Ingen planskild korsning i Skärsätra

Lidingö8 maj 2020 kl 06.452

Det blir ingen bro eller tunnel vid järnvägskorsningen i Skärsätra. Kostnaderna skulle bli alltför höga och ingreppen för stora i förhållande till nyttan.

Staden har låtit göra djupgående utredningar och analyserat olika förslag för att få en bra uppfattning om kostnader och effekter, och hur en planskild korsning skulle påverka omgivningen. Beslutet har nu landat i att avsluta projektet och inte bygga någon planskild korsning i Skärsätra. Däremot kan mindre åtgärder komma att genomföras för att förbättra framkomligheten och säkerheten vid Södra Kungsvägen, mellan Tykövägen och Sveavägen.

– Det är inte samhällsekonomiskt hållbart att bygga en planskild korsning. Det medför alltför stora ingrepp i landskapet och trafikstörningar under längre tid. En investering skulle aldrig bli lönsam och effektiv. Problemet med framkomligheten kvarstår dock och vi återkommer med förslag för att förbättra för de som köar på sträckan varje dag, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

De alternativ som studerats är framför allt en bro för biltrafiken över Lidingöbanan och en tunnel under spåren. Båda alternativen är tekniskt genomförbara men innebär höga kostnader, omfattande markintrång på omkringliggande tomter och betydlig påverkan i stads- och landskapsbilden. Flera års byggtid skulle medföra långvariga störningar i miljö och framkomlighet och nyttan av en planskild korsning beräknas motsvara hälften av investeringskostnaden.

Ett tredje alternativ, att sänka Lidingöbanans spår, har inte varit aktuellt att utreda då en förutsättning varit att inga större ombyggnationer av Lidingöbanan får göras.

Under hösten 2020 ska förslag presenteras om lämpliga åtgärder för att om möjligt minska köerna och öka trafiksäkerheten i området. Det kan exempelvis handla om att se över och reglera trafiksignalerna vid järnvägskorsningen och de närliggande lokalgatorna.

Kommentarer

  1. Jag hade en lösning, men nu är det försent !
    I samband med upprustningen och avstängningen av lidingöbanan kunde man gjort en annan lösning:

    Biltrafiken skulle lagts med fortsättning på banvallen och tåget på vägen. Höjdskillnaden längre ner mot AGA kunde då utnyttjas till en planskild ”underfart” med rondell / påstick innan, från Dalénum (då också utan bommar!) Bommarna vid Centralvägen skulle då ”bara” reglera trafik från Pyrolaområdet.

    //Janne

  2. Vid den större upprustningen på -90 talet hade det gått att gräva ett dike ( mindre kostsamt än spränga tunnel) för biltrafik från gamla Centralvägen station förbi Kottla station och lägg spåren på ett tak över diket. För övrigt så borde norra banan återbyggas (ända till Rudboda) medan det gamla utrymmet finns kvar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *