Kapitalförstöring i Högsätra

Debatt13 november 2020 kl 06.08

Planprogrammet för Högsätra från 2016 omfattade 680 lägenheter och ett Hälsans hus. Då fanns det resurser till att rusta upp områdets infrastruktur. Det fanns även utrymme till en  gång- och  cykelbro som skulle förbinda Högsätra till Larsberg med en bro över Södra Kungsvägen och över spårvägen. Utbyggnaden skulle ge ett överskott till staden på ca 275 Mkr. 
I juni 2018 beslöt Lidingö kommunfullmäktige godkänna ett planprogram för att bygga ut Högsätra-området med ett nytt Hälsans hus och med 450 - 550 nya bostäder. En tredjedel av bostäderna försvann och det ekonomiska överskottet krympte till 50-100 Mkr med bara 450 lägenheter. Om byggkostnaderna skulle fördyras med 10 % och exploateringsintäkterna minska med 10 %, skulle överskottet försvinna helt.

I Lidingö stads riktlinjer för bostadsförsörjningen, som antogs år 2015, och som fortfarande gäller, angavs 400 bostäder i Högsätra som  en prognos för bostadstillskottet fram till år 2030.

I december 2019 lanserades ett ”Kvalitetsprogram Högsätra”. Där hade planerna för byggnationen krympt ytterligare till 250 bostäder, d.v.s. till en tredjedel av de ursprungliga planerna. Överslagsberäkningar visar att då finns det inget ekonomiskt överskott kvar alls för planområdet. Detta strider då mot majoritetsöverenskommelsen efter valet 2018. Där fastslås att man avser att ”säkerställa att exploateringsprojekt på stadens mark alltid går med ekonomiskt överskott”. Med normala känslighetskalkyler (+/- 20 % på intäkter och kostnader) kan man uppskatta att underskottet då skulle bli ca 33 Mkr.

I den markanvisningstävlingen som utlystes tidigare i år för Högsätra, aviserar man att bygga flerbostadshus med 115-130 bostäder och ett 35-tal radhus. Man är således nu nere på 150-165 bostäder totalt. Att detta kommer att medföra ännu större underskott än de tidigare planerna är otvivelaktigt. Med hur många hundra miljoner kronor kan man bara spekulera i. 

Glasklart är i alla fall att denna anorektiska bantningskur från 680 till 160 bostäder medför att stadens invånare kommer att berövas över en kvarts miljard kronor i uteblivna intäkter från exploateringen.

Att riva sjukhuset och ersätta detta med ett fåtal radhus är ren kapitalförstöring. Om man istället för 35 radhus bygger flerfamiljshus i genomsnitt 4 vån  på samma yta får man en intäkt på 245 milj. Ett alternativ är att pröva vad sjukhuset kan användas till i stället. Vårdbyggnaden kan t ex efter ombyggnad bli utmärkta bostäder, som man kommer att göra på Karolinska sjukhuset. 

Det skall vi sen återkomma till en kommande artikel.


För Lidingö Vänner
Helena Bargholtz, Karl Alexandersson, Bengt G Nilsson, Anders Ulfvarson

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *