Kaos inom Lidingö stads hemtjänst

Debatt26 mars 2021 kl 05.024

Lidingöborna har kunnat ta del av rapportering om en allvarlig situation och kaos inom Lidingös kommunala hemtjänst. Genomförandet av sammanslagningen av de fyra hemtjänstenheterna, samlokalisering och införande av nya arbetssätt väcker en hel del frågor, inte minst kring riskbedömning, anställdas delaktighet och samverkan med skyddsombud för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för att arbetsmiljön inom de verksamheter som bedrivs inom förvaltningens egenregi ska vara god. Nämndens ordförande, Birgitta Sköld (LP) bär därför ett stort ansvar för att säkerställa att det skyndsamt vidtas åtgärder för komma tillrätta med de uppenbara och allvarliga arbetsmiljöbrister som finns inom stadens hemtjänst.

Lidingös äldre har varit med om att lägga grunden för vårt välfärdssamhälle och har all rätt till en trygg ålderdom. Det som äldre, deras anhöriga och personalen rapporterar om rörande hemtjänsten är ett tydligt exempel på att äldreomsorgen måste stärkas för att nu och i framtiden kunna möta den allt större gruppen äldre lidingöbors behov, något vi har påtalat under många år.

Regeringen har satsat 7,4 miljarder kr på äldreomsorgen under 2021. Av dessa fick Lidingö 19,8 miljoner kr plus ytterligare 18,4 miljoner kr till ett äldreomsorgslyft. Nu måste staden visa att pengarna går till att stärka äldreomsorgen! Det behövs kompetensutveckling, trygga anställningar, god arbetsmiljö och rätt till heltid.

Jag blir upprörd när anställda inom äldreomsorg berättar att de, på grund av scheman och att arbetet är så tungt och stressigt, inte klarar av att arbeta heltid. Det behövs arbetsledning med resurser att säkerställa att personalen kan utföra sitt viktiga arbete utan medförd ökad risk för ohälsa. Det är inte ok att stadens anställda, enligt vad de själva vittnar om i Mitti Lidingös reportage, på grund av jobbet blir sjukskrivna för utmattningssyndrom, har sömnproblem på grund av stress, ligger vakna på nätterna och inte har ork att göra något på sin fritid, då de känner sig slutkörda.

Vi socialdemokrater har ställt oss mycket kritiska till majoritetens beslut om att dra ner på schablontiden för insatser och borttagandet av förflyttningstider mellan besök. Majoriteten visar med sin iver om att sänka kostnaderna prov på en medveten ambitionssänkning genom att tilldela personalen fler äldre att besöka per dag med kortare tid avsatt för besök. Det som redovisas av personalen om att besök blir försenade upp till flera timmar och de allvarliga konsekvenser detta medför gällande hälsa och liv är helt oacceptabelt. Att personalen på grund av detta kör för fort under hög stress är mycket allvarligt. Detta måste arbetsledningen sätta stopp för.

Hemtjänstens ledning behöver de resurser som krävs för att personalen ska kunna ges bästa möjliga förutsättningar för att kunna tillgodose de äldres behov. Det förutsätter uppföljning av och samverkan kring biståndsbeslut, att de äldre ges möjlighet att påverka innehållet i insatserna, samt att det vid beslut om insatser avsätts tillräcklig tid. Utifrån biståndsbedömning ska Lidingöbornas behov och rätt till bistånd tillgodoses.

Daniel Larson
Oppositionsråd Socialdemokraterna

Kommentarer

 1. Detta är tyvärr en väldigt beklämmande utveckling och pinsamt att kommunen inte klarar av att driva sitt uppdrag.

  Allrahelst då vi på riksnivå debatterat privata aktörer och vinster i välfärden. Hellre en sund fungerande effektiv verksamhet med vinster än en dysfunktionell verksamhet som sannolik kommer att drabbas av förluster om personalen inte upplever en bra arbetsmiljö.

 2. Kommer inte att bo kvar på Lidingö när jag blir gammal. Under många år har de styrande uppvisat ett totalt ointresse för att bedriva bra äldreomsorg. Stockholm stad ligger hästlängder före.

 3. Inom äldreomsorgen på Lidingö erbjuds de anställda 78-80 % anställning trots att många undersköterskor och biträden önskar en tjänst på 100 %. Det gäller såväl inom hemtjänsten som på arbete inom omsorgsboende. Det gäller även det som valt att arbeta natt. Såväl Lidingö Stad som entreprenörer anser att arbetet är så tungt att det vore skadligt att arbete heltid.
  Vilka blir då konsekvenserna av dessa många deltidsanställda? Många har småbarn och tycks vara nöjda med antal arbetade timmar. Alla kvinnor har inte småbarn att skynda hem till utan ber om heltidsanställning, som nekas. De väljer då att jobba extra på andra avdelningar med ökad smittspridning som följd.
  När ska vuxna myndiga kvinnor få välja anställningsgrad inom äldreomsorgen 100 år efter det att kvinnor fick rösträtt?
  Denna förmyndartendens finns inte alls inom andra kommuner i landet. Där bestämmer kvinnan själv hur många timmar per vecka hon orkar med.

 4. Lidingökommunen inte längre kan garantera våra gamlingar en livsviktig samhällsservice. Vi kräver att politikerna tar ansvar för den misslyckade administration inom hemtjänsten. Den urskillningslösa sparande av hemtjänstens verksamhet som sker i Lidingö Kommun är ideologiskt och ansvarslös driven. De gamla och sjuka hamnar i kläm och tvingas hitta improviserade lösningar, något som skapar stress och oro. Lidingökommunen måste ta ansvar för kommande alvarliga konsekvenserna av den politik som bedrivs.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *