Gränsdragningar mellan politik och förvaltning behövs

Debatt19 mars 2019 kl 16.28

Frågan om hur byggandet ska utformas har alltid varit viktig på Lidingö. När förhandlingarna efter valet ledde till en ny och bredare majoritet var det vår ambition att byggandet skulle präglas av försiktighet i såväl omfattning som utformning och av viljan att låta Lidingö förbli unikt. 

Den byggpolitik vi kommit överens om i den nya majoriteten måste tillåtas prägla de beslut som fattas av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (MSN) och förvaltningen. Det gäller såväl de beslut som fattas direkt av nämnden som de som fattas av förvaltningen på delegation. Det är vi politiker som har ansvaret gentemot väljarna för hur byggandet utformas och det är därför vi som, inom ramen för gällande lagar och regler, måste få det avgörande inflytandet när det gäller frågor som avgörs av värderingar och preferenser.

Under de senaste mandatperioderna har en stor del av det löpande beslutsfattandet i enskilda bygglovsärenden överlåtits av MSN till förvaltningen inom ramen för en särskild delegationsordning. Förvaltningen har därmed kunnat fatta i huvudsak självständiga beslut. Det har tjänat syftet att göra arbetet i MSN mindre detaljorienterat men också begränsat politikernas möjlighet att påverka enskilda bygglovsärenden.

Vi uppfattar att det är i kollisionen mellan vår ambition som politiker att påverka frågor som vi kommer att bli bedömda för av Lidingöborna och den stora självständighet som förvaltningen under många år har haft när det gäller att fatta beslut, som den nu aktuella diskussionen om arbetsmiljön på förvaltningen har sin verkliga grund. Vi tar förvaltningens oro på stort allvar och vill med detta inlägg bidra till att nyansera debatten om problemets orsak. 

Vi tror att det krävs flera åtgärder för lösa problemet. I grunden måste MSN i dialog med förvaltningen bli tydligare när det gäller gränsdragningen mellan politik och förvaltning. Flera åtgärder är redan på gång. En ny delegationsordning som är tydligare utformad och som flyttar fler ärenden från förvaltningen till MSN är under utarbetande. Ambitionen är också att inom kort få ett nytt kulturmiljöprogram på plats, som lägger en grund för hur såväl hela områden som enskilda fastigheter ska bedömas i bygglovssammanhang. Till sist räknar vi också med att den nya förvaltningschef som just nu håller på att rekryteras, ska komma att spela en viktig roll i processen att koordinera arbetet i och mellan förvaltningen och MSN.


Göran Grahn (LP), vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Ulf Geijer (M), ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Nils-Henrik Tideberg (M), ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *