Granskning av Högsätra Kärnan – tyck till!

Visionbild, vy från Läroverksvägen. AIX arkitekter.
Stad & Politik31 mars 2023 kl 04.171

Detaljplanen för Högsätra Kärnan, de centrala delarna i Högsätra, ställs nu ut för granskning. Lidingö stad vill ha dina synpunkter mellan den 29 mars och 26 april.

Syftet med detaljplanen är att utveckla Högsätra Kärnan till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Detaljplanen ska göra det möjligt att omvandla centrala Högsätra enligt de vinnande förslagen i markanvisningstävlingarna, med nya bostäder och en byggnad för vård och service. Även allmänna platser som gator och torg ska ställas i ordning.

Ambitionsnivån gällande gestaltning, utformning och materialval ska vara hög och arkitekturen i högkvalitativ klassisk stil. Det nya områdets karaktär ska bryta av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga utformning. Hela området ska också bli grönare.

– Granskningsfasen är en viktig milstolpe i arbetet med att utveckla Högsätra till ett attraktivt område, präglat av småskalighet, grönska och en gestaltning som är förankrad i Lidingös historia, säger Birgitta Sköld, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Lämna synpunkter 29 mars – 26 april

Samråd om detaljplanen hölls 31 maj-28 juni 2022. Efter samrådet har justeringar gjorts i planhandlingarna utifrån inkomna synpunkter. Dessa finns redovisade i en samrådsredogörelse. Till granskningen har även ett gestaltningsprogram tagits fram.

Förslaget till ny detaljplan är utställt för granskning i Lidingö stadshus och i Högsätrahuset mellan den 29 mars och 26 april 2023. Planhandingarna finns också digitalt och har skickats till berörda. Under granskningsperioden har du som Lidingöbo möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga och det ska framgå vem som är avsändare. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden förlorar rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Det finns mer information på stadens hemsida.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *