Granskning av ny detaljplan för Stockby

Stad & Politik23 augusti 2023 kl 03.204

För att möta behovet av industrimark åt Lidingös företagare har ett förslag till ny detaljplan för Stockby verksamhetsområde tagits fram. Fram till den 18 september är planförslaget ute på granskning och du kan lämna synpunkter på det.

Den föreslagna detaljplanen var på samråd 5 januari–9 februari 2023. Utifrån inkomna synpunkter har planförslaget justerats något och ställs nu ut för granskning under perioden 21 augusti–18 september, 2023.

–Vi har gjort smärre justeringar i detaljplanen och tar nu nästa steg i processen. Med hänsyn till naturen och omgivningen ska vi tillsammans med Lidingö Näringsliv och de verksamma företagarna i Stockby utveckla verksamhetsområdet varsamt för att möta behovet av industrimark, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Varsam utveckling

Markanvändningen för planområdet är verksamhet/kontor. Genom den nya detaljplanen får byggnadsarean på befintliga fastigheter i området utökas med upp till 60 procent av fastighetsytan och till en nockhöjd på 12 meter. En ny fastighet med byggrätt föreslås och markanvändningen av fastigheten Förrådet 5 kompletteras till att även gälla parkering och centrum. Sammantaget möjliggörs 21 500 kvadratmeter ny byggnadsarea för industrimark, varav endast 1 500 kvadratmeter på oexploaterad mark. Det innebär att så mycket som möjligt av den värdefulla naturmarken omkring Stockby verksamhetsområde bevaras.

Samarbete

Initiativet till planarbetet togs av fastighetsägare i Stockby, utifrån deras behov av att expandera verksamheten i området. Planen är tänkt att vara flexibel över tid för att möta marknadens behov vid olika tidpunkter.

–Vi har ett mycket bra samarbete med Lidingö Näringsliv och fastighetsägarna i Stockby och har tillsammans arbetat fram ett förslag som gynnar näringslivet på Lidingö, säger Hanna Brandshaug, planarkitekt.

Lämna synpunkter

Förslaget till ny detaljplan är utställt för granskning i Lidingö stadshus mellan den 21 augusti och 18 september 2023. Planhandingarna finns också tillgängliga digitalt på Lidingö stads hemsida. Läs mer här.

Kommentarer

  1. Nej och åter nej!
    Här naggas återigen naturmark som borde skyddas genom ett ökat naturreservat.
    Jag avskyr att ordet ”utveckling” används, där ordet ”förstöring” är bättre.
    T ex har Lidingö golfklubb inte ”utvecklat skogen runt parkeringsplatsen”, utan försökt den, eftersom man huggit ned och asfalterat.

  2. Vilka är det som huserar l lokalerna egentligen? Där kanske man ska vara lite selektiva. Vilka skatteintäkter ger företagsbyn Lidingö Stad? Finns det över huvud taget några enskilda näringsidkare bosatta på Lidingö som bedriver verksamhet här? Skapas några arbetstillfällen för personer bosatta på Lidingö? Är svaret i stort sett nej på båda frågorna kan verksamheten lika gärna bedrivas någon annanstans. Att det är bekvämt att ha ”nära” för medborgarna väger inte upp ”Lidingöpriserna” och den negativa miljöpåverkan av att byn nu föreslås växa.

    1. De flesta företagen lever av att serva/tillhandahålla lidingöborna ( kanske också östra Stockholms invånare i vissa fall) med ett utbud som annars ligger långt ifrån Lidingö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *