Grönstakolonins kulturvärden skyddas i ny detaljplan

Lidingö6 maj 2021 kl 04.54

Grönstakolonin utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövård och nu har en detaljplan tagits fram för att skydda de höga kulturvärdena. Planen gör det även möjligt för stugorna att knytas till stadens nät för vatten och avlopp.

Den 26 april antogs detaljplanen för Grönstakolonin av kommunfullmäktige. Syftet med planen är att skydda kulturmiljön i och i anslutning till området. Det innebär att staden vill bevara den kulturhistoriska bebyggelsen, naturmark och vattenområden och ha kvar användningen som ett sportstugeområde för enklare fritidsboende. Planen säkerställer också att allmänheten ska ha tillträde till bygatan genom kolonin, till naturmark mellan lotterna och att det är tillåtet att gå ner till stranden.

Grönstakolonin är ett av Sveriges äldsta fritidsstugområden och växte fram under 1910-talet för att ge stadsbor tillfälle att vistas i naturen. Genom detaljplanen ser staden till att bevara Grönstakolonins kulturmiljö genom att reglera skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Planen gör det även möjligt att koppla enskilda vatten- och avloppsledningar från kolonin till stadens VA-nät.

Detaljplanearbetet har pågått av och till sedan 1996 då miljö- och stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ta fram områdesbestämmelser för kolonin. 2005 beslöts att området skulle omfattas av en detaljplan och ett samråd genomfördes under hösten 2005. En första utställning av planen genomfördes under sommaren 2006. Sedan har ärendet kantats av överklaganden och hösten 2016 och våren 2020 ställdes planen ut på nytt efter bearbetningar. Planen godkändes av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i februari 2021, av kommunstyrelsen den 12 april och nu är den alltså - efter 25 år - antagen av kommunfullmäktige.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *