Kris på stadsbyggnadskontoret

Stad & Politik26 februari 2019 kl 16.48

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning (MSK) befinner sig i kris. Många av medarbetarna är negativt påverkade psykosocialt. Nämndens ordförande uppges vara orsaken. Skyddsombudet på förvaltningen har nu skickat in en anmälan till stadsledningskontoret och t f stadsdirektören Daniel Broman med begäran om arbetsmiljöåtgärder. Senast 1 mars vill skyddsombudet veta vad Lidingö stad tänker göra för att förbättra situationen.

I skyddsombudets anmälan står att läsa att arbetsmiljön sedan 1,5 år tillbaka är negativt påverkad av förvaltningens sittande ordförande. Tjänstemännens yrkeskunskaper respekteras inte och gränsdragningen mellan tjänstemännen och politikerna måste bli tydligare. Flera av medarbetarna upplever fysiska besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och liknande liksom stress, oro och otrygghet inför hur de kommer att bemötas av nämndens ordförande. Enligt anmälan har en del chefer och medarbetare fått uppleva ett aggressivt bemötande och hårda påtryckningar från nämndens ordförande. De som är mest utsatta är förvaltningschefen, enhetschefen och handläggare på bygglovenheten. Även tjänstemän på plan- och exploateringsenheten utsätts. Stressen och oron sprider sig i organisationen och ett flertal personer har slutat, en del av dem chefer. En chef är långtidssjukskriven sedan september av orsaker som delvis kan beror på arbetsmiljöproblem. Nu sprids oron på förvaltningen att flera ska säga upp sig.

Enligt skrivelsen upplever medarbetarna att nuvarande situation innebär stora svårigheter att utföra kontorets arbete på ett för Lidingöborna rättssäkert sätt.

Skyddsombudet uppger också att detta problem har varit känt för stadens ledning sedan en tid tillbaka.

Skyddsombudet begär nu att staden med stöd av 6 kapitlet i arbetsmiljölagen vidtar en rad åtgärder för att nå en tillfredsställande arbetsmiljö. Bland annat måste staden som arbetsgivare se till att gränsdragningen mellan tjänstemän och politiker blir tydlig och att medarbetarna inte utsätts för psykisk eller fysisk belastning och därmed riskera ohälsa. Skyddsombudet vill att allt sådant som kan leda till ohälsa ska ändras eller ersättas.

Om skyddsombudet inte får tillfredsställande svar från staden kommer hon att vända sig till Arbetsmiljöverket.

– Vi har nu påbörjat en arbetsmiljöenkät, säger t f stadsdirektören Daniel Broman till Lidingö nyheter. Det gör vi för att genomlysa situationen till att börja med. Vi påbörjade enkäten några dagar innan vi fick anmälan. Man har gjort en hel del insatser också dessförinnan med bland annat stadsjuristen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *