Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret

Debatt15 juni 2021 kl 04.01

för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lidingö stad

Jag lyfter denna fråga i en interpellationsdebatt med Daniel Källenfors (M) vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Vid kommunfullmäktiges sammanträden i mars och april har frågan om Lidingö stads personals arbetsmiljö diskuterats. Vid en interpellationsdebatt i april om stadens hemtjänst, angav Omsorgs- och socialnämndens ordförande i ett svar på en fråga som rörde arbetsmiljön att ”ansvaret för arbetsmiljön är delegerat till förvaltningschefen och vidare till ansvariga chefer”.                       

Efter ett förtydligande från min sida med hänvisning till kommunallagen där det tydligt framgår att det är kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt att ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen inte kan delegeras till chefer, men att arbetsmiljöuppgifter däremot kan fördelas, korrigerade kommunalrådet sig själv och medgav att jag hade rätt.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj behandlades verksamhetsberättelsen för stadens systematiska arbetsmiljöarbete under 2020. I Stadsledningskontorets kommentar står det att kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för stadens systematiska arbetsmiljöarbete.

Det är väsentligt att stadens politiker är medvetna om sitt uppdrag och tar sitt ansvar som arbetsgivare. Verksamhetens kvalitet och medarbetarnas prestationsförmåga förutsätter goda arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö. Det finns anledning att förtydliga kommunfullmäktiges roll och ansvar genom att lyfta frågan för behandling i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige skulle lämpligen fatta beslut om att:

  • fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med behandling av mål och riktlinjer för staden.
  • fördela ansvarsområden till nämnderna och skriva in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer, i syfte att säkerställa att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna.
  • ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet.
  • förtydliga nämndernas uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att på uppdrag av kommunfullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön.
  • 1 gång per år följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn och årligen följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *