Kom tillbaka med ambitiöst miljöprogram

Debatt15 januari 2021 kl 05.04

Lidingö ska vara hållbart och klimatsmart! För att nå dit måste hela samhället arbeta tillsammans. Ingen enskild aktör kan stoppa klimatförändringen. På fullmäktige i december skickade Centerpartiet och oppositionen därför tillbaka M, LP, L och KD:s smala förslag till miljöprogram. Centerpartiet vill att förslaget omarbetas, vi vill att:

  • Programmet ska behandla hela geografiska området Lidingö och inte bara stadens organisation. Det finns flera exempel på kommuner, t ex Uppsala, som samarbetar med invånare, näringsliv och akademi för att få hela samhället att dra åt samma håll.
  • Programmet skärps så att Lidingö inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2040. För att ha en plan för detta behöver en koldioxidbudget tas fram.
  • Ett program för hållbart byggande tas fram, staden har direkt rådighet för minskade klimatutsläpp vid utveckling på stadens mark. Majoriteten har struntat i att ta fram åtgärder trots att tidigare miljöprogram fastslagit att ett program skulle tagits fram.
  • Åtgärder för en hållbar konsumtion stärks. Både krav i stadens upphandling som omfattar 680 mnkr per år och på hur staden i samarbete med det lokala näringslivet kan arbeta för hållbar konsumtion.
  • Utfasning av skadliga kemikalier och produkter innehållande skadliga ämnen genomförs i samtliga verksamheter. Det lyckade arbetet i förskolan bör bli en kemikalieplan för hela staden.
  • Staden ska vara positiv till förnyelsebar energi genom att ge bygglov för solenergi som grundregel även i kulturhistoriska miljöer, samt höja takten i installation av förnyelsebar energi på stadens fastigheter.
  • Att skolan inkluderas i stadens hållbarhetsarbete.
  • Förtydliga planen för laddinfrastrukturen, dels i befintlig boendemiljö med laddkarta och samarbete med lokala elnätsbolaget, dels i ny bebyggelse som krav.

Centern välkomnar att andel skyddad natur ska öka samt fokus på ekosystemtjänster i liggande förslag. Men programmet är allt för snävt och behöver en klar ambitionshöjning.

Patrik Buddgård (C)
Tor von Sydow (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Joakim Jarnryd (C)
Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *