Högsätra – varför så bråttom?

Debatt20 januari 2021 kl 05.471

Det finns mycket som är bra med att bygga bostäder och Hälsans hus på parkeringsplatsen. Men går ekonomin ihop? Att riva Högsätrahuset fd Lidingö sjukhus, bygga radhus och inte utnyttja värdet av stadens mark är inte ansvarig politik. Sjukhustomten skall bebyggas 2,5 år senare med start 2024 eller 2025. Det finns all anledning att stanna upp, presentera situationen för Lidingöborna, pröva alternativ för sjukhustomten – behålla och återanvända eller riva och bygga nytt. Man behöver redovisa ekonomiska konsekvenser och visa hur värdet av stadens mark tas tillvara.

Vi har tidigare visat att istället för de 35 radhusen kan man bygga drygt 200 bostäder i flerfamiljshus där sjukhuset står idag, Värdet av stadens och Lidingöbornas mark kan ge stora inkomster med flerbostadshus istället för radhusen. Detta behöver diskuteras med alla politiska partier involverade.

Den del av Högsätra där sjukhustomten ingår, etapp 3, kan läggas i en detaljplan för sig. På så sätt kan planeringen i övrigt fortsätta enligt planen. Etappen med sjukhustomten blir nästa mandatperiods stora projekt att ro iland, med de politiker som då har ansvaret för genomförandet och ekonomin.

Stanna upp, redogör för tävlingens resultat. En utmärkt utgångspunkt för en dialog med oss Lidingöbor. Först så kan Högsätraprojektet få den förankring och acceptans som behövs inför fortsättningen.

Lidingö Vänner
Anders Ulfvarson
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Bengt G Nilsson

Kommentarer

  1. Varför välja mellan 35 radhus och cirka 200 bostäder i flerfamiljshus? Genom s.k. tredimensionell fastighetsbildning kan man bygga radhusen ovanpå flerfamiljshusen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *