Idag den 25 maj firar vi Förskolans dag!

Debatt25 maj 2023 kl 08.072

Firandet av förskolans dag är en viktig dag att uppmärksamma

Vi Socialdemokrater trycker på att det ska vara små barngrupper inom förskolan. Storleken på barngrupperna ska följa Skolverkets rekommendationer i syfte att alla barn ska bli sedda, bekräftade och lyssnade på utifrån sina enskilda behov. Vi vet att trygga barn blir trygga vuxna och en nyckelfaktor för det arbetet är utbildad personal som trivs tillsammans och ges goda förutsättningar till att göra ett viktigt och uppskattat arbete med att ge våra minsta lidingöbor en god och trygg start i livet inom förskolans verksamhet. Med socialdemokratisk politik skapas förutsättningar för just detta.

Vi firar förskolans dag med lärarna och barnen i fokus. Utbildade förskollärare är centralt för en likvärdig förskola. De behöver bra förutsättningar för sitt arbete och de behöver bli fler. Förskollärare måste ha tid för att utveckla verksamheten. Lärarförbundet har tagit fram en rapport som visar på att 6 av 10 förskollärare endast hade 2 timmar eller färre för planering, reflektion och utveckling, under 2021. Antalet timmar har minskat drastiskt sedan 2019, vilket är alarmerande.

Vi vill även uppmärksamma vikten av barnskötare. Barnskötare ska erbjudas fortbildning och kompetensutveckling inom sitt yrke, men även erbjudas vidareutbildning till förskollärare. Lidingös förskollärare och barnskötare är verkligen värda all uppskattning. De ska ha en god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och bra löner.

Lidingös politiska majoritet har under perioden 2018 – 2022 sänkt skatten med totalt 80 öre. Detta har delvis möjliggjorts med effektiviseringar, men huvudsakligen genom nedskärningar i stadens kärnverksamheter i kombination med historiska belopp i utbetalda statsbidrag med anledning av pandemin.

Istället för att satsa på barns och ungas utbildning och framtid har skattesänkningarna prioriterats. Under den förra mandatperioden frystes till och med pengbeloppen för Lidingös barnomsorg, skola och äldreomsorg under ett år. Årets uppräkning av förskolepeng täcker inte kostnads- och löneökningarna under 2023.

Vi är väl medvetna om att förutsättningarna för förskolans verksamheter till stor del styrs av politiska beslut. Förskolan påverkas negativt av de rådande ekonomiska förutsättningarna, när den styrande koalitionen med stöd av SD fortsätter att jaga kostnadssänkningar för att finansiera den aviserade skattesänkningen på ytterligare 50 öre i budget för 2025.

Vi vet hur viktigt det är att professionen får de allra bästa förutsättningarna för att klara sitt uppdrag enligt läroplanen och för att ge barnen inom förskoleverksamheten den bästa möjliga starten i livet.

Därför föreslog vi socialdemokrater i vårt budgetförslag för 2023:

att pengbeloppen för förskola och pedagogisk omsorg skulle höjas med 3,3 % jämfört med majoritetens förslag på 2,07 %.

att mer resurser skulle avsättas till den socioekonomiska peng som fördelas inom förskoleverksamheten.

att förskolan ska ha resurser och kompetens för att ge ett tidigt språkstöd i svenska och modersmål. Detta ökar språkfärdigheten, främjar övrig inlärning och utvecklar den sociala förmågan.

att den Öppna förskolans bemanning skulle återställas till två tjänster. Under den förra mandatperioden skar den politiska majoriteten ner bemanningen med en halv tjänst. Vi vet att den Öppna förskolan är en uppskattad verksamhet som utgör en viktig, trygg och stimulerande mötesplats för såväl de allra minsta som deras föräldrar.

att förskoleplats ska erbjudas för alla barn över 12 månader, så att föräldrar på Lidingö kan vara trygga med att det finns plats.

att rätten till 30-timmar förskola i veckan ska gälla alla barn, oavsett föräldrars situation.

att reglerna och förutsättningarna för att få ta del av barnomsorg på obekväm arbetstid ska ses över. Vi har avsatt medel i vårt budgetförslag för utökad barnomsorg på obekväm arbetstid. Ingen ska hindras att ta ett arbete på grund av brist på barnomsorg.

Passerar du en förskola under dagen? Uppmärksamma då gärna att det är förskolans dag idag. En uppmuntrande hälsning till förskolans personal kommer säkert att uppskattas!

Daniel Larson, (S) oppositionsråd
Annica Grimlund, (S) ledamot utbildningsnämnden

Kommentarer

  1. Om Ni någonsin ska ha någon chans måste Ni konkretisera Er poliktik. Vad innebär t.ex. en kronas skattehöjning för skolmaten om enbart den skulle förbättras. Hur mycket mer skulle kunna läggas på en portion skolmat från dagens 10-15 kronor? Om hela kronan i stället läggs på dagis, vad kommer det att innebära i form av resurser för en genomsnittlig förskola på Lidingö?

  2. Säg att ett genomsnittligt hushåll på Lidingö har en årsinkomst på en miljon. En procent av det är 10 000 kr. Vad skulle hushållet få för sina 10 000 kronor mer i skatt, dvs. för 833 kronor i månaden?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *