Hembygdsföreningen avstyrker detaljplanen för Brädgården och Båtbyggaren

Stad & Politik4 april 2023 kl 03.593

I ett granskningsyttrande till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är Lidingö Hembygdsförening mycket tydlig med att avstyrka förslaget till ändrad detaljplan för gamla Canada Bygg-tomten.

Under samrådet tidigare framförde man skarp kritik i fem punkter för planerna. Nu kan man konstatera att ingen av punkterna hörsammats, vilket gör att man förkastar förslaget i sin helhet.

Här är Lidingö  Hembygdsförenings synpunkter, som man tidigare framfört:  

• Strandskyddet som inträder i kvarteret Brädgården när gällande plan upphävs måste hävdas. Föreningen konstaterar att planförslaget är grundat på att strandskyddsdispens beviljas. Detta är enligt föreningen anmärkningsvärt. Markens tidigare användning har sedan flera år upphört och måste nu till största delen räknas som naturmark. De särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap §18c kan enligt vår bedömning inte åberopas. Det kan enligt föreningen inte vara ett mycket angeläget allmänt intresse att bereda plats för tre enskilda villor. Ett hävdat strandskydd medför att planförslaget för kv. Brädgården med sex villor vid ett torg omöjliggörs.

 • LHF avstyrker bestämt den föreslagna markhöjningen. Den naturliga topografin bör i huvudsak bevaras. Därmed avstyrks också Ekbackevägens förlängning över området. Även en höjning av tegelhuset avstyrks. Området som bör strandskyddas är  till stora delar lägre än de +2,7 meter (RH 2000) som rekommenderas som lägsta grundläggningsnivå med hänsyn till översvämningsrisk – ytterligare ett skäl för att lämna marken här obebyggd.
 • LHF kan acceptera att den norra delen av kvarteret Brädgården bebyggs med bostadshus – men med småskalig bebyggelse t.ex  radhus. Det är väsentligt att möjlighet till utblickar från Elfviksvägen mot Kyrkviken skapas. En arkitekttävling bör utlysas för att finna lämpligast gruppering och utformning som tar hänsyn till de kultur- och naturvärden som finns i området och med god helhetsverkan.  En gemensam gestaltning för hela området är nödvändig – hänvisning till ett i och för sig tilltalande gestaltningsprogram är inte tillräckligt.
 • Att lämna kvarteret – med undantag för tegelhuset - helt obebyggt som park är givetvis ett positivt alternativ.
 • Vad gäller kvarteret Båtbyggaren finner föreningen förslaget att minska markutrymmet för den maritima verksamheten tveksamt. Varvsverksamhet har funnits här i över hundra år. Möjligheter till kommande expansion inom kvarteret bör finnas kvar.

Det är inte bara Hembygdsföreningens synpunkter som staden ignorerat.  Liknande synpunkter har framförts i ett stort antal yttranden från sakägare och organisationer.

Hanteringen av frågan kring strandskyddet och den föreslagna markhöjningen och dess negativa påverkan på det vackra naturlandskapet har särskilt upprört många, skriver Hembygdsföreningen i sin skrivelse.  

I samrådsförslaget redovisades ambitiösa antikvariska undersökningar och en hög kulturhistorisk värdering av tegelhuset som föreslogs få planbestämmelse till skydd för detta värde.  Den föreslagna höjningen av huset avstyrktes dock av hembygdsföreningen. Nu har man helt ändrat inställning till denna byggnad.

Föreningen skriver: Byggnaden föreslås nu, ett år senare, att rivas bland annat på grund av att den på senare tid förfallit. Staden själv är ägare. Man säger ”för att genomföra byggnation av kvarteret krävs att huset lyfts för att komma i ny marknivå” och det skulle vara mycket kostsamt. Har man för avsikt att bevara byggnaden bör den givetvis bevaras på ursprunglig nivå och omgivande byggnadsplaner anpassas härtill.

Kommentarer

 1. Nu vet vi vad Miljö- och Byggnadsnämnden anser bör göras med den gamla brädgårdstomten i Canada. Och nu har vi även tagit del av synpunkter från LHF.
  Kommer vi även få några åsikter från våra politiska partier?
  Det vore väl önskvärt ur demokratisk synpunkt? För det är väl inte våra tjänstemän som ensamma skall besluta i denna fråga?

 2. Finns det fler remissvar i denna fråga och kommer de att redovisas? Har partierna någon åsikt som de vill redovisa?

 3. Jag tycker att förslaget från våra folkvalda är bra, med lite radhus och lite småhus – ser utomordentligt trevligt ut. Nämnderna är en av flera remissinstanser, med de är liksom hembygdsföreningen, båtklubbarna, näringsidkare och bolag inte folkvalda och en grundläggande princip är att beslutsfattarna ej har egna ekonomiska eller andra intressen.
  Jag tycker vi kör på det väldigt fina förslag som redan ligger och slutar krångla, så att inte detta tar lika lång tid och blir lika fult som slussen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *