsultverksamheter såsom juridik, ekonomi, teknik, kommunikation och information den enskilt största branschen här på Lidingö med över 3 000 företag.  För att nämna några fler branscher har handel samt fastighets- och byggverksamhet över 600 företag vardera med säte på Lidingö. Det finns även över 100 företag i hotell- och restaurang-branschen och antalet restauranger ökar.

Vi kan också konstatera att företagen har olika behov beroende av var de ligger geografiskt: Vi har sorterat företagen i Lidingös 18 stadsdelar och identifierat vilka företag som finns där och vilka behov de har.
Antalet företag varierar stort i varje stadsdel och vi kan tydligt se en stor koncentration av företag till Lidingö Centrum/Torsvik samt Stockby. .Vi har till detta ett ”raster av 4 300 små/enmansföretag över hela ön som oftast ligger i hemmet.

Lidingö Näringsliv har dragit rapporten med majoritetens politiker, näringslivschefen och t.f. stadsdirektören och har vi har kommit överens om att under 2019 arbeta i nya former för att steg för steg konkret lösa de förbättringsområden som har identifierats och därmed skapa ett förbättrat företagsklimat. Vissa områden har redan startats såsom ”parkering i Stockby”, tvärkommunikationer mellan norra och södra ön, Lidingö Centrum, för att nämna några.

Rapporten ”Lidingö är företagsamt” består av tre delar:
DEL 1 – Sammanfattning
DEL 2 – Företagsstatistik och företagens behov utifrån storlek och bransch
DEL 3 – Företagens behov utifrån geografiska områden
Vill ni ha en dragning så maila till  info@lidingonaringsliv.se så kommer vi till er eller följ oss på Facebook: Lidingö Näringsliv debatt eller på vår hemsida www.lidingonaringsliv.se där vi kommer att bjuda in till öppna möten för en dragning av rapporten.

Läs mer om oss på www.lidingonaringsliv.se

Kommentarer

  1. ”Entréen till Lidingö” för företagsbesökare är bra om man kommer via Norra länken. Men omlastningen för kollektivtrafikanter vid Ropsten är bland det fulaste/sämsta jag varit med om i Mälarregionen. Vad har Lidingö Näringsliv för påverkansmöjlighet på andra sidan bron?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *