Granskning visar på brister inom all hemtjänst

Stad & Politik14 februari 2022 kl 04.552

En uppföljning av de avtal Lidingö stad har med de som levererar hemtjänst visar att samtliga sju granskade leverantörer har anmärkningar, sammanlagt 44 brister och 41 förbättringsområden. Krav har ställts från staden att de granskade ska inkomma med åtgärdsplaner. Dialoger har påbörjats med två leverantörer för omgående åtgärder. I ett fall har en skriftlig varning delats ut. 

Under avtalsuppföljningen 2021 har staden valt en mer omfattande och vidareutvecklad metodik för att säkerställa att leverantörerna inom valfrihetssystemet uppfyller de krav som ställs i avtalen. Resultatet visar på brister hos alla utförare av hemtjänst. I ett fall har en skriftlig varning delats ut.

– Staden agerar då skrivna avtal inte efterlevs. Vi har en sanktionstrappa där första steget är en varning och det sista steget är att vi avbryter avtalet i förtid. Omsorgstagarna har rätt att kräva den omsorg de betalar för, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP).

Förvaltningen har utvecklat metoderna för avtalsuppföljning i syfte att ge ett mer heltäckande resultat. Metoden som utvecklats används vid avtalsuppföljning i samtliga verksamheter inom valfrihetssystem.

Exempel på förbättringsområden i den nu genomförda granskningen av hemtjänsten är hur givna rutiner inom ett område efterlevs. Rutinen finns på plats men utförs inte till varje del som regelverket föreskriver. Bland bristerna finns luckor i dokumentationen, kunskapsbrister kring lagstiftning eller hur man arbetar med kvalitetsutveckling.

– Många av de brister och förbättringsområden som påtalats är av administrativ karaktär och enkla att åtgärda. De dialoger staden haft med hemtjänstutförarna har genomförts i en positiv anda. Vi kommer att fortsätta vårt uppföljningsarbete och är övertygade om att det kommer att leda till högre kvalitet inom hemtjänsten, en övertygelse vi även delar med utförarna. Vi har sett ett behov att gå mer på djupet i vårt uppföljningsarbete. Att resultatet då har inneburit att fler brister och förbättringsområden har identifierats var väntat. Vi är inte nöjda så länge det finns brister i omsorgen men vi är säkra på att det arbetssätt vi använder är rätt väg att gå, säger Birgitta Sköld.

 Den uppföljning som nu har gjorts fokuserar på hur avtalen efterlevs. Mätningar görs även av kundnöjdheten men det är en annan undersökning. Generellt så är kundnöjdheten hög på Lidingö men genom en grundlig avtalsuppföljning höjs kvaliteten ytterligare.

Kommentarer

 1. Det finns inget som helst miljötänk här på Näset kan man se minst 4 olika
  bilar från olika bolag samtidigt som utför sina uppdrag
  Borde inte kommunen inrätta en fördelning mellan vilka områden de skulle
  verkar i? Det skulle minska bilkostnaderna och vara bättre för miljön med kortare avstånd och kanske också ge personalen några fler minuter att vara
  med varje pensionär, vilket jag tror är av betydelse med tanke på att många lever längre.
  Jag är tacksam för att vi har klarat oss utan hemtjänst trots vår höga ålder.

 2. Kommunen ska föregå med bäst kvalitet till det priset som det kostar med hemtjänst. Det är bakläxa på hur verksamheten organiserats. Frågan är lyft sedan flera år då organisationen kring hemtjänsten har mycket övrigt att önska. Administrativ chef har försökt förklara sig men som tydligt visas i resultatet lämnar dessa förklaringar även mycket att önska.

  Föreslår att frågan lyfts högt i kommunstyrelsen och en rejäl översyn kring effektiviteten hanteras. Källenfors har ju det som sitt flaggskepp med en bakgrund i ekonomi. Väntar mig mer även här!!

  För oss skattebetalare och för de äldre behöver detta hanteras omedelbart då jag hävdar att vi just nu är ganska långt ifrån att få värde för de pengar som betalas för verksamheten.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *