KD satsar på äldreomsorgen

Debatt17 augusti 2022 kl 03.521

Pandemin visade på behovet av satsningar inom äldreomsorgen. Antalet äldre än 85 år på Lidingö beräknas nu öka under perioden 2020-2030 med ca 60%. Demenssjukdomarna som är åldersrelaterade ökar då dramatiskt liksom antalet multisjuka. Att möta de aktuella och framtida omsorgsbehoven blir en stor utmaning. KD ser behoven och vill nu göra en kraftig satsning på äldreomsorgen.

Ett av de stora problemen är personalförsörjningen. Konkurrensen om arbetskraft ökar under de kommande 10 åren. Samtidigt som välfärden beräknas behöva 200.000 nya anställda kommer den arbetsföra befolkningen att totalt öka med endast 250.000. Den ekvationen går inte ihop.

Det måste bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen om vi ska klara rekryteringen. Arbetsmiljön måste förbättras och bemanningen öka med fler undersköterskor som erbjuds fast anställning. Kontinuerlig vidareutbildning, bättre karriärmöjligheter och konkurrenskraftig lönesättning blir nödvändiga åtgärder. All personal inom äldreomsorgen måste förstå och tala svenska. Bristfälliga språkkunskaper leder till missförstånd med risk för vårdskador, problem vid dokumentation och svårigheter att kommunicera med de hjälpbehövande. Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen måste också stärkas och alla äldre ska ha egen namngiven läkare.

Kontinuiteten inom hemtjänsten behöver bli bättre. KD:s målsättning är att de äldre inte ska möta fler än 8 olika vårdare under en två veckors period och att alla ska ha en egen kontaktperson inom hemtjänsten.

Anhörigstödet behöver också stärkas och dagverksamheten utökas. Dagverksamheten är av stor betydelse för demenssjuka som här får kognitiv, social och fysisk träning samtidigt som anhöriga avlastas.

Ofrivillig ensamhet ska motverkas. Därför vill KD satsa på fler mötesplatser, ökat föreningsbidrag och värna Föreningsgårdens verksamhet. Samtidigt måste fler attraktiva seniorboende och trygghetsboende byggas och biståndsbedömningen bli mer generös för de som är äldre än 80 år. Med förebyggande och tidigt insatta åtgärder kan en god hälsa upprätthållas och sjukdomstillstånd förhindras eller åtgärdas innan de kräver mer omfattande resurser.

Med modern välfärdsteknik – ex digitala larm, tillsyn via kamera och sensorer samt digitala påminnelser kan tryggheten för omsorgstagarna öka samtidigt som arbetsmiljö och effektivitet i omsorgens verksamhet blir bättre.

Trygghet, valfrihet och omtanke är tre viktiga och bärande principer i KD:s syn på äldreomsorgen. KD:s satsningar svarar upp mot de principerna. Nu hotas valfriheten av socialdemokraterna som på Lidingö vill avskaffa LOV (lagen om valfrihet) i hemtjänsten. Det kommer vi med kraft förhindra.

För att klara äldreomsorgens behov under de kommande 10 åren måste vi redan idag göra nödvändiga satsningar. KD är redo att ta sig an uppgiften.

Carl-Johan Schiller, Bo Brismar och Erica Magnegård
Toppkandidater kommunfullmäktige KD

Kommentarer

 1. Det är glädjande att Kristdemokraterna (KD) nu inser vilka ökade behov som finns inom äldreomsorgen. KD är trots allt med och styr redan idag. Vi delar helt KD:s beskrivning av vad som behöver förbättras. Mycket av det som beskrivs i artikeln har vi Socialdemokrater tagit upp i våra budgetar under den senaste mandatperioden. Tyvärr har KD och majoriteten ignorerat våra förslag på förbättringar och istället prioriterat skattesänkningar på bekostnad av bland annat äldreomsorgen. Vi delar KD:s bedömning att det behövs mer personal med rätt kompetens för att det ökade behovet av vård och omsorg hos äldre. KD vill som vi, för att underlätta rekrytering behövs det bättre arbetsvillkor. KD missar dock att det även behöver byggas bostäder på ön, inte minst hyresrätter, för att underlätta framtida rekrytering och personalförsörjning.
  Vi vänder oss emot att KD påstår att vi vill avskaffa valfriheten att välja hemtjänstaktör. Det har vi aldrig förordat, tvärtom är vi för valfrihet, men att det ska utföras av ett mer begränsat antal kvalificerade utförare efter kvalitetsupphandling via Lagen om offentlig upphandling (LOU) utöver det ska kommunens egen hemtjänst vara ett valbart alternativ.
  Denna förändring för att kommunen ska kunna ställa tydligare krav på utförarna, så att den enskilde hemtjänsttagaren inte riskerar att utsättas för oseriösa utförare som kommunen dessutom betalar ersättning till. Att hänvisa till att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ger tillstånd för att bli godkänd som utförare räcker tyvärr inte idag för att förhindra oseriösa aktörer då väldigt många vill in på marknaden och utnyttja välfärdssystemet.
  Allt fler kommuner väljer att avskaffa LOV och går över till LOU, är just för att få mer ordning och reda i utförarledet och öka tryggheten för de äldre.

  Marianne von Döbeln ledamot i social- och omsorgsnämnden för Socialdemokraterna.
  Christian Jonsson ersättare i social- och omsorgsnämnden för Socialdemokraterna.
  Daniel Larson oppositionsråd för Socialdemokraterna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *