I dag är det Fritidshemmens dag – det ska vi fira!

Foto: Lärarförbundet
Debatt10 maj 2022 kl 03.43

I dag den 10 maj firas Fritidshemmens dag. 

Fritidshemmens dag instiftades 1986 och har firats sedan 1987. Det är en bra tradition värd att lyftas fram. Fritidspedagogiken är en framtidspedagogik och den är ovärderlig! 

Tyvärr glöms alltför ofta bort hur viktiga fritidshemmen är för många barns trygghet, utveckling och lärande. I Sverige är nästan en halv miljon barn inskrivna och de yngre barnen tillbringar ofta mer än halva skoldagen i fritidshemmet - en fantastisk möjlighet att göra skillnad i hundratusentals barns liv.

På fritidshemmen ges elever förutsättningar och möjligheter till att utveckla sin kommunikations- och samarbetsförmåga, problemlösning och estetiska uttrycksformer med en pedagogik som fokuserar på barnens sociala, emotionella och praktiska utveckling. Undervisningen berikar förskoleklassen och grundskolan genom att i högre grad vara situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. 

Det har aldrig tidigare varit så många elever inskrivna i fritidshem, men samtidigt har vi aldrig haft en så låg andel anställda i fritidshem med pedagogisk högskoleutbildning. Det är ett problem som vi politiker ska ta oss an för att lösa. Utan politisk vilja och riktade resurser, såväl från nationell som lokal nivå, står fritidshemmen inför stora utmaningar. 

Under 2021 ökade barngruppernas storlek i Lidingö stads fritidshem med närmare 12% i förhållande till antalet pedagoger. Vi har lyft och debatterat detta i kommunfullmäktige och i utbildningsnämnden. Detta är en oroande utveckling som går åt helt fel håll. 

Lidingös politiska majoritet däremot, menar att detta är i enlighet med deras målsättning att trycka ner kostnaderna till de nivåer som redovisas för fritidshemsverksamhet i några av deras utvalda moderatstyrda jämförelsekommuner inom Stockholmsregionen, vilka sinsemellan tävlar om vem som kan sänka skatten mest. 

Socialdemokraterna yrkade i vårt budgetförslag för Lidingö stad 2022 på en högre uppräkning av peng för fritidshemsverksamheten, 3%, i jämförelse med majoritetens beslutade budget med uppräkning på endast 2,1%. Vi föreslog att uppräkningen skulle vara högre än nivån för prognostiserat utfall för pris- och löneökningar, som nödvändigt budgetutrymme för att skapa mindre barngrupper och anställa fler pedagoger. 

Vi Socialdemokrater vill ha mindre barngrupper, satsa på att utbilda och anställa fler behöriga lärare till fritidshemmen, avsätta tillräcklig planeringstid för den fritidspedagogiska undervisningen och säkerställa att både barnen och pedagogerna har för verksamheten ändamålsenliga, anpassade och välutrustade lokaler och utomhusmiljöer. 

Fritidshemmen har en enorm potential att bidra till barns utveckling. Men politiken har ett ansvar att skapa förutsättningar för att det ska kunna bli verklighet. Regeringen har tillsatt en utredning som tittar närmare på om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever. Syftet är att ge ännu fler barn möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande, bidra till en meningsfull fritid, samt kartlägga hur kompetensförsörjningen i fritidshem påverkas av ett ökat deltagande och analysera hur kompetensförsörjningen kan säkerställas för att möta detta. Uppdraget ska redovisas senast den 3 november i år, något vi ser fram emot att få ta del av.

Delta gärna i dagens firande av fritidshemmens dag. Om du har möjlighet: uppmärksamma de uppskattade pedagogerna för deras viktiga arbete och om du har barn i aktuell ålder i din närhet, be barnet berätta vad de uppskattar och tycker är bra med fritids.

Daniel Larson, oppositionsråd (S)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *