Högsätra idrottsområdes detaljplan på granskning

Stad & Politik9 september 2021 kl 04.301

Högsätra idrottsområde ska utvecklas med fler sporthallar så att fler idrotter kan vara verksamma i området. Nu finns möjlighet att tycka till om förslaget till ny detaljplan: Granskning hålls den 7 september till den 12 oktober.

Kommunstyrelsen har gett miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Högsätra idrottsområde. Syftet är att Högsätra idrottsområde ska utvecklas till en trygg och attraktiv plats med nya idrottshallar och utrymme för utomhusaktivitet, och att området ska kunna växa fram över tid och möta olika behov. Planen ska också skydda och stärka naturmark med höga naturvärden där det är möjligt.

Samråd om förslaget hölls i september och oktober 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse och planförslaget har därefter justerats en aning.

Innan staden kan fatta beslut om att anta en detaljplan ska det justerade planförslaget göras tillgängligt för granskning. Då ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan.

Mellan den 7 september och 12 oktober hålls granskning av förslaget till detaljplan och under den tiden finns det möjlighet att tycka till. Du hittar handlingarna och underlagen på projektets webbsida.

Under granskningen visas planhandlingarna även i stadshuset, Stockholmsvägen 50, på ordinarie öppettider.

Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 12 oktober 2021 via e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller skickas till Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadskontoret,181 82 Lidingö.

Läs mer här.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *