Konkreta löften till näringslivet på Lidingö

Näringsliv5 september 2022 kl 04.42

Den 23 och 30 augusti anordnade Lidingö Näringsliv två debatter med samtliga politiska partier på Lidingö. Debatterna visade att näringslivet är viktigt för Lidingö och flera konkreta löften kom fram.

Debatterna leddes av moderatorn Claes de Faire och hölls i Ansgarskyrkan. Han började med att fråga vilket parti som var ”MEST FÖRETAGSVÄNLIGT”. Handskyltar, som visade partitillhörighet, åkte raskt högt upp i luften – alla ville ha den rollen och man enades om att Lidingö har ett dynamiskt näringsliv som är viktigt för Lidingö som stad.  Sovstad är inte aktuellt, utan alla partier vill ha en levande och trygg småstad, där man kan bo och arbeta och där allt man behöver i vardagen till största delen finns tillgängligt inom 15 minuters avstånd, exempelvis mat, kläder, service, vård, omsorg, skola, kultur, hälsa, idrott och en fungerande kollektivtrafik.

Frågan om vilket parti som var ”MEST MILJÖVÄNLIGT” kom också upp och även här åkte handskylten snabbt upp i luften – alla villa ha även denna roll. Debatten var intensiv när partiledarna redogjorde för hur de skulle få ett Lidingö med nollutsläpp. Ingen ville ha vindkraftverk på ön, men gärna en mer självförsörjande ö med solceller på alla tak, klimatanpassning, återbruk, källsortering, våtmarker och stora naturvårdsområden.
Alla partier enades och beslut togs om att skrota krav på bygglov för att installera solceller både privat, kommunalt och för företag.

Debatterna vara sakliga och hade fokus på de frågor som är viktiga för näringslivet på ön.

Samstämmigheten om vad som är viktigt för ett dynamiskt näringsliv är stor, även om det finns olika uppfattningar om att skatten på Lidingö ska höjas, sänkas eller bibehållas. Byggandet av bostäder är en annan fråga som skiljer partierna åt; en del partier är mer försiktigare än andra men inget parti vill bygga sönder Lidingö. Några partier vill få igång fler Coworkingplatser för småföretagen på ön och alla var överens om en ökad satsning på Start-up verksamheten för Lidingöbor och för skolungdomar - det gäller att väcka intresset tidigt.  

Med stor glädje kunde vi konstatera att alla stora utvecklingsområden som Lidingö Näringsliv drivit de senaste åren redan är på banan eller finns som vallöften. Dessa är:

 • LIDINGÖ SOM 15 - MINUTERSSTAD – Vidareutveckla och steg för steg förverkliga tillsammans med politiken i samband med den kommande översiktsplanen.
 • LIDINGÖ CENTRUM – TORSVIK - Utveckla och binda samman Lidingö Centrum, Stockholmsvägen och Torsvik till ett levande, bullerdämpat handelsstråk med mer handel, service och restauranger, och med ett överdäckat Torsviksdiket.
  Arbetet har påbörjats och Lidingö Näringsliv bjuder in till ett möte den 4 oktober för att driva arbetet vidare.
 • STOCKBY - Ny detaljplan pågår för Stockby Hantverksby som innebär ökad byggyta så att företagen kan växa.
 • NÄRCENTRA - Utveckla närcentra till levande, gröna mötesplatser i vardagen , med café, restauranger och mataffär.
 • KOLLEKTIVTRAFIK – Införa en ringlinje och bort med trängselskatt i Ropsten och utökade båtlinjer.
 • FÖRETAGSKLUSTER – Utveckla designkluster i Larsberg/Dalenum
 • KONFRENSANLÄGGNINGAR – Stödja arbetet med att rekrytera och utbilda personal -viktiga arbetsplatser på Lidingö.

Varje parti fick också ge ENSKILDA LÖFTEN om de kom i styrande ställning efter valet:

 • Vänsterpartiet lovade pendelbåt till Fjäderholmarna
 • Liberalerna lovade ta ett helhetsgrepp på utvecklingen av sträckan Lidingö Centrum till Torsvik.
 • Socialdemokraterna lovade att införa buss 233
 • Moderaterna lovande att leverera snabb och säker service till företagen och att alla 2700 anställda i kommunen backar upp näringslivet.
 • Centerpartiet lovade att bygga ut Lidingö centrum och skapa fler näringslivslokaler i våra närcentrum.
 • Sverigedemokraterna lovade att jobba för att det skulle bli ett Näringslivets hus på ön.
 • Lidingöpartiet lovade en uppdaterad näringslivpolicy.
 • Miljöpartiet lovade att utveckla Lidingö Centrum och våra Närcentrum.
 • Kristdemokraterna lovade fler handelslokaler och bullerplank på Stockholmsvägen mot Södra Kungsvägen.

Företagsklimatet har utvecklats mycket positivt under den senaste mandatperioden och en stor del av detta beror på att Lidingö Näringsliv har haft regelbundna ”arbetsmöten” med den politiska majoriteten och näringslivschefen, där vi diskuterat näringslivets behov, och där vi tagit fram konkreta förbättringsplaner och listor med aktiviteter som fördelats mellan staden och näringslivet för att genomföras.

En viktig del har också varit att vi träffat och diskuterat med de övriga partierna på ön, vilket utmynnat i både en stor samsyn runt näringslivet och samarbete inom enskilda utvecklingsområden.

Grunden är förstås att leva med företagen och förstå deras behov. Detta arbetssätt kommer vi hålla fast vid även under nästa mandatperiod. I Svenskt Näringslivs ranking har Lidingö gått från plats 66 till 15 på fyra år och målet för Lidingö Näringsliv under den kommande perioden är att placera sig bland de tre bästa kommunerna i Sverige.

Katarina Palmstierna och Claes de Faire.

Katarina Palmstierna
Ordförande Lidingö Näringsliv med styrelse

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *