Grannarnas synpunkter kom bort

Sturegården. Foto: Lidingösidan
Stad & Politik29 mars 2023 kl 04.10

Hur är det egentligen? Ska det byggas i kv. Högvattnet 10 bakom Sturegården eller inte? Oklarheter kring vad som ska ske runt Sturegården gjorde att när ärendet var uppe första gången i fullmäktige i december återremitterades det för att säkerställa att grannarnas synpunkter på förslaget kom med i beslutsunderlaget. När det återkom i februarimötet hade inga synpunkter från grannarna tillförts handlingarna. Efter planändringen finns numera en byggrätt på 190 kvm stor villa. På en fastighet som inte ska bebyggas.

På fastigheten Högvattnet 10 finns i dag en kontorsbyggnad. Byggnaden, Sturegården, och naturen på baksidan är i den gällande detaljplanen planlagd med användningen ”Kontor” och naturmarken är prickmarkerad. Lidingö stad äger Sturegården och har planerat att stycka den i en fastighet för kontorsbyggnaden och en ny villafastighet på baksidan. Därför behövde den gällande detaljplanen ändras från prickad mark och användningen ”Kontor” till användningen ”Bostäder”.

2020 yttrade sig ett fåtal sakägare negativt på förslaget. 2021 framförde grannarna ytterligare synpunkter till kommunalrådet Daniel Källenfors (M). I mars 2022 var samrådsredogörelsen klar. Grannarna tyckte att de synpunkter de haft vid samtal med Daniel Källenfors (M) 2021 inte kommit med i redogörelsen.

Granskningen genomfördes under tiden 10 maj – 13 juni 2022. Grannarna kontaktade än en gång kommunalrådet Daniel Källenfors som då lovade dem att någon bebyggelse på tomten inte var aktuell. Med det lät grannarna sig nöja. När granskningsförslaget dök upp under hösten 2022 fanns inga synpunkter med från grannarna. De hade avstått från att yttra sig då de tyckte sig ha Källenfors löfte om att ingen bebyggelse skulle ske. I december 2022 kom förslaget upp på fullmäktige. Då yrkade oppositionen på återremiss för att grannutlåtanden skulle tillföras planförslaget. När förslaget återkom i fullmäktige i februari fanns inga ändringar och inga nya grannhöranden.

– Jag är bekymrad för att de närboende inte har fått korrekt information. Jag har ett e-postmeddelande i min hand skickat till grannarna den 19 december från Daniel Källenfors där det står ”Vi avser inte att bebygga tomten”. Och i dag ska vi ta beslut om en byggnad på 130 kvm byggnadsarea i tre våningar, alltså en 190 kvm stor villa. Jag ser det som två väldigt olika budskap som har gått ut till grannarna. Jag kan förstå deras förvirring och anser därför att grannhörande behöver säkerställas på nytt, anförde centerns nye gruppledare Gabor Sebastiani (C) i debatten.

Till Lidingö Nyheter vidhåller Daniel Källenfors (M) att fastigheten inte ska bebyggas.

– Grannarna är onödigt förvirrade; de oroar sig i onödan. Vi ska inte bygga på den där tomten, den ska ligga där obebyggd fast vi gör en detaljplan för tomten. Vi styckar av fastigheten och säljer Sturegården, den behöver kommunen inte äga. Sen hamnar den vilande tomten bakom Sturegården. Vi har inga planer på att bygga där, inte den här majoriteten i alla fall, säger Daniel Källenfors.

– Problemet är de har fått information från stadens styre att inget ska byggas. Då kan grannarna välja ”att jaha, det blir inget. Då behöver jag inte bry mig om det här utskicket för de har lovat att det inte ska bli något bygge”, och sedan läggs ändå fram en detaljplanmed en byggrätt i, sa Patrik Buddgård (C). Även om inte ni ämnar bygga under mandatperioden så finns det en byggrätt där som kan utnyttjas någon gång i framtiden, sa han vidare.

Patrik Sandström (MP) menade att när kommunstyrelsens ordförande träffar medborgare i ett ärende så är det ett offentligt möte.

– Då ska man ta anteckningar och de anteckningarna ska in i de handlingar som ska ligga som underlag för de beslut som vi fattar här i fullmäktige, tyckte han. Några sådana anteckningar finns inte med i beslutsunderlaget.

– Det är orimligt att varje samtal som jag har med medborgare ska registreras. Däremot vid de formella mötena vi har i stadshuset är det alltid en tjänsteman med och tar anteckningar, säger Daniel Källenfors till Lidingö Nyheter.

– Detaljplanearbetet är myndighetsutövning och myndighetsutövning ska bedrivas utifrån svensk lagstiftning. I det arbetet är det viktigt att lyssna till och ta hänsyn till grannars och andra remissinstansers synpunkter. Lyhördhet är ordet som kanske bäst beskriver den inställning som bör gälla i myndighetsutövning. Av skäl som vi alla känner till kom grannarnas synpunkter aldrig med. Det tycker jag borde vara enkelt att rätta till det misstaget, sa Suzanne Liljegren (L).

– Gör om, gör rätt och lev upp till er devis om ett lyssnande ledarskap, sa Suzanne Liljegren, när ärendet debatterades i februarifullmäktige.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *