”Hög sjukfrånvaro bland personalen”

Stad & Politik20 juli 2020 kl 06.352
Foto: Lidingö stad.

Lidingö har hamnat på IVO:s lista över de 40 kommuner vars äldreboenden varit särskilt drabbade av coronaepidemin.  Omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP) är på semester och har därför skriftligen besvarat Lidingö Nyheters frågor.

Hur kom smittan in på äldreboendena?

– I dagsläget finns inget entydigt svar på det. Staden har följt Folkhälsomyndighetens direktiv att medarbetare med förkylningssymptom inte skulle arbeta. Staden införde tidigt ett besöksförbud för anhöriga för att minska smittspridning. Vi har även på ett tidigt stadium haft hög sjukfrånvaro för personalen varför vi antar att det även där kan ha funnits smitta.

När vi nu i sommar har fått möjlighet till en bredare smittspårning visar det sig att både boende och personal som inte tidigare uppvisat några tecken på infektion har en fullgod immunitet, anar man att personal som känt sig fullt friska, boende som inte uppvisat några sjukdomstecken kan ha varit smittade och själva smittat utan att några sjukdomstecken uppvisats. 

Är det skillnad på egen regi och privat när det gäller smitta och dödsfall?

– Staden har inte tillgång till statistik avseende antal smittade och dödsorsak då denna information finns i läkarjournalerna. Region Stockholm är vårdgivare för- och har läkaruppdraget/ansvaret för Särskilda boenden. Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsuppdrag till sjuksköterskenivå och för egen journal för sitt uppdrag hos varje vårdgivare.

Har personalen haft godkänd skyddsutrustning?

– Initialt var det brist på skyddsutrustning, detta var ett nationellt dilemma. Förvaltningen har valt att tacka nej till att ta emot nya leveranser där vi inte kan säkerställa godkänt material/skyddsutrustning. Material som verksamheterna själva har beställt har varit godkänt material.

Har personalen kollats att de inte är smittade?

– Personalen har uppmanats att inte komma till arbetet vid förkylningssymtom. De som har uppvisat förkylningssymtom har inte fått tjänstgöra. Staden har följt de direktiv avseende provtagning som kommit från regionen och erbjudit och utfört omfattande provtagning av personalen. Nu uppmanas medarbetare att göra antikroppstester.

Har patienter blivit kvar på boendet, trots behov av sjukhusvård?

– Äldreboenden inom Lidingö stad har kunnat ”skicka in” patienter till slutenvården, någon bedömning av behandlingsbegränsning har inte varit aktuell. Så fort en boende uppvisar tecken på infektion skall ansvarig sjuksköterska kontakta respektive boendes listade läkare. Om läkaren bedömer att patienten är i behov av slutenvård har patienten remitterats in till slutenvården. Om däremot läkaren har bedömt att patienten inte har varit i behov av slutenvård utan behandling på ”öppenvårdsnivå” har detta genomförts på boendet.

Har syrgas använts i adekvat omfattning?

– Efter en läkarbedömning av Region Stockholms läkarorganisation kan vi alltid tillhandahålla en syrgasbehandling. Vi har även genomfört mätning av syresättning i blod under perioden. Om vi skulle få en ordination om syrgas kan detta tillhandahållas genom samverkan med ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet).

Hur har anhöriga tagits omhand vid anhörigs slutskede?

– Vid det palliativa skedet har vi både informerat anhöriga och erbjudit anhöriga att besöka sin anhörig och då även erbjudit full skyddsutrustning till de som har velat närvara i slutskedet.

Hur förbereder ni en ny smittvåg?

– Förvaltningen har nu gemensamt med övriga samverkanspartner fått bättre kunskaper och förutsättningar. Vid ett eventuellt nytt utbrott kan förvaltningen inom 48 timmar öppna upp de enheter som behövs. Staden har även via Attendo särskilda platser att tillgå för kunder med covid-19.  Förvaltningen erbjuds nu smittspårning från Region Stockholm som är en viktig förutsättning för att begränsa smittspridning. Förvaltningen har fortsatt veckovisa uppföljningar av verksamheterna.

Vilka äldreboenden har en leg sjuksköterska i ledningen och vilka har en undersköterska?

– Alla verksamhetschefer är inte sjuksköterskor men det finns alltid en sjuksköterska som har det medicinska ledningsansvaret på alla äldreboenden. Vårdgivaren ska ha en utsedd, namngiven person i organisationen som är verksamhetschef för hälso- och sjukvården enligt 4 kap. 2 § i hälso- och sjukvårdslagen, 2017:30 och 4 kap i Hälso- och sjukvårdsförordningen, SFS 2017:80. Detta anges också som ett krav i förfrågningsunderlaget.

Vad får pandemin för inverkan på budgeten för 2021?

– Kostnader med anledning av pandemin påverkar verksamheternas resultat. Det är ännu oklart i vilken omfattning detta eventuellt påverkar budgeten för 2021. 


Kommentarer

 1. Bra artikel men det vore värdefullt att få veta varför just Lidingö hamnade bland. de 40 mest drabbade kommunerna samt skillnaden mellan privata och andra boenden

  1. Så här skriver IVO på sin hemsida:
   ”Den inledande tillsynen av drygt tusen verksamheter bekräftade den bild som ges i samhället i övrigt: att det har varit stora utmaningar för äldreboenden (SÄBO), hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridning. I de fall där IVO noterat allvarliga brister går vi vidare med fördjupande granskningar av verksamheterna. I dagsläget är det aktuellt med fördjupande tillsyn i cirka var tionde av de 1 045 granskade verksamheterna. Vi har bland annat exempel där personal beordrats att arbeta, trots att de är bekräftat smittade. Vi har också exempel där personal gått mellan smittade personer och friska personer, utan skyddsutrustning.”
   Notera att Lidingö har inget äldreboende där IVO går in med fördjupad granskning även om Lidingö hamnade på 40-listan.
   Enligt Omsorgs- och socialförvaltningen finns ingen skillnad mellan privata och andra boenden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *